Tilbake til søkeresultatene

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Intergenerational Transmission of Risk for Common Mental Disorders: A Longitudinal Extended Children-of-Twins Cohort Study

Alternativ tittel: Intergenerasjonel overføring av risiko for vanlige psykiske lidelser: En longitudinell utvidet barn-av-tvilling kohortstudie

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektnummer:

231105

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2014 - 2018

Geografi:

Psykiske lidelser påvirker 10-20 % av barn og unge over hele verden, og er en av de viktigste årsakene til uførhet hos voksne. Vanlige psykiske lidelser (CMD) hos både barn (f.eks angstlidelser, depresjon, atferdsforstyrrelser og ADHD) og voksne (f.eks angstlidelser, depresjon, rusmiddelmisbruk, antisosial personlighetsforstyrrelse, og voksen ADHD) kan deles inn i et internaliserende og et eksternaliserende spektrum. Eksternaliserende lidelser kjennetegnes av en generell risiko for uregulert atferd, og fra ungdomsårene også rusmiddelmisbruk og antisosial atferd. Internaliserende lidelser omfatter lidelser som depresjon, generalisert angstlidelse og ulike fobier. Det er en sterk sammenheng mellom CMD hos foreldre og barn, og en CMD hos foreldre er funnet å være den viktigste risikofaktoren for samme lidelse hos barnet. Assosiasjoner mellom CMD hos foreldre og barn kan skyldes tre forskjellige typer av intergenerasjonell overføring av risiko: 1) familiemedlemmer deler genetisk risiko, 2) familiemedlemmer deler risikomiljøer og 3) direkte effekt av CMD hos foreldre som fører til CMD hos barn. Målet med dette prosjektet er å prospektivt studere genetiske og miljømessige typer av intergenerasjonell overføring av risiko fra CMD og alkoholbruk hos foreldrene til CMD hos barn. Vårt mål er dermed å bidra til å klarlegge årsaksmekanismene bak disse lidelsene. Slik kunnskap er et nødvendig fundament for utvikling av effektiv forebygging og behandlingsstrategier. Teorier og påstander om årsaksprosesser ved CMD er med på å utforme offentlig politikk med hensyn til forebyggende arbeid og behandling. Det er derfor av stor betydning for å klargjøre de underliggende årsaksmekanismene. Valg av forebygging og intervensjonstrategier basert på noen av formene for risikooverføring mellom foreldre og barn vil være svært forskjellig. Flere resultater fra blitt formidlet i løpet av prosjektperioden. 1) En artikkel på høyere forekomst av depresjon hos tvillingmødre. Dette er viktig grunnarbeid for videre tvillingstudier. 2) En metodeartikkel på hvordan forbedre estimeringen i genetiske modeller ved bruk av informasjon fra tidligere studier. 3) Prosjektets første studie på foreldres alkoholbruk, hvor det ble funnet en assosiasjon mellom problematisk alkoholbruk hos mor og barnets internaliserende og eksternaliserende problemer, men disse effektene forsvant etter å ha justert for tids-invariante familiære faktorer. Slike faktorer representerer genetiske faktorer og oppvekstmiljø. 4) En søskenstudie på en tenkelig formidler av effekten av mors depresjon under svangerskapet på barnets internaliserende og eksternaliserende problemer: antidepressiva. Prosjektmedlemmene holdt flere foredrag i nasjonale og internasjonale fora. Flere artikler er inne til fagfellevurdering og forventes publisert om ikke lenge. PhD studenten i prosjektet hadde i 2016 et meget vellykket utenlandsopphold på Virginia Commonwealth University, og leverte inn sin avhandling i desember 2017.

The primary objective of this project is to prospectively study genetic and environmental modes of intergenerational transmission of risk from common mental disorders (CMD) and alcohol use in parents to CMD in children. Our aim is thereby to contribute to clarifying the causal mechanisms underlying these disorders. Such knowledge is a necessary foundation for the development of effective prevention and treatment strategies. The strongest predictor of a mental disorder in childhood is to have a parent wit h the same disorder. However, simple epidemiological associations are ambiguous with regard to causality. Associations between CMD in parents and children could be due to three different modes of intergenerational transmission of risk: 1) risk genes share d among family members, 2) risk environments shared among family members, and 3) direct effect of CMD in parents which leads to CMD in children (direct environmental). We will use data from a large population-based longitudinal cohort of twins and full s iblings and their children, followed from week 17 in pregnancy to 5 years after birth, to estimate the mode of intergenerational transmission of risk for CMD. Specifically, we aim to estimate: 1) the transmission of risk from externalizing problems in par ents (i.e. maternal alcohol use and parental symptoms of ADHD) to child internalizing and externalizing disorders including symptoms of ADHD in early childhood; 2) the transmission of risk from internalizing disorders (anxiety and depression) to child in ternalizing and externalizing disorders in early childhood. Theories and claims about causal processes involved in CMD shape and guide public policy with regard to, prevention efforts, and treatment. It is therefore of great importance to clarify the und erlying etiological mechanisms. Choice of prevention and intervention strategies based on either of the modes of risk transmission between parents and children would be very different.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol