Tilbake til søkeresultatene

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Cardiovascular risk trajectories in women with history of pregnancy complications

Alternativ tittel: Kardiovaskulære risikoforløp hos kvinner med svangerskapskomplikasjoner

Tildelt: kr 8,1 mill.

Svangerskapsforgiftning (preeklampsi), høyt blodtrykk i svangerskapet (svangerskapshypertensjon), for tidlig fødsel og lav fødselsvekt er vanlige svangerskapskomplikasjoner som hver rammer omtrent 3-12 % av svangerskap. Kvinner som har hatt disse komplikasjonene, har høyere risiko for å få kardiovaskulær sykdom som hjerteinfarkt og hjerneslag senere i livet, sammenliknet med kvinner med komplikasjonsfrie svangerskap. Nye retningslinjer for forebygging av kardiovaskulær sykdom anbefaler at kvinner med utvalgte svangerskapskomplikasjoner bør få undersøkt sin kardiovaskulære risiko. Imidlertid har vi liten kunnskap om hvilke kardiovaskulære risikofaktorer som bør følges opp, når de bør følges opp, og hvordan informasjon om svangerskapskomplikasjoner best kan brukes for å forutsi senere kardiovaskulær sykdom. Vi har kombinert informasjon om svangerskapskomplikasjoner og kardiovaskulære risikofaktorer og hendelser blant cirka 30000 kvinner som har deltatt i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). Kvinnenes svangerskap har funnet sted siden 1967, måling av kardiovaskulære risikofaktorer som blodtrykk og fettstoffer i blodet fant sted opptil tre ganger mellom 1984 og 2008, og informasjon om kardiovaskulære hendelser som hjerteinfarkt og hjerneslag er tilgjengelig til 2015. Med denne informasjonen har vi undersøkt det naturlige forløpet av kardiovaskulære risikofaktorer fra før svangerskapet og til 60 års alder. Vi har undersøkt hvor sterk sammenhengen er mellom svangerskapskomplikasjoner og senere kardiovaskulær sykdom, og om informasjon om disse komplikasjonene kan brukes til å forutsi senere kardiovaskulær sykdom. Analysene våre viser at kvinner med preeklampsi eller svangerskapshypertensjon har høyere blodtrykk, vekt, puls, blodsukker og nivå av fettstoffer i blodet allerede før første svangerskap, sammenliknet med kvinner med normalt blodtrykk i svangerskapet. Disse forskjellene vedvarer til etter 50 års alder. Funnene tyder på at kvinner med preeklampsi eller svangerskapshypertensjon kan ventes å nå behandlingtrengende nivå av kardiovaskulære risikofaktorer minst 10 år tidligere enn kvinner med normalt blodtrykk i svangerskapet. Vi har også funnet at kvinner med normalt blodtrykk i svangerskapet får en nedgang i blodtrykket fra før til etter svangerskapet, og blodtrykket er deretter lavere i mange år sammenliknet med kvinner som ikke har født barn. Denne gunstige senkningen av blodtrykket etter svangerskapet så vi imidlertid i liten eller ingen grad hos kvinner med preeklampsi eller svangerskapshypertensjon. Vi undersøkte sammenhengen mellom svangerskapskomplikasjoner og kardiovaskulær sykdom og fant at kvinner med preeklampsi eller svangerskapshypertensjon hadde om lag 60% økt risiko for senere kardiovaskulær sykdom sammenliknet med kvinner med normalt blodtrykk i svangerskapet. Cirka 3/4 av denne økte risikoen kunne tilskrives høyt blodtrykk eller fedme. Informasjon om svangerskapskomplikasjoner førte ikke til nevneverdig bedring i evnen til å forutsi senere hjerte-/karsykdom, sammenliknet med det det å forutsi senere hjerte-/karsykdom ved hjelp av allerede etablerte kardiovaskulære risikofaktorer. Vi har også undersøkt også om barna født etter kompliserte svangerskap har mer kardiovaskulære risikofaktorer i ung voksen alder, og vi fant at personer født etter svangerskap med preeklampsi eller høyt blodtrykk selv har høyere blodtrykk og kroppsmasseindeks i ung voksen alder, sammenliknet med andre unge voksne. Denne sammenhengen ble imidlertid sterkt svekket da vi kontrollerte for mors blodtrykk og kroppsmasseindeks i analysene våre. Videre fant vi i en søskenanalyse at unge voksne som var født etter svangerskap med preeklampsi eller høyt blodtrykk, hadde samme blodtrykk og kroppsmasseindeks som deres søsken som var født etter svangerskap uten slike komplikasjoner. Dette tyder på de kardiovaskulære risikofaktorene skyldes gener eller livsstil som søsknene deler, snarere enn at det er svangerskapskomplikasjonen i seg selv som er årsak til forhøyet blodtrykk og vekt i voksen alder. Dette tyder på at alle barn etter mødre som har hatt preeklampsi eller høyt blodtrykk i svangerskapet, kan ha forhøyet risiko for kardiovaskulær sykdom, ikke bare de barna som selv ble født etter et komplisert svangerskap.

The project has demonstrated how cardiovascular risk factors develop earlier in women with hypertensive disorders in pregnancy, and that elevated blood pressure and body mass likely explain approx. ¾ of their excess risk of cardiovascular events. This knowledge will likely guide future development of CVD prevention strategies for these women. Our finding that information on pregnancy complications does not meaningfully improve CVD prevention fills a knowledge gap that has been highlighted in recent CVD prevention guidelines. Our findings in the offspring exposed to hypertension in utero, indicating that their excess cardiovascular risk factors are explained by genetic or environmental factors shared by offspring of hypertensive pregnancies and their siblings, will likely guide our and other's future research in this field. For our research group, the project has resulted in novel method skills and international collaborations that are highly valuable for our future work.

Roughly a quarter of parous women will experience one of several pregnancy complications associated with elevated risk of cardiovascular disease (CVD) as they mature. These common pregnancy complications include the hypertensive disorders of pregnancy (pr eeclampsia and gestational hypertension), gestational diabetes, preterm delivery and fetal growth restriction. Growing evidence indicates that women with a history of these conditions are twice as likely to develop coronary heart disease and stroke than w omen with normal pregnancies. Recent guidelines for prevention of CVD recommend that selected pregnancy complications be screened to identify high-risk women for careful monitoring and control of cardiovascular disease (CVD) risk factors. Yet the current science gives scant foundation for recommending which CVD risk factors should be monitored, what screening schedule is optimal, or whether and how CVD risk prediction scores should incorporate pregnancy complications. We propose to combine data on pregn ancy history, clinical CVD risk factors measured three times over two decades, and CVD events for ~30,000 female participants in the HUNT Study. Participants' pregnancies have occurred since 1967, clinical examinations occurred three times between 1984 an d 2008, and participants can be followed in disease and mortality registries through 2011. With these unique longitudinal data, we can determine the natural history of CVD risk factors as they emerge for more than 40 years after common pregnancy complicat ions. We can quantify the associations of pregnancy complacations with the risk of CVD events and determine the extent to which pregnancy complications improve the prediction of CVD. The results will be directly and immediately applicable to improve the c linical care of millions of women whose pregnancy histories identify their high risk of CVD. By harnessing pregnancy history, we can better predict and prevent the leading causes of morbidity and mortality in women.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol