Tilbake til søkeresultatene

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Development of vaccine to mitigate reproduction in Atlantic salmon

Alternativ tittel: Utvikling av vaksine for å redusere reproduksjon hos laks

Tildelt: kr 8,4 mill.

Uønsket kjønnsmodning hos voksende oppdrettslaks er ett av de store problemene i fiskeoppdrett. Dette medfører både økte produksjonskostnader (energi blir brukt til å utvikle gonadene) og miljøtrussel (fisk som rømmer blander seg med de naturlige bestandene). Dette prosjektet tar sikte på testing og påfølgende optimalisering av en vaksinasjonsprotokoll for å immunisere lakseyngel mot viktige regulatoriske og strukturelle komponenter som regulerer utviklingen av gonader. Forventet resultat er hemmet gonade utviklingen og således et bidrag til redusert reproduksjonspotensialet. Konseptet er basert på resultater fra et forprosjekt der ulike vaksiner ble testet på sebrafiskyngel. Forprosjektet viste at immunrespons er initiert, og den påfølgende kjønnsutviklingen påvirkes av vaksinasjonen. Prosjektet har som mål å utvikle en prototype av en vaksine. Hvis man lykkes vil det bane vei for en kommersiell vaksineproduksjon med påfølgende feltforsøk, som en oppfølging av dette prosjektet (proof-of-concept). Fordeler med teknologien kan omfatte økt størrelse på slaktet fisk, bedre filetkvalitet, og en mer miljøvennlig produksjon. Derfor tror vi at konseptet er et interessant alternativ som løsning på utfordringene med kjønnsmodning hos laks i oppdrett. Foreløpige resultater tyder på at behandling brukes to juvenile sebrafisk kan forårsake alvorlige effekter i gonade utvikling, inkludert sterilitet.

-

This project aims at testing and subsequently optimization of vaccination protocol to immunize juvenile Atlantic salmon against key regulatory and structural components of the developing gonad; as a result, gonadal development will be hampered and further reproductive potential reduced. This concept is based on results of a preliminary project, where different vaccines have been tested on juvenile zebrafish. This preliminary project demonstrated that immune response is initiated, and gonadal development i s affected upon the vaccination treatment. A prototype vaccine is an ultimate goal of this project; if successful, it will pave the way to commercial-scale vaccine production and commercial-scale tests as future steps after the project (proof-of-concept). Aquaculture industry, particularly salmon industry, is an end-user of the technology, whereas pharmaceutical industry, especially those fish vaccine-oriented, is intended customers. Unwanted, precocious sexual maturation is one of the most important prob lems in fish farming, raising costs of production (energy allocated to build up gonads) and environmental threat (contribution of aquaculture escapees to natural populations). A tool to mitigate the process of gonadal maturation would have both economical and environmental benefits. In the present concept, the existing infrastructure and technology would be employed for both vaccine production and fish vaccination, and the developed vaccine could be a multivaccine component. Benefits of the technology wil l include bigger size at harvest, better fillet quality, and environmentally-friendly production. Therefore, we think that our concept is an interesting alternative solution to the problem.

Budsjettformål:

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping