Tilbake til søkeresultatene

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP Nordiske Organisasjonsstudier (NOS)

Tildelt: kr 99 999

Nordiske Organisasjonsstudier (NOS) er et akademisk tidsskrift rettet mot studiet av organisasjoner. Tidsskriftet er flerfaglig (disipliner som økonomi, statsvitenskap, sosiologi, antropologi og psykologi). Bidragsytere kommer fra nordiske forskningsmiljø er eller tar opp tema knyttet til Norden. Bidrag er primært på skandinaviske språk. NOS skal gjennom sin publiseringsvirksomhet synliggjøre og formidle nordisk organisasjonsforskning på et høyt vitenskapelig nivå. NOS gis i perioden 2010-2013 ut av Fagbok forlaget i samarbeid med Uni Rokkansenteret, med støtte fra NNOP-HS. NOS er i Norge godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1. NOS kommer ut med fire nummer i året, som vil videreføres i perioden 2014-16. Hovedmålet ved artikler som antas for publisering er at de belyser nye og interessante sider ved organisasjoner eller organisasjonsforskningen. Bidrag skal ha en klar adresse til organisasjonsteoretiske problemstillinger, og skal representere et håndverksmessig høyt nivå på metode, argumenta sjon og bruk av teori. Empiriske undersøkelser skal knyttes til teoretiske problemstillinger som har en bredere aktualitet enn det empiriske området som artikkelen gjelder. Enkeltnumre av NOS består primært av fagfellevurderte artikler. Bedømming av innse ndte artikler skjer også på nordisk nivå. Artikkelutkast bedømmes anonymt av 2-3 personer etter prinsippet for double blind review. Tidsskriftet har også ved ulike anledninger aktuelle debattinnlegg og bokgranskninger. Enkelte utgaver av NOS har bestått a v fagfellevurderte artikler som inngår i et samlet temanummer med egen gjesteredaktør (er). Tidsskriftets format og innhold planlegges videreført i perioden 2014-2016. Redaksjonelt har tidsskriftet en lokal redaksjon i Bergen, en nordisk redaksjon hvor de t enkelte nordiske land er representert, samt et nordisk redaksjonsråd (18 medlemmer med ulik institusjonstilhørighet i de nordiske land).

Budsjettformål:

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet