Tilbake til søkeresultatene

PROFORSK-Skole og samfunn

TUNDRA schoolnet

Alternativ tittel: TUNDRA schoolnet

Tildelt: kr 0,40 mill.

Tundra schoolnet er et forskningsbasert skoleprosjekt for elever og lærere i tundraregionen. Hovedmålet med prosjektet er å formidle kunnskap og interesse for tundraøkologi til barn som lever i nordområdene. I tillegg er det mål å etablere et nettverk for lærere og elever, for å skape en felles forståelse for klimarelaterte utfordringer. Prosjektet foregår på 5-7 trinn på barneskoler i Norge og Russland. Tundra schoolnet er bygd opp rundt tre sentrale aktiviteter som gir et enkelt innblikk i artssammense tning og viktige økosystemprosesser på den arktiske tundraen. 1. Se rovdyrene! Registrering av rovdyr v.h.a viltkamera. 2. Den store vårspretten! Fenologi av bjørk i forhold til døgngrader. 3. Smågnagerår? Levendefangst av smågnagere. Gjennom de prakti ske forskningsaktivitetene vil elever og lærere få økt forståelse av hvordan klimaendringer kan påvirke arktiske arter. På prosjektets nettside kan elevene legge inn egne observasjoner, og sammenligne sine resultater med andre skoler. Nettsiden kan også f ungere som en felles plattform for kontakt mellom prosjekt skolene. Tundra schoolnet drives av forskere ved Universitetet i Tromsø og Norsk Institutt for Naturforskning. Forskerne bidrar med undervisningsmateriell, inkludert utstyr som viltkamera, og sør ger for kompetanseheving gjennom lærersamlinger og forskerbesøk på skolene. Hovedtanken bak Tundra schoolnet er å formidle kunnskap om klimaendringer. Lokalsamfunn i tundraregionen vil kunne oppleve endringer i sitt naturmiljø, som er både raskere og mer radikale enn i mer sørlige regioner. Det er derfor viktig å formidle kunnskap om endringene, slik at de blir forstått både lokalt og globalt. I prosjektet belyses både lokale og globale utfordringer, og dette vil forhåpentligvis gi et økt engasjement for en bærekraftig utvikling blant den oppvoksende generasjon.

Hovedmålet med Tundra schoolnet er å formidle kunnskap og interesse for tundraøkologi til barn som lever i nordområdene. Prosjektet foregår på 5-7 trinn på barneskoler i Norge og Russland. Skoleprosjektet er bygget opp rundt noen få sentrale aktiviteter som gir et enkelt innblikk i artssammensetning og viktige økosystemprosesser på den arktiske tundraen: 1. Se rovdyrene! Registrering av rovdyr v.h.a viltkamera. 2. Den store vårspretten! Fenologi av bjørk i forhold til døgngrader. 3. Smågnagerår? Levend efangst av smågnagere. Tundra schoolnet har nå gått over to år og i løpet av den perioden har vi gjort flere erfaringer som er relevante for PROFORSK utlysningen: Gjennom Tundra schoolnet gir vi elever og lærere en mulighet til aktivt å delta i forskni ngsprosjekter i deres nærmiljø. Dette har gitt dem et innblikk i hva forskning innebærer, og samtidig gitt nye perspektiver på kvalitetene i naturen rundt dem. Tilbakemeldingene fra lærerne er at dette er tema som treffer både jenter og gutter godt, spesi elt ved at man kombinerer nyere metoder som viltkamera kombinert med mer tradisjonelle observasjoner. Ikke minst synes elevene at det er spennende å bidra til resultater som brukes av forskere. I prosjektet har vi lagt opp til forskerbesøk til prosjekts kolene, pr i dag er 6 av de 7 involverte forskerne i TUNDRA schoolnet kvinner. Vi håper dette kan bidra til å gi inspirasjon til unge jenter om hvilke yrkesmuligheter som fins innen realfag og forskning. Bakteppet for TUNDRA schoolnet er klimaendringer. Lokalsamfunn i tundraregionen vil kunne oppleve endringer i sitt naturmiljø, som er både raskere og mer radikale enn i mer sørlige regioner. Det er derfor viktig å formidle kunnskap om endringene, slik at de blir forstått både lokalt og globalt. I prosje ktet belyser vi derfor både lokale og globale utfordringer.Fokuset på at det som skjer lokalt på tundraen gir et økt engasjement for en bærekraftig utvikling blant den oppvoksende generasjon.

Budsjettformål:

PROFORSK-Skole og samfunn

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet