Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Sustainable aquaculture - regulation and reputation

Tildelt: kr 5,5 mill.

Hovedmålet med STARR er å oppnå mer kunnskap om havbruksnæringens omdømme, og hvordan samfunnets aksept for havbruksindustri påvirker og påvirkes av gjeldende rammevilkår, deriblant reguleringer. Vi har gjennomført en grundig kartleggingen av diskursen om havbruksnæring i norske medier. Alle artikler om norsk havbruksnæring i 9 norske aviser i årene 2012, 2013 og 2014 har blitt lest og analysert. 1304 artikler som omtaler havbruksnæring og lakseoppdrett ble kategorisert på 15 variabler som blant annet inkluderte tema, kilder og hvilket inntrykk (positivt, nøytralt eller negativt) artikkelen gav. I korte trekk viser resultatene at de dominante tema som formidles om norsk oppdrettsnæring i norske medier handler om miljø, industri og politikk. I motsetning til funn fra andre land finner vi at et tema som laks og helse effekter i liten grad er omtalt i norske aviser. Hvordan avisene i utvalget velger hvilke tema de belyser og hvordan disse blir rammet inn kan vi anta har en effekt på hvordan leseren og publikum generelt oppfatter lakseoppdrett. Sett på tvers av ulike tema finner vi i hovedsak et balansert fokus, men negative artikler får oftere en mer sensasjonspreget vinkling. Vi finner at spesielt for miljø er det i all hovedsak en negativ innramming, og at det er et sterkt fokus på miljømessig risiko. Dette kan vi anta gjør at det er lite fokus på andre tema, og at utvikling, nye løsninger og teknologi, samt diskusjonen om forbedringsmuligheter i liten grad får plass i medienes innramming. Vi har også sett spesielt på debattinnleggene i avisene i utvalget - for bedre å forstå hvordan den offentlige debatten om lakseoppdrett arter seg. Det vi finner er at det er to motstridende allianser av meningsfeller som aktivt benytter avisenes debattsider for å fremme sine synspunkter. Disse to alliansene fremmer to veldig ulike bilder av lakseoppdrett på hver sine ytterpunkter. Den ene presenterer et bilde av en næring som produserer mat for en økende verdensbefolkning og hvor problemer blir beskrevet som utfordringer og hvor innovasjonsevnen til næringen vektlegges. Den andre beskriver et skremmebilde av en næring som ikke tar problemene på alvor, og hvor spekulasjoner om korrupsjon mellom næring og politikere gjerne uttrykkes. Vi finner også debattinnlegg fra spesielt forskere og forvaltning som søker å nyansere debatten, men disse blir ikke like fremtredende. Resultatene fra dette arbeidet har blitt formidlet i flere avisoppslag, samt en rekke foredrag, og så langt i to artikler som blir publisert i Marine Policy. I STARR har vi også sett på hvordan næring og forvaltning påvirkes av medienes framstilling av lakseoppdrett, og dette har så langt resultert i pågående arbeid på tre tema. Det første er fokuset på nyere reguleringer som grønne konsesjoner og økt fokus på lus, og hvordan myndigheter og forvaltning forsøker å disiplinere næringen i en mer bærekraftig retning. Det andre er hvordan bærekraft har blitt et sentralt begrep i debatten om norsk lakseoppdrett, og i intervjuer har vi gått videre inn på hvordan næringen tilpasser seg forventningene om en bærekraftig produksjon. Globale sertifiseringsordninger (f.eks. ASC) har blitt en viktig metode for næringen for å dokumentere og videreutvikle virksomheten, og pågående arbeid viser at det er store forventninger til at sertifisering både skal bedre produksjonen, men også omdømmet i offentligheten. Det tredje temaet er hvordan medienes framstilling av lakselus som hovedproblem i norsk lakseoppdrett påvirker forvaltningens regulering av næringen. Telling av lus har i dag blitt et sentralt, og kanskje også det viktigste forvaltningsobjektet for regulering av næringen. Samtidig så advarer både forskere og forvaltning i våre intervjuer om at dette kan medføre at andre forhold ikke blir tilsvarende belyst, og til og med forverret.

The salmon aquaculture industry has been an object of public debate. While the farmed product has a good reputation, the industry faces many challenges in this respect. Especially concerning sustainability issues. STARR will investigate in what manners pu blic discourse, stakeholders and interaction between regulators and industry affect political decisions and regulations, which in turn influence the framework conditions of fish farming in Norway The proposed project is designed to address these issues fr om different angles. In the first three work packages, the media discourse, stakeholders and their engagement on public arenas, as well as regulators' interactional patterns with the industry will be mapped and analyzed to understand the pathways by which the public discourse influences governmental regulations. An important topic in the public perception of the industry are issues of sustainability. STARR will therefore specifically study how such topics is perceived as important by media and stakehold ers and how this is reflected in the interaction between regulators and industry. A possible response from the industry on sustainability issues is to enhance accountability and transparency. Due to its specific national focus, STARR is not an internati onal comparative project, but will include international perspectives through comparative work with members of the advisory board, and methodological parallels to international studies, thus ensuring relevance of the resultant publications internationally . Along the path, the project will produce and make available results that are highly relevant for the industry, regulators and policy makers, as well as providing a basis for further research based on the individual work packag

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning