Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Agri/Cultures Project: Operationalising Norways Gene Technology Act and its Requirement for Social and Ethical Justifiability

Alternativ tittel: null

Tildelt: kr 7,1 mill.

Agri/Cultures-prosjektet har hatt som målsetning å frembringe kunnskap om ulike kulturer i landbruket og hvordan man kan formidle denne kunnskapen på måter som gjør den tilgjengelig, engasjerende og nyttig for akademikere, forbrukere og beslutningstakere. Prosjektet ønsket spesielt å endre måten man tenker på genetisk modifiserte organismer (GMO) på. I stedet for å se på GMO og genmodifisering som en isolert teknologi, kan man se på GMO som en pakke med dynamiske, biologiske og sosioøkonomiske forhold. Gjennom feltarbeid i Spania, Sør-Afrika, Mexico og Uruguay, har forskerne sammenlignet dyrking av GMO-mais med konvensjonell- og organisk dyrking. Forskerne har sett på etiske problemstillinger, sosioøkonomiske konsekvenser, og økologiske implikasjoner. Et spesielt fokus har vært på implikasjoner for bier og deres røktere. Gjennom dette arbeidet har prosjektet hatt som mål å levere kunnskap som er relevant for vurderingen av GMO i forhold til kravene om bærekraft, samfunnsnytte og etisk forsvarlighet i den norske genteknologiloven. Resultater Prosjektet har lyktes i å formidle kunnskap til de ulike målgruppene; akademikere, forbrukere og interessentgrupper. Dette inkluderer publiserte artikler, muntlige presentasjoner, ulike arrangementer, kortfilmer, internasjonal kunstutstillinger og en interaktiv webside. Akademiske publikasjoner Forskningsresultatene har resultert i en rekke publikasjoner; inkludert ett bokkapittel, åtte artikler i vitenskapelige tidsskrift og en kort rapport (policy brief). I tillegg er en artikkel fortsatt i arbeid for publisering i et tidsskrift. De akademiske publikasjonene videreutvikler ideen om GMOer konseptuelt, metodisk og empirisk som del av et nettverk med biologiske og sosio-økonomiske relasjoner. Publikasjonene beskriver nye rammeverk og gir eksempler på hvordan man kan studere og evaluere GMOer fra et systemperspektiv, i tillegg til å frembringe ny kunnskap til bruk i system-baserte risikovurderinger og i forvaltningsarbeid. Akademiske presentasjoner Siden oppstart av prosjektet har forskerne holdt over 30 presentasjoner ved ulike internasjonale konferanser, arrangementer og kurs rettet mot ulike faggrupper. Dette aktive engasjementet mot ulike internasjonale målgrupper har hjulpet prosjektet med å etablere sterke nettverk, som videre har bidratt til inspirasjon og innspill til forskningen, og åpnet nye kanaler for å formidle resultater. Arbeid med interessentgrupper Prosjektet har organisert og deltatt i en rekke arrangementer som har samlet ulike interessentgrupper innen forvaltning av bioteknologi i landbruket (feks. forskere, bønder, interesseorganisasjoner og representanter fra forvaltningen). Prosjektet har fasilitert to ekskursjoner for grupper involvert i norsk GMO-forvaltning og -regulering for å møte og utveksle erfaring med spanske bønder og kooperativer. Prosjektet har holdt et seminar i Norge med deltagere fra Storbritannia, USA, Sør-Afrika, Spania og Norge der man presenterte og diskuterte rammeverket for omsorgsetikk («care ethics») og GMO-regulering i et politisk perspektiv. Forskerne har presentert arbeidet sitt ved et internasjonalt seminar om genredigeringsteknikker som ble holdt i Storbritannia i 2018. Som en direkte konsekvens av dette seminaret har forskerne blitt invitert til Europaparlamentet høst 2019 for å presentere rammeverket for bedre forvaltning av bioteknologier. Formidlingsaktiviteter Siden april 2015 har forskerne drevet en blogg om forskningsaktivitetene for et mer generelt publikum (www.agriculturesproject.org). De har også utgitt en rekke populærvitenskapelige artikler, inkludert en om Europakommisjonens nye direktiv for dyrking av GMO. I tillegg har prosjektet laget en rekke kortfilmer for å øke synligheten av forskningen og for nå et nytt publikum. Prosjektet er omtalt i media ved ulike anledninger. Forskerne har blitt intervjuet for to TV-dokumentarfilmer og fikk dekning i tre TV-programmer (Spania). De har også blitt intervjuet i fem radioprogrammer (Spania & Australia). Prosjektet er omtalt i tre spanske aviser og et magasin om økologisk produksjon. En av forskerne ble også intervjuet for et nyhetsbrev for landbruksindustrien. For å integrere all læring og resultater fra Agri/Cultures-prosjektet, skapte forskerne et interaktivt nettsted (www.seed-links.com). Seed-Links nettsiden er tilgjengelig på engelsk og spansk, og er opprettet som et pedagogisk verktøy for å fremme læring om de komplekse strukturene i landbaserte matproduksjonssystemer og de etiske og politiske dimensjonene av våre daglige matvalg. Som et avslutningsarrangement har prosjektet også hatt en internasjonal kunstutstilling i forbindelse med Svalbard Global Seed Vault og etablert Seed Cultures Initiative (www.seedcultures.com) for å fortsette å stimulere til diskusjoner om jordbrukets kulturelle dimensjoner utover prosjektets slutt.

The researchers have developed skills in leadership, project management and publishing. They are now highly competent in transdisciplinary research and communicating results to academic, stakeholder and public audiences. They have also enhanced their international networks and grant writing skills. The project results have the potential to influence the regulation of GMOs. This is demonstrated by the production of relevant findings for GMO assessment in Norway, the French governments interest in the research, the invitation to present the work to the European Parliament, and the invitation to discuss GMO regulation with the Government of Tasmania, Australia. The results can also be used by educators in the teaching of systems perspectives in agriculture, science and technology studies, sociology and environmental science. Finally, the results have demonstrated potential to shape the research and development directions on GMOs in the organic agriculture sector through IFOAM.

This project will develop novel concepts, methods and empirical knowledge for understanding and assessing the complex relational networks embodied in and performed by agricultural biotechnologies. The research addresses the concrete policy need of operati onalizing the Norwegian Gene Technology Act (GTA) and its internationally unique requirement to assess biotechnology according to criteria of societal benefit, contribution to sustainable development and ethical justifiability. To create analytic depth to complement a broad ranging scope, Bt maize will be used as a case study. Additionally, in later years the project will place a spotlight on a particular set of stakeholders within the relational network who are crucial yet particularly vulnerable actors in agricultural systems: bees and their keepers. The project addresses the following research questions, each with a dedicated work package: 1. What are the relational networks involved in different agricultural systems (e.g. biotechnological, convention al, and organic maize)? 2. How can these different relational networks be assessed and compared against the Norwegian GTAs criteria of societal benefit, contribution to sustainable development and ethical justifiability? 3. What is the relationship betwe en the Norwegian GTAs criteria and the prevailing European policy commitment to coexistence of agricultural systems? 4. How do the different relational networks interact with bee/keepers as a vulnerable social group and how would an assessment of the GTA criteria be for this particular stakeholder? 5. How is the European policy commitment to co-existence between agricultural systems both affecting, and being affected by, bee/keepers? The main deliverables are: 7 publications in international peer-reviewe d journals, 4 short films for display online and in public arenas, 1 policy brief, 1 policy report, 3 popular press publications, 1 stakeholder seminar, 1 combined public forum and final conference.

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam