Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Betydning av genetiske varianter av kasein og myseprotein på syre og løpe koagulering av melk.

Tildelt: kr 2,0 mill.

Den overordnede ideen med prosjektet var å øke forståelsen av hvilken betydning de genetiske melkeproteinvariantene har for videre prosessering av melk. Fokuset har være på melk fra Norsk Rødt Fe (NRF). I prosjektet er det benyttet melk fra kyr i fjøset på Senter for husdyrforsøk NMBU. Alle kuene i NMBU besetningen ble genotypet (SNP-testet). For å ha et stort nok dyremateriale hele tiden har det vært nødvendig å stadig genotype nye kyr som har kommet inn i besetningen. Alle kyr er testet for 10 genetiske proteinvarianter. Teknologiske egenskaper til genetiske proteinvarianter er vist å variere mellom ulike ku raser, og man kan derfor ikke overføre resultater oppnådd med andre kuraser til NRF-kua direkte. Det vil være en målsetning å få en NRF-ku som har så riktig proteinsammensetning som mulig ut fra industriens behov om å optimalisere råstoffutnyttelsen og redusere svinn både ved produksjon av ost og ved produksjon av ferske fermenterte melkeprodukter. Dette prosjektet har avdekket at disse to typer produksjoner har ulike krav til proteinenes egenskaper. Prosjektet har gitt kunnskap om hvordan genetiske varianter av protein i melk påvirker koagulering av melk ved hjelp av syre- og løpefelling. Genotyper av melkeprotein forbundet med bedre løpe koagulering, har svekket syre koaguleringsegenskaper og vice versa. En gunstig løpekoagulering ble funnet for ?s1-CN BC, ?-CN A1A2 og ?-CN BB sammenlignet med BB, A2A2 og BE-genotypene av de respektive kaseinene. For sammensatte kaseinvariantene var BC-A2A2-BB (?s1-?-?-CN ) assosiert med forbedrete løpekoaguleringsegenskaper sammenlignet med resten av de sammensatte genotypene. Overraskende ble forbedrede syrekoaguleringsegenskaper favorisert av ?-CN AA og den sammensatte kaseinvarianten BB-A2A2-AA, som har vært assosiert med dårlige løpekoaguleringsegenskaper. Videre er det vist at to genotypevarianter (?s1-?-?-CN) er assosiert med både dårlig løpe- og syre-koaguleringsegenskaper og nytt avlsprogram bør fokusere på å redusere disse genotypene I NFR populasjonen. Melk med ulike genetiske proteinvarianter har ulike koaguleringsegenskaper. Med fraksjoneringsforsøk var det ønskelig å evaluere om disse forskjellene forsterkers eller reduseres etter fraksjonering og konsentrering av melken. Fraksjoneringsstudiet krevde mye melk som har vært en liten utfordring for noen av proteinvariantene. Det ble vist at løpekoagulering av konsentrert melk blir påvirket av ulike genotyper av kaseinene. Sammensatte genotyper av kaseinene (?s1-?-?-CN) påvirket løpeegenskapene til konsentrert melk. Poteinkombinasjonene BB-A2A2-AA og BC-A2A2-AA var assosiert med kortere tid fram til løpning (RCT) og et høyere koagelfasthet (A30) sammenlignet med BC-A2A2-BB og BB-A2A2-BB. Kulturmelk ble valgt som produkt for å teste forskjellen mellom de ulike genetiske variantene. Det ble vist at syre gel ga bedre geling for BB varianten av ?-LG sammenlignet med AB og AA variantene og det ble funnet mindre synerese for ?s1-CN BC enn for BB varianten. For ?-LG variantene var variant AB bedre enn variant BB med hensyn til synerese. Dette betyr at B-varianten er best for osteproduksjon.

Teknologiske egenskaper til genetiske proteinvarianter er vist å variere mellom ulike ku raser, og man kan derfor ikke overføre resultater oppnådd med andre kuraser til NRF-kua direkte. Men det vil være en målsetning å få en NRF-ku som har så riktig prote insammensetning som mulig ut fra industriens behov om å optimalisere råstoffutnyttelsen og redusere svinn både ved produksjon av ost og ved produksjon av ferske fermenterte melkeprodukter. Dette prosjektet skal bidra til å avklare om disse to typer produk sjoner har ulike krav til proteinenes egenskaper. Genetiske proteinvarianter er i dag ikke en del av avlsmålet til NRF-kua, prosjektet vil bidra til å avklare om det bør være det. Den overordnede ideen i dette prosjektet vil være å øke forståelsen av hvil ken betydning de genetiske melkeproteinvariantene har for videre prosessering av melk. Fokuset vil være på melk fra Norsk Rødt Fe (NRF). Prosjektet skal spesifikt gi kunnskap om hvordan genetiske varianter av protein i melk (spesielt beta-lactoblobulin (b eta-LG) og kappa-kasein) påvirker koagulering av melk vha syre- og løpefelling. I tillegg skal prosjektet gi økt forståelse av hvordan prosessteknikker som varmebehandling og filtrering kan brukes for å øke råstoffutnyttelsen og redusere prosesseringen.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram