Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Reducing environmental sensitivity

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

234144

Prosjektperiode:

2014 - 2016

Geografi:

Atlantisk laks (1.2 millioner tonn) og regnbueørret (70 000 tonn) utgjør størstedelen av norsk akvakulturproduksjon. Høy tilvekst hos fisken er en viktig egenskap før økonomien i fiskeoppdrett. For å oppnå høy tilvekst må miljøforholdene for fisken være optimale. I sjø-fasen blir fisken oppdrettet under naturlige betingelser i merder i sjøen, hvor miljøforholdene varierer både innen og mellom år. For oppdretteren er det en fordel hvis fisken vokser fort også når miljøforholdene varierer. Dersom tilvekst varierer som respons på variasjon i makro-miljø, som f.eks. vanntemperatur, saltholdighet og lysforhold på ulike lokaliteter, kan dette defineres som lav stabilitet i tilvekst og høy makro-miljø-sensitivitet. Samtidig kan fisk også være sensitive for endringer i mikro-miljø, noe som gir variasjon i størrelse mellom fisk i samme makro-miljø, som f. eks. en tank med fisk med samme alder, på grunn av variasjoner i miljøfaktorer som ikke er målbare. Prosjektet STABLEFISH som utføres av Nofima i samarbeid med Animal Breeding and Genomics Centre (ABGC) ved Wageningen University og Biometrical Genetics ved MTT Agrifood Research Finland, fokuserer på muligheten til å forbedre stabiliteten i tilvekst ved å redusere miljø-sensitiviteten til fisken gjennom avlsarbeidet. Genetisk variasjon i makro- og mikro-miljø-sensitivitet ved tilvekst hos regnbueørret har blitt målt. Resultatene viser at både makro- og mikro-miljø-sensitivitet styres delvis av genetikk noe som gir mulighet for å redusere miljøsensitivitet gjennom avl. Dette betyr at vi kan avle fisk som vil ha mer uniform tilvekst og være godt tilpasset ulike miljøer og variasjoner i miljø. Sikkerheten på seleksjon og dermed også seleksjonsresponsen vil likevel være lav fordi sensitivitet er en egenskap som bare kan måles på grupper av dyr, ikke på enkeltindivider. Derfor fortsetter vi å undersøke muligheten for å øke denne sikkerheten ved å bruke genom-informasjon.

Atlantic salmon (1.2 million tons) and rainbow trout (70 thousand tons) are the main aquaculture production in Norway. Growth is one of the most important traits. Fish may not be able to maintain high growth when the rearing conditions are not optimal. I n the grow-out phase, the fish are reared under natural conditions in net cages in the sea with variation in environmental conditions both within and between years. A fish whose growth performance is changed in response to variations in macro-environments , e.g., different locations, can be defined as having low stability of growth and being macro-environmental sensitive. In contrast, micro-environmental sensitivity refers to the variation within a macro-environment, leading to size variation within a grou p of fish of the same age.The project STABLEFISH focuses on the possibility to increase stability of growth by reducing the environmental sensitivities through selective breeding. First, genetic variation in macro and micro environmental sensitivity will be estimated. Second, the possibility to select against macro environmental sensitivity will be investigated using genomic information. Finally, Smoltified fish are transferred to the sea which is one of the major environmental changes in their life, lead ing to considerable genetic change in micro-environmental sensitivity. Genetic change in micro-environmental sensitivity in different life stages will be studied. Stability of growth performance in farmed fish, being well adapted to multiple environments and variable environmental conditions increases animal welfare and reduces fish mortality and losses. Being able to create more uniformly performing fish stocks will allow harvesting a larger proportion at an appropriate body size. There will be less comp etitive interaction among the animals, contributing to more efficient feeding and better fish welfare. This will improve consumer acceptance of farmed fish and contribute to increases in aquaculture industry profit.

Aktivitet:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning