Tilbake til søkeresultatene

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Taxation, Institutions and Participation (TIP): The Dynamics of Capital Flows from Angola, Tanzania and Zambia

Alternativ tittel: Skatt, institusjoner og folkelig deltagelse: En studie av effekter av kapitalflukt fra Angola, Tanzania og Zambia

Tildelt: kr 15,0 mill.

Formålet med prosjektet var å undersøke effekter skatteparadiser har på det innenlandske skattesystemet, institusjoner og folkelig deltakelse i afrikanske land, med et særlig fokus på Angola, Tanzania og Zambia. For å bedre velferden for befolkningen, trenger afrikanske land et skattegrunnlag for å finansiere offentlige tjenester og gode institusjoner for å ansvarliggjøre myndighetene for bruken av offentlige midler. I politikkdokumenter og offentlig debatt, blir det ofte hevdet at skatteparadisene undergraver disse målene. Hvordan skatteparadiser påvirker innenlandsk beskatning, politiske institusjoner og folkelig deltakelse i utviklingsland har imidlertid vært gjenstand for lite forskning. Formålet med prosjektet har vært å bidra til klargjøring og bedre forståelse av hvordan bruken av skatteparadiser påvirker skattemoral og lobbyvirksomhet, og hvordan skatteparadiser former elitens og andre aktørers insentiver til å blokkere for eller fremme institusjonelle reformer. Det har lenge vært konvensjonell visdom at lobbyvirksomhet er den vanlige måten å påvirke politiske beslutninger i rike land, mens korrupsjon blir foretrukket i fattige land. Vi finner imidlertid at lobbying er viktigere i utviklingsland enn tidligere antatt i både den akademiske og politiske orienterte litteraturen. Våre analyser av hvordan den nye petroleumslovgivningen og moms-loven i Tanzania ble utformet, viser at korrupsjon tilsynelatende kan "erstattes" med lobbyvirksomhet for å påvirke politikk. Dette betyr ikke at bestikkelser ikke skjer eller kan komplementere lobbying. Men det er altfor enkelt å forvente at bedrifter foretrekker å bestikke, i stedet for å drive lobbyvirksomhet dersom begge strategiene kan oppnå samme mål. Den økende innflytelsen til de "Fire Store" internasjonale regnskaps- og konsulentselskapene i utviklingsland, er en refleksjon av betydningen av lobbyvirksomhet og de betydelige ressursene som benyttes til påvirke politikere og lovgivere. Det er ofte antatt at lekkasjer om eliters skjulte formuer i skatteparadiser, vil bidra til økt politiske mobilisering og engasjement blant borgerne om problemer knyttet til eksistensen av skatteparadiser. Funn fra prosjektet viser imidlertid at dette er kontekstavhengig. I et eksperiment i Tanzania, et "imperfekt" demokrati, viser våre resultater at ved å gi folk informasjon om de såkalte Swiss Leaks, førte dette til velgerapati. I velfungerende demokratier finner vi imidlertid en positiv sammenheng mellom elitens bruk av skatteparadiser og valgdeltakelsen. Resultatene tyder på at effekten av informasjon til borgerne er avhengig av graden av tillit folk har til politiske institusjoner i landet. Hvordan skal bedrifter beskattes? Mye av litteraturen om selskapsbeskatning tar utgangspunkt i myndighetenes eller bedriftenes perspektiver, basert på optimal skatt teori. Men hva er skattepreferansene til vanlige borgere. Basert på resultater fra eksperimentelle studier i Tanzania, finner vi at alminnelige borgere foretrekker høyere skatter på internasjonalt mobile bedrifter, noe som går på tvers av kjente resultater fra optimal skatteteori. Folk flest foretrekker lavere skatt på bedrifter som har flest lokalt ansatte, og høyere skatt på utenlandsk-eide selskaper sammenlignet med innenlandske bedrifter. Vi finner også betydelig kjønnsforskjeller. Menn er mer opptatt av økonomisk effektivitet i sine skattepreferanser enn kvinner, og menn legger større vekt insentiver som gir økt sysselsetting enn jobbsikkerhet. Disse resultatene har viktige implikasjoner for debatten om skattepolitikkens legitimitet.

Through extensive fieldwork with mapping of the tax systems, close collaboration with local research partners and stakeholders we have assisted and advised Norad and Norwegian Embassies and the revenue authorities in Tanzania and Zambia. Our research has provided a better understanding of the vital links between international taxation and domestic resource mobilisation, governance and state-building among donors and African governments. Communication with stakeholders on all levels has been a priority. The cooperation with key actors is essential in turning research into actual policies, though it is difficult in the short run to identify direct links between research outcomes and policy changes. Doing high quality research and providing sound policy recommendations depend on a firm understanding of the situation on the ground and the experiences not only of top-level bureaucrats and politicians, but also of ordinary citizens who feel and live with the consequences of paying taxes.

The Taxation, Institutions and Participation (TIP) project investigates the effects of tax havens on the domestic revenue system, institutions and citizen participation in African countries, with a particular focus on Angola, Tanzania and Zambia. The proj ect aims to generate new, contextualized evidence on the political economy of domestic revenue mobilisation, institutional development and state legitimacy in countries exposed to large scale capital flows. Key questions are: How is the taxpaying behavior of domestic taxpayers affected by the elites and transnational companies use of tax havens? How do large scale (illicit) capital flows affect domestic tax policies and practices, and what role do international accounting firms play in this process? How d o tax havens affect institutions in developing countries, government accountability, citizen participation and their views of the state? By making these questions the overarching research concern, the project will produce new, contextualised and policy-re levant insights. In this way, the project will provide an evidence base for policies at country levels to complement current international initiatives.

Budsjettformål:

NORGLOBAL-Norge - Global partner