Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Forprosjekt beslutningsstøtte for tonnasje-allokering og planlegging

Tildelt: kr 0,15 mill.

Dette forprosjektet skal viderutvikle grunnlaget for et hovedprosjekt hvor man ønsker å utvikle innovative løsninger for å kunne ta hensyn til disse aspektene (og andre) i en helhetlig planleggingsprosess, slik at man i langt større grad enn i dag kan utn ytte potensialet som ligger i flåten. Man vil få en bedre utnyttelse av flåten, med mindre dødtid og mindre ballastseiling. Man vil dermed være i stand til å leie ut mer tonnasje på korte tidscertepartier (voyage charter), og gjennom det redusere kostnade r og øke inntjeningen. Videre vil det være en stor positiv miljømessig effekt ved at drivstofforbruket og dermed utslipp av klimagasser reduseres. I tillegg vil en slik integrert automatisert planleggingsprosess frigjøre tid for brukeren. I forprosjektet skal man spesielt fokus på følgende deler av hovedprosjektsøknaden: - Beskrivelse av scope - Realiseringsplan - Risikovurdering - Prosjektplan

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2