Tilbake til søkeresultatene

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning, Nordic Review of Iconography

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektnummer:

234374

Prosjektperiode:

2014 - 2014

Organisasjon:

Samarbeidsland:

ICO är en nordisk tidskrift för forskning i ikonografi (bildtolkning/visuell analys) med ambitionen att fungera som ett internordiskt, ämnesöverskridande forum för forskning kring bildtolkning och bildtolkningens teoretiska och metodologiska problematik. Målsättningen är att generera, diskutera och sprida kunskap om det gemensamma nordiska visuella kulturarvet. Förutom vetenskapliga artiklar innehåller ICO recensioner, anmälningar och ett forum för ikonografiska frågor och svar. Den ikonografiska forsknin gen har inga disciplinära gränser och forumet är öppet för alla som sysslar med forskning som berör bildtolkning i vid mening. Under det första året är målsättningen att nå upp till minst 1000 registrerade läsare. Artiklar i tidigare årgångar av ICO (197 0-2001, se Bilaga A-21) är oftast författade av konsthistoriker, historiker, etnologer, kyrkohistoriker, teologer, eller arkeologer, men redaktionen efterlyser även skribenter som är exempelvis mediaforskare, litteratur-, språk- och musikvetare. Artiklar kan publiceras på norska, danska, svenska eller engelska. Artiklar på finska emottas för översättning till svenska/engelska. Om artikelspråket är svenska, norska eller danska ges bildtexterna på engelska; samtliga artiklar förses med abstrakt/sammanfattni ng på engelska. Tidskriften tillämpar referee-system med extern kvalitetsgranskning av vetenskapliga experter inom och utom Norden.

Budsjettformål:

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet