Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Legumes and seaweed as alternative protein sources for sheep

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektet hadde oppstartsseminar ved CSIC i Granada Spania mars 2014. Det er lagt vekt på å utvikle en felles forståelse av prosjektet allerede i startfasen. Fysiske møter ble fulgt opp i 2015 med møte på NIBIO Tjøtta, i 2016 med møte på FiBL i Sveits og i 2017 ble møtet avholdt ved Aarhus Universitet Foulum i Danmark. Prosjektgruppen har tett dialog med månedlige prosjektmøter via Skype. Det knytter medarbeiderne sammen samtidig som alle til enhver tid har oversikt over aktivitetene og fremgangen i prosjektet. Prøver av åtte ulike arter alger ble høstet vår og høst 2014 og 2015. Prøvene er analysert for aske, fiber, protein og in vitro fordøyelighet samt for polyfenolinnhold. Det ble funnet store forskjeller mellom artene, men det er noen som ser lovende ut. I tillegg til å undersøke proteinfordøyelighet, ble også aminosyresammensetning og fordøyelighet undersøkt. Begge studiene fikk tilknyttet en masterstudent ved Aarhus Universitet. Feltet med kvitkløver har produsert fôr til forsøk som ble gjennomført høsten 2017 og til våren 2019. Våren og høsten 2016 samt våren 2019 ble det gjennomført in vivo forsøk med sau for å undersøke tilvekst og vektendring samt metangassutslipp målt i respirasjonskammer. I alle forsøkene ble 24 sau inndelt i grupper og tildelt en av fire dietter (kontroll, kvitkløver, soya, alge). Høsten 2016 ble det gjennomført et nematodeforsøk for å undersøke algers effekt på reduksjon av parasitter. Det er utarbeidet to videoer fra prosjektet - en om historisk bruk av tang som fôr til sau og en spesifikt rettet mot prosjektets oppgaver med forskerne i sentrum for filmen. Prosjektet har 5 artikler akseptert i internasjonale journaler, det har produsert 3 masterstudenter, deltatt på 12 ulike konferanser og presentert prosjektet både med foredrag og posters.

Prosjektet har fått stor oppmerksomhet nasjonalt. Fokus på makroalger som fôr til husdyr er i fokus og flere prosjekter er innvilget der makroalger er tema (NIBIO er involvert i 2; Regionale Forskningsfond prosjekt Ensiled Cultivate Macroalgae as a sustainable ruminant feedstuff (EnMac); ERA-GAS prosjekt Seaweeds and seaweed-ingredients to reduce enteric methane emissions from pasture-based sheep, cattle and dairy cows (SEASOLUTIONS)). NIBIO og Nordlandsforskning er med i Algenettverk Nordland.

The main objective of this project is to identify alternative protein sources, where locally produced legumes and seaweed seems to be the most suitable, sustainable and environmental friendly sources as alternatives to imported soya. The project will chal lenge farmers and public authorities to the issue between the uses of imported versus locally produced feed ingredients in Norwegian livestock production. The social science approach will be followed up by experiments of such ingredients to evaluate their suitability in terms of nutritional value, effect on methane gas emissions and animal health on sheep. The prohibition in the use of animal and fish protein subsequent to the BSE crisis in the 1990's produced a gap in the supply of protein to ruminants. The Norwegian meat production is highly depending on imported protein sources and soya became the most suitable protein source. However, in 1996 the Norwegian government forbid import and use of GMO-ingredients in animal feeds. The increasing demand for f eed worldwide includes also that of GMO-free soya which subsequently is difficult to find. Focus for covering the demand for protein sources in Norwegian concentrate should be put on locally produced products such as legumes and seaweed. With sheep used a s the experimental animal, the project will screen and investigate a number of legumes and red and green seaweed to determine the species best suited as alternative protein sources. The project will map characteristics important for a high growth rate in lambs; reducing the emission of enteric methane and reduce the burden of gastro-intestinal nematodes. The project will include a work-package addressing the individual and managerial perceptions on obstacles and opportunities following an altered protein supply change. The results are expected to supplement and stimulate the production of environmental friendly and locally produced protein sources in the arctic region.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram