Tilbake til søkeresultatene

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

VRI 3-Innlandet; Innovasjon og vekst gjennom samhandling

Alternativ tittel: VRI 3-Innlandet; Innovation and growth throug interaction

Tildelt: kr 9,9 mill.

"VRI Innlandet skal bidra til å utvikle en mer dynamisk og verdiskapende region i samspill med det regionale partnerskapet og øvrig virkemiddelapparat." Satsningsområdene til VRI Innlandet er Skogens bioøkonomi og Reiseliv. Begge disse næringene er svært viktige for både sysselsetting og verdiskapning i regionen. Kompetansemeglerne fremste oppgave i 2016 har vært å få etablert bedriftsprosjekter som kan gjennomføres innen avslutningen av VRI. Det ble søkt om og godkjent 11 bedriftsprosjekter i 2016. Syv er relatert til Skogens bioøkonomi og fire til Reiseliv. 4 prosjekter som ble godkjent i 2015 er ferdigstilt i 2016. Etablering av bedriftsprosjekter er et langsiktig arbeid. 11 av 23 bedriftsprosjekter godkjent i VRI (2014-2016) ble godkjent i 2016. Resultatene fra bedriftsprosjektene vil synliggjøres over tid. Kompetansemeklingen i VRI bereder grunnlaget for arbeidet med MFI/ FORREGION (VRI oppfølger fra 2017). I november arrangerte VRI Innlandet en sluttkonferanse for VRI prosjektet. Målgruppen for deltakere var ansatte i bedrifter, offentlig sektor og FoU sektoren som har vært involvert i VRI fra oppstart i 2007 til avslutning i 2016. For å unngå at to konferanser konkurrerte om deltakelse ble programmet tilpasset målgruppen for den reiselivskonferansen regionen har gjennomført tidlige år. Arbeidet med målrettet kunnskapsformidling og læring er videreført ved aktiv bruk av VRI hjemmeside og Facebook, kronikker og debattinnlegg. Regionens aktive deltakelse på fagsamlinger og næringsseminar mv ble videreført i 2016. I delprosjekt Skogens bioøkonomi er det særlig jobbet mot tre områder i 2016: 1. Lean i verdikjeden skogbruk. 2. Bruk av ny teknologi i skogbruket. 3. Ny anvendelse av råstoff. I delprosjekt Reiseliv er det særlig jobbet mot tre områder i 2016: 1. Destinasjonsutvikling. 2. Pakke/ konseptutvikling for reiselivsbedrifter. 3. Benchlearning ? Utvikling av samarbeid næring og FoU. I 2016 har VRI prosjektet bidratt til flere internasjonale publiseringer. En antologi publiseres som resultatet fra VRI2 med tema «Innovasjon i fragmenterte næringer». Antologien består av 13 kapitler og har bidrag fra bl.a. Høyskolen i Lillehammer, NTNU, Østlandsforskning og Sintef.

For perioden 2014-16 vil Innlandet forsterke innsatsen med hovedfokus på innsatsområdene skogens bioøkonomi og reiseliv og opplevelsenæringer. Innenfor skogens bioøkonomi videreføres nåværende aktivitet på bioenergi i regi av Alliansen for bioenergiforskn ing i Innlandet (Allbio), men med en utvidelse mot skognæringenes nye utfordringer knyttet til nedlegging av Tofte. Innenfor reiseliv og opplevelsesnæringene utvides det geografiske virkeområdet i forhold til dagens fokus kun mot Lillehammer Turist og Sno wball. Valget av innsatsområder skal bidra til å bygge opp under arbeidet mot økt befolkningsvekst og næringsutvikling som er de overgripende mål for fylkeskommunene, og målene i de regionale planstrategier. Innretningen av VRI-Innlandet må ses som et vi rkemiddel for å bidra til å realisere mål og strategier i FoU-strategi for Hedmark og Oppland 2013-2016, Strategi for skog- og tresektoren i Hedmark og Oppland 2013-2016, Regional plan for opplevelsesnæringene i Hedmark 2012-2017 og Reiselivsstrategi for Oppland fylkeskommune fra 2013.

Budsjettformål:

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16