Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Budding Science and Literacy - Forskerføtter og leserøtter tilbake til klasserommet. Undervisningsmateriell utvilet på basis av forskning.

Tildelt: kr 95 103

Prosjektbeskrivelse Forskerføtter i naturfag Utforskende arbeidsmåter og grunnleggende ferdigheter I denne prosjektbeskrivelsen skisserer vi bokprosjektet Forskerføtter i naturfag ? en praksisnær bok om utforskende arbeidsmåter og grunnleggende ferdighe ter i naturfag for lærerstudenter og naturfaglærere på barnetrinnet. Med gode konkrete eksempler fra norske klasserom, evidensbaserte refleksjoner og forslag til varierte aktiviteter ønsker vi å inspirere og veilede lærerstudenter, lærerutdannere og lærer e til å drive evidensbasert undervisning for å gjøre naturfag mer spennende og relevant for elever. Ideen til boken springer ut fra forskningsprosjektet Forskerføtter og leserøtter (Ødegaard, Frøyland, & Mork, 2009) som er støttet av Norges Forskningsråd. Dette er en videobasert klasseromstudie, og eksemplene i boken er hentet herfra. Begrunnelser for boken Det er et stort behov for læreboken Forskerføtter i naturfag i lærerutdanningene og blant lærere i skolen. ? Utforskende undervisning og grunnlegge nde ferdigheter er høyt på den politiske agenda gjennom revidert læreplan i naturfag ? Lærerstudenter og barnetrinnslærere har svak kompetanse i naturfag ? Mange lærerutdannere har ren naturvitenskaplig bakgrunn og mangler kompetanse om grunnleggende ferd igheter i skolens naturfag ? Tidlig innsats er viktig for å skape interesse og motivasjon for naturfag o Stort behov for å øke befolkningens kompetanse i naturvitenskap o Stort behov for å rekruttere ungdom til naturvitenskaplige yrker o Stortingsmelding 20 (2012-2013): varsler spesifikk satsing på kompetanseutvikling i naturfag for lærere på barnetrinnet Vårt prosjekt ? omfang og målgruppe Forskerføtter i naturfag blir en praksisnær bok som bygger på forskning, refleksjoner og praksiseksempler fra vårt helt unike datamateriale fra norske naturfagklasserom på barnetrinnet. Boken skal inspirere og veilede lærerstudenter, lærerutdannere og lærere i hvordan de kan gjennomføre en naturfagundervisning som balanserer pra

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren