Tilbake til søkeresultatene

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Prospects for Norwegian Petroleum Extraction and implications for the Norwegian Economy as a whole

Alternativ tittel: Utsikter for norsk petroleumsaktivitet og virkninger på norsk økonomi

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektnummer:

233687

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2014 - 2017

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Prosjektet PROSPECTS analyserer utsiktene for den norske petroleumsaktiviteten og virkningene for den norske økonomien på lang og mellomlang sikt. Fase I av prosjektet ser på betydningsfulle enkeltfaktorer for petroleumsnæringen, samt vier oppmerksomhet til utviklingen av petroleumsaktiviteten i norsk og russisk Arktis. Tre analyser av utviklingen i viktige faktorer bak petroleumspriser og bak riggrater er tidligere rapportert. Av disse er to nå publisert, mens det tredje er invitert til gjeninnsendelse, i tidsskrifter. Vi har også arbeidet videre med arbeidsmarkedene for petroleumssektoren. Et Working Paper er under gjeninnsendelse for vurdering i tidsskrift. Et annet Working Paper er under innsendelse til tidsskrift, der vi har utvidet registerdatasettet over arbeidstakere med to år. Som tidligere rapportert har dette har vært viktig for å si noe om hvordan nedgangen i oljeprisen de senere årene har påvirket bruken av norsk og utenlandsk arbeidskraft, samt lønnspremien i petroleumssektoren under skiftende forhold. Utviklingen av petroleumsaktiviteten på norsk sokkel og i nordområdene er temaet for to ferdigstilte og ett nesten klart arbeid. Ett av disse er publisert og omhandler betydningen av geopolitisk, teknologisk og markedsmessig utvikling, samt effektene av klimaendringer. Ved hjelp av oljemarkedsmodellen Frisbee har vi spesielt sett på oljeprisfølsomheten. Vi finner at mens en relativt lav oljeprisutvikling vil redusere utvinningen av de store reservene i de russiske Barentsområdene, vil konsekvensene for den norske delen først og fremst være at utvinningen utsettes. Et annet arbeid med fokus på Arktis er akseptert for publisering i tidsskrift. Problemstillingen der er hva som skjer med gassproduksjonen i et 2-graders scenario der den globale kulletterspørselen fra kraftsektoren faller. Studien finner at det vil føre til et fall i arktisk gassproduksjon. Det tredje arbeidet analyserer effekter av endringer i det norske petroleumsskattesystemet for oljeselskap og offentlig proveny. Det vil foreligge som ferdig for innsendelse innen januar 2018. Fase II av PROSPECTS er under sluttføring. Problemstillingene omhandler i hvor stor grad norsk økonomi avhenger av petroleumsvirksomheten og hvordan den økonomiske utviklingen på lang og mellomlang sikt påvirkes av en nedfasing av virksomheten på sokkelen. Fase II bruker makroøkonomiske modeller av norsk økonomi. Det første arbeidet er ferdigstilt og under gjeninnsendelse. Det ser på effektene for norsk økonomi som helhet av arbeidsvandring knyttet til oljevirksomheten. Dette knytter opp mot «hollandsk syke»- litteraturen, der et kjent tema er hvorvidt arbeidsmigrasjon vil modifisere utfordringer ved at landets arbeidskraft bindes opp i ressurssektoren. I denne nye artikkelen gir vi en kontrafaktisk analyse av hvordan oljeboomen fra 2004 og nedturen fra 2014 ville ha påvirket norsk økonomi under alternative antakelser om arbeidsmigrasjon. I et annet arbeid studerer vi gjennom hva slags kanaler humankapitalen som frigis fra en fallende petroleumsindustri gir produktivitetseffekter av. Fastlandsøkonomien får økt produktivitet både gjennom økt forskningsproduktivitet og gjennom økt kunnskapsinnhenting fra utlandet gjennom handel. Artikkelutkastet sendes til tidsskrift før jul. Et tredje arbeid undersøker den såkalte `directed technological change´-hypotesen. Et resultat fra denne litteraturen er at verden aktivt må omdirigere FoU-innsatsen til rene teknologier, dersom klimamålene skal nås. Studien spør hva slike mekanismer innebærer for enkeltland som Norge med en åpen økonomi og store petroleumsressurser. Studien presenterer både teoretiske og numeriske resultater som indikerer at behovet for aktiv offentlig omdirigering av forskningsinnsatsen også gjelder for Norges del for å unngå Hollandsk syke. Paperet er klar for vurdering som Working Paper og vil sendes til tidsskrift så fort det er akseptert. Prosjektet arrangerte et seminar og en workshop våren 2017 og vil avholde sluttseminar våren 2018. For øvrige aktiviteter, se http://www.ssb.no/forskning/energi-og-miljookonomi/energi-og-miljopolitikk/utsiktene-for-aktiviteten-pa-sokkelen-og-virkningene-pa-norsk-okonomi.

The project will analyse the medium and long-run prospects of the Norwegian petroleum sector and its role for the economy as a whole. For this purpose, the first stage of the project will identify the up and downstream factors that affect the extraction o n the Norwegian continental shelf and their quantitative and qualitative impacts. This involves looking at petroleum prices, rig rates and wage formation in the petroleum sector. We will also analyse current and alternative Norwegian policy regimes toward s the petroleum industry and their possible impacts on the future size and profitability of the petroleum sector. This first stage will combine ex post econometric analyses and model projections by means of global numerical energy models. The numerical mo dels we use facilitate a particular focus on the Arctic sector, and the Norwegian and Russian Arctic will be given special attention to increase our understanding on main factors determining the development of the Arctic as an oil and gas arena. In the n ext stage we will look at the role of the Norwegian petroleum extraction sector for the Norwegian economy as a whole. Among other questions, we will be able to say more about the risks of developing Dutch disease in Norway. Based on econometric analysis o f worker flows (foreign and domestic) into and out of the petroleum sector and macroeconomic models, we will examine the extent to which the sector functions as an entry-port for high-skilled migrants, and the extent to which the sector provides workers with valuable knowledge and skills that spills over to the mainland economy as the workers leave the sector. We will also study spillovers between R&D areas and knowledge spillovers through international trading and networking, with a focus on how these a ffect Norwegian economic development in the future as the petroleum extraction era is coming closer to an end.

Budsjettformål:

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Temaer og emner

Fornyelse og innovasjon i offentlig sektorForskning og innovasjonBransjer og næringerOlje, gassNordområdeneKunnskapsbasert næringsutviklingPolitikk- og forvaltningsområderOlje og gass - Politikk og forvaltningGrunnforskningNordområdeneGeopolitikk, internasjonal sikkerhet og folkerettPolitikk- og forvaltningsområderLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPolitikk- og forvaltningsområderOffentlig administrasjon og forvaltningPolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningTjenesterettet FoULTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetBransjer og næringerEnergi - NæringsområdePolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelNordområdeneEnergi, petroleum og mineralressurserPortefølje Energi og transportEnergiStorulykker og arbeidsmiljøBransjer og næringerPortefølje ForskningssystemetEnergiPortefølje InnovasjonLTP3 Petroleum og mineralerLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP3 Innovasjon i stat og kommuneNordområdeneLTP3 Hav og kystBransjer og næringerVareproduserende industriLTP3 Fagmiljøer og talenterFornyelse og innovasjon i offentlig sektorNordområdeneSamfunnsutvikling i nordområdenePolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningPolitikk- og forvaltningsområderVelferdPortefølje Banebrytende forskningInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Forskning og innovasjonInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Innovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Innovasjoner i virksomheter innenfor offentlig forvaltning og tjenesteytingInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Brukeres, frivillige organisasjoners og sivilsamfunnets innovasjoner i og fInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Næringslivets innovasjoner i og for offentlig forvaltning og tjenesteyting