Tilbake til søkeresultatene

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

VRI Finnmark 2014 - 2016

Alternativ tittel: VRI Finnmark 2014 - 2016

Tildelt: kr 4,9 mill.

Finnmark er en region i vekst som følge av positiv utvikling innen viktige bransjer som petroleum, mineraler, havbruk og reiseliv. Samtidig er regionen svak mht. bruk av FoU i næringslivet. VRI-prosjektet vil tilby virkemidler for å øke bruke av FoU i næ ringslivet slik at regionen får bedre forutsetninger for verdiskapning basert på de nye mulighetene. VRI har virkemidler som har vist seg å virke godt i arbeidet med å styrke næringslivets bruk av FoU, og disse vil bli tatt aktivt i bruk i prosjektet in nenfor satsingsområdene energi, mat, mineraler og opplevelser. VRI Finnmark vil tilby økonomisk støtte til bedrifter som samarbeider med forskere til nyskaping, innovasjon og utvikling av sin bedrift, støtte til bedrifter som leier forskere inn i sin vi rksomhet og støtte til universiteter og høyskoler som samarbeider med fagfolk fra næringslivet i utviklingen av sine næringsrettede studier. VRI Finnmark vil styrke dialogen mellom næringsliv og FoU for å styrke FoU-institusjonenes næringsrettede tilbud /kompetanse. VRI Finnmark vil også organisere og gjennomføre dialogkonferanser som bringer næringslivet, offentlige institusjoner og forskere sammen for å drøfte sentrale problemstillinger av interesse for nærings- og kompetanseutvikling i regionen. VR I Finnmark har et godt etablert samarbeid med innovasjonsaktørene i fylket, og dette vil bli videreført i VRI3. Sist, men ikke minst er det viktig å løpende formidle resultatene av arbeidet som utføres i prosjektet. Når prosjektet er avsluttet i 2016, er det viktig at det arbeidet som VRI har bidratt til blir videreført i regi av andre regionale utviklingsaktører i fylket. Målet er at VRI-arbeidet fra 2017 skal overtas av partnerskapet som skal følge opp det regionale utviklingsprogrammet (RUP) i Finnma rk.

Prosjektet bygger i stor grad på erfaringene fra VRI 1 og 2, og forskningsprosjektet som ble gjennomført i denne forbindelse. Finnmark er i vekst med økende arbeidskraftbehov som følge av positiv utvikling innen petroleum, mineraler, havbruk og reiseliv s om er de utvalgte satsingsområdene i VRI 3 og i regional utviklingsplan (RUP) for Finnmark Fylkeskommune. Foresightprosessen om ble gjennomført av VRI i 2013 og der det ble utarbeidet 4 scenarier for Finnmark fram til 2033 danner grunnlag for det videre a rbeidet med RUP og VRI Finnmark deltar i denne prosessen og vil som del av sitt arbeid definere indikatorer og forskningsprosjekt som skal følge opp hvordan den faktiske utviklingen blir i forhold til scenariene. Finnmark ligger dårlig an mht. FoU sammenl ignet med andre regioner, og det vil bli fokusert sterkt på å få økt FoU i næringslivet i fylket gjennom aktiv bruk av tilgjengelig virkemidler: (i) Bedriftsprosjekter som kan motivere for videre FoU gjennom Skattefunn, RFF og NFR. (ii) Økt satsing på mob ilitet mellom næringsliv og det nye UiT - Norges Arktiske Universitet som ble etablert i Finnmark etter fusjon med Høyskolen i Finnmark pr. 1.8.2013 i tillegg til øvrige FoU-institusjoner.(iii) Bruke de gode erfaringene og den økte kunnskapen i fylket o m dialogverktøyets muligheter for å bringe parter sammen og videre inn i gode prosesser, (iv) videreutvikle det godt distribuerte kompetansemeglernettverket som er etablert gjennom samarbeid med næringshagene i industriinkubatoren i fylket, (v) øke innsat sen mht. formidling av gode eksempler, erfaringer fra dialogkonferanser etc. VRI Finnmark vil ha sterk fokus på det som skal stå igjen etter VRI3 ved å videreutvikle det etablerte RUP-partnerskapet i fylket til å ta opp i seg den rollen som VRI har hatt.

Aktivitet:

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16