Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Friske granplanter til foryngelse av skog (FriskGran)

Tildelt: kr 1,6 mill.

Hovedmålsettingen i prosjektet «Friske granplanter til foryngelse av skog» (FriskGran) var å redusere avgang av granplanter under produksjon og lagring. For å få en oversikt over årsaker og omfang av svinn, gjennomførte vi en kartlegging gjennom systematisk innsamling av prøver fra fem planteskoler. Vi fant at det i gjennomsnitt var et svinn i produksjonen på 25 %. Av denne avgangen skyldtes 56 % manglende spiring eller planteavgang i produksjonsløpet, mens 44 % skyldtes frasortering før innlegging på lager. Det var ulike årsaker til at plantene ble frasortert, men opptil 60 % av frasorteringen kunne skyldes sopp. Gråskimmel, forårsaket av soppen Botrytis, var en viktig sjukdom, men vi fant også andre patogene sopper som Phoma, Phomopsis og Alternaria. I en del tilfeller så det ut til at skadene skyldtes flere sopper framfor én bestemt art. Videre var det mange tilfeller hvor vi mener skadene, for eksempel dobbeltopp, skyldtes en kombinasjon av klima og sopp. I tillegg til svinn før lagring, var det også skader under lagringen som førte til planteavgang. Gråskimmel var også her den største enkeltårsaken til skade. Gråskimmel er utvilsomt en viktig sjukdom i skogplanteskoler og det sprøytes gjentatte ganger mot sjukdommen gjennom vekstsesongen. Vi undersøkte derfor Botrytis-isolater fra skogplanteskolene for fungicidresistens. Av de 46 testede isolatene var 67 % resistente mot et eller flere fungicider. Tiofanatmetyl var det fungicidet det var mest resistens mot, med funn av resistens i 59 % av isolatene. For fungicidene pyraklostrobin (kun 11 isolater testet), fenheksamid, pyrimetanil, iprodion og fludioksonil var henholdsvis 45, 33, 25, 4 og 0 % av isolatene resistente. Det var også mange isolater som var multiresistente; åtte isolater var resistente mot to, ett var resistent mot tre, og fire isolater var resistente mot fire fungicider. Denne kunnskapen er formidlet til skogplanteskolene, og ved valg av strategier for sjukdomsbekjempelse taes det nå hensyn til forekomst av fungicidresistens hos Botrytis. I planteskoler er det viktig at frasorterte planter og planterester fjernes for å redusere smittepress. Generelt var slikt renhold tilfredsstillende i samtlige skogplanteskoler som deltok i prosjektet, men ugras i og rundt produksjonsarealene og i veksthusa, samt skadde eller sjuke granplanter som visnet ned i løpet av produksjonsfasen var smittekilder for gråskimmel. En undersøkelse viste at Botrytis sporulerte på visnende plantedeler (blomster, blomsterstengler, blader) hos mjølke, åkersvineblom og meldestokk både i og rundt produksjonsbaner. Et viktig funn var at isolater fra ugras også var verter for fungicidresistent Botrytis. Tre isolater fra ugras i to planteskoler var resistente mot tre til fire ulike fungicider. Dette viser hvordan resistente populasjoner av Botytis kan overleve på alternative vertplanter i planteskolenes omgivelser, og derfra smitte nye hold med granplanter. For å få til en best mulig bekjempelse av gråskimmel ble det gjennomført forsøk for å se når i sesongen plantene var mest mottakelige for infeksjon. Vi fant at den viktigste perioden for infeksjon var i mai og juni. Dette er tidligere enn skogplanteskolene vanligvis begynner å sprøyte, og det ble derfor anbefalt å sprøyte mot gråskimmel tidligere i sesongen. Det ble også klart i løpet av prosjektperioden at det var et forbedringspotensiale i forhold til sprøyteteknikk. Anbefalinger i forhold til dysetyper, kjørehastigheter og sprøytetrykk ble gitt for å få til en best mulig virkning av soppmidlene. Prosjektet har ført til konkrete råd og anbefalinger til skogplanteskolene i forhold til praktisk sjukdomsbekjempelse. Det har også avdekket plantevernmessige utfordringer i produksjonen som det bør arbeides videre med framover for å få til gode IPV-løsninger for produsentene.

FriskGran har som overordnet mål å halvere tapet av granplanter fra norske skogplanteskoler ved hjelp av integrerte planteverntiltak (IPV) mot soppsjukdommer. Særlig er gråskimmel en viktig skadegjører, ikke bare under dyrkingen, men også under lagring og transport. Det plantes årlig ut om lag 25 millioner skogplanter i Norge, hvorav mer enn 90 % er vanlig gran. For å sikre overlevelse og god etablering må granplanter til utplanting være frie for sjukdommer. Dette forutsetter en effektiv sjukdomsbekjempel se i produksjonen, men det vil også sikre en økonomisk gevinst for skogplanteskolene og gjøre dem mer robuste i et konkurransemarked. I FriskGran vil vi kartlegge omfanget av planteavgang på grunn av sjukdommer i noen planteskoler. Fordi flere soppmidler har vært brukt relativt hyppig over mange år, er det en fare for at gråskimmel og andre sopper har utviklet resistens mot disse midlene. Siden gråskimmel er viktigst, vil isolater av denne soppen bli samlet inn fra frasorterte planter og testet for resis tens. Av hensyn til resistensfaren må bruken av soppmidler gjennom sesongen trolig reduseres, og sprøyteforsøk vil derfor bli gjennomført i utvalgte skogplanteskoler. Ikke-kjemiske kulturtiltak vil ha stort fokus i FriskGran og vil forsøkes sammen med nye sprøytestrategier. Potensielle smittekilder i skogplanteskolene vil bli undersøkt, og tiltak vil bli satt i gang for å redusere spredning fra smittekildene. Rutiner i forhold til dyrking, lagring og transport av planter skal gjennomgås grundig for å avde kke muligheter for å gjøre forholdene under oppal mindre gunstige for soppangrep. På bakgrunn av resultatene fra FriskGran vil det utarbeides en IPV-strategi for sjukdomsbekjempelse. FoU-teamet i FriskGran har lang erfaring med næringsrettet forskning og formidling, og resultater fra prosjektet skal formidles gjennom hele prosjektperioden til næringen.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram