Tilbake til søkeresultatene

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Engineering gender equality: The effects of aid on womens political representation in Malawi, Sudan, Uganda and Zambia

Alternativ tittel: Fremdyrking av likestilling: Effekten av kjønnet bistand på kvinners politiske representasjon i Malawi, Sudan, Uganda og Zambia

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektet ser på hvilken effekt bistand har på kvinners substansielle representasjon i Malawi, Sudan, Uganda og Zambia. Nærmere bestemt undersøker vi om bistand basert på kjønn er mest effektiv i land der det allerede er mange kvinner i lovgivende forsamlinger og en sterk kvinnebevegelse som kan støtte kvinnelige lovgivere som virkelig vil handle i kvinners interesse. Mens Uganda har hatt en sterk kvinnebevegelse og mange kvinner i nasjonalforsamlingen, har Malawi, Sudan og Zambia hatt svakere kvinnebevegelser og lavere andel kvinner. Hvordan har bistand basert på kjønn bidratt til kvinners substansielle representasjon ? Når, hvor og hvordan er bistand basert på kjønn mest effektiv? Foreløpige funn (1) Selv i afrikanske land med lav andel kvinner i nasjonalforsamlingene og svake kvinnebevegelser, ser vi mange initiativer til kvinnevennlige lovreformer med støtte fra internasjonale givere. Forskningen vår viser at kvinnebevegelser som er svake i antall likevel kan være sterke fordi de har tilgang på både regional og internasjonal kapital. Altså: Internasjonal bistand styrker kvinnebevegelser, i hvert fall på kort sikt. (2) Basert på en ny og innovativ tilnærming til kvinners substansielle representasjon, inkludert et unikt datasett fra Uganda, viser at kvinner deltar i debatter i nasjonalforsamlingen på lik linje med menn. Deltakelse i disse debattene er et viktig verktøy for å formidle politiske synspunkter og ha reell politisk innflytelse. (3) Tidligere studier har hevdet at religiøse og tradisjonelle aktører vil motarbeide reformer som utfordrer religiøse lover eller tradisjoner. Reform av barneekteskap har vist seg å være spesielt kontroversielt, og i mange land har tradisjonelle og religiøse aktører aktivt jobbet mot lovendringer. Hvorfor har de tradisjonelle lederne i Zambia støttet opp om reform av barneekteskap selv om deres autoritet over ekteskapslov blir utfordret? Fordi tradisjonelle ledere i Zambia og islamister i Sudan opererer i helt ulike landskap når det gjelder hva som er lovfestet og ikke. Om ekteskapslovgivningen er nedskrevet eller ikke er en viktig pekepinn på om religiøse eller tradisjonelle aktører vil motarbeide reformer som skal stoppe barneekteskap. Hvis ekteskapsloven er nedskrevet er motstanden mot endringer mer sannsynlig enn hvis den ikke er det. Nedskrevne lover (i Sudan) skaper en sentralisert juridisk maktstruktur der den politiske kampen handler om definisjonsmakt over loven. Ikke-nedskrevne, levende lover (som i Zambia) gir en desentralisert juridisk maktstruktur der den politiske kampen handler mer om hvordan loven blir forvaltet. (4) Når og hvordan vil tradisjonelle ledere støtte likestillingsarbeid? Resultatene fra en av spørreundersøkelsene våre i Malawi tyder på at svaret avhenger av den tradisjonelle lederens kjønn og spesielle kjennetegn ved den malawiske befolkningen. Det vi ser er at tradisjonelle ledere, spesielt kvinnelige, noen ganger kan være mer effektive budbringere enn valgte parlamentarikere. I arbeidet med å få slutt på barneekteskap viser våre resultater at kvinnelige tradisjonelle ledere såvel som kvinnelige parlamentarikere er mer effektive enn sine mannlige kollegaer. (5) Bistand basert på kjønn kan blipolitisert og forårsake tilbakeslag, men det er forskjeller mellom land, innad i land og mellom ulike befolkningsgrupper. (a) Funn fra Sudan tyder på at internasjonal bistand til å kriminalisere kvinnelig kjønnslemlestelse (FGM) ble politisert på nasjonalt nivå, men ikke på lokalt nivå i Øst-Sudan. Konservative religiøse ledere lanserte en kampanje mot kriminalisering av FGM som i stor grad hvilte på at dette var et vestlig initiativ. Vi så ikke politisering av internasjonalt FGM-bistand på lokalt nivå der religiøse ledere støttet kriminalisering for å beskytte jenter mot vold. Det er to faktorer som spiller inn: I Øst-Sudan har lokale myndigheter vært særs avhengige av internasjonal bistand. Samtidig har beslutningstakere, inkludert religiøse ledere, nærere relasjoner til de lokalsamfunnene som praktiserer FGM r. Dette er viktige faktorer som har gjort det mulig å kriminalisere FGM i Øst-Sudan. (b) Vi har testet hvordan ulike typer budbringere påvirker hva folk flest i Malawi mener om to ulike lovendringer; kjønnskvotering og landrettigheter. Funnene våre viser at hvor effektive de ulike budbringerne er kommer an på hvilken lovreform man snakker om. Kvinneorganisasjoner og vestlige bistandsaktører er like effektive talspersoner for kjønnskvotering, men har en motsatt effekt når det gjelder landreformer. Alle typer budbringere har en negativ effekt, særlig blant menn, når det gjelder landreform. Det avgjørende er ikke hvem talspersonen er, men hvilken sak de snakker om. Landreformer har større konsekvenser for folk flest sitt daglige liv i Malawi, og utløser derfor mer motstand.

The last decade, women's political empowerment has been the biggest target area of gendered Norwegian aid with seven African countries on the top-10 list of recipients. The theory of change underpinning this aid is that increasing the number of women (des criptive representation) in political decision-making processes is important for its own sake, but it is additionally regarded as a powerful tool to fight gendered injustices more generally. It is expected to increase pro-women initiatives, acts and legis lative outcomes (substantive representation) and to change patriarchal attitudes and make public perceptions more favorable towards women in politics (symbolic representation). This project looks at the effects of aid on women's substantive (acting for wo men) and symbolic (role-modeling women) representation in Malawi, Sudan, Uganda and Zambia from 2007 until 2013. Recent studies of a related phenomenon, democracy assistance, have found that aid is more effective in preventing backlash in newly democrati zed states, rather than fostering transitions from autocratic to democratic regimes. Based on this logic, the project explores whether gendered aid is most efficient in countries where there is a high degree of descriptive representation and a visible wom en's movement to push and support female legislators to act in the interest of women. In these cases, gender equality assistance might bring about processes that translate numbers into women?s substantive and symbolic representation. By studying four case s, Malawi, Sudan, Uganda and Zambia, which are main recipients of gendered Norwegian aid, we seek to explore when, where and how gendered aid is most effective. Malawi, Sudan and Zambia represent cases with weak women's movements and low descriptive repre sentation in 2007, but have since experienced uneven trajectories of developments in women's descriptive, substantive and symbolic representation. How has gendered aid contributed to these processes?

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

NORGLOBAL-Norge - Global partner