Tilbake til søkeresultatene

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Evakuering- og beredskapsplanlegging ved operasjoner av passasjerskip i Arktiske farvann

Tildelt: kr 99 999

Sysselmannen på Svalbard har i sin Risiko- og sårbarhetsanalyse for 2013 gjort en analyse av et utvalg risikoområder innenfor hovedkategoriene naturhendelser, store ulykker, og alvorlige tilsiktede handlinger. Et scenario med full evakuering av et cruises kip er en høyst relevant problemstilling: Begrenset kapasitet av tilgjengelige redningsressurser, dårlig utbygd infrastruktur, og store avstander, vil medføre at potensialet for en langt mer alvorlig konsekvens for liv og helse er betydelig større enn en tilsvarende hendelse nær fastlandet. Nærmeste ressurs i Arktis er sannsynligvis tilfeldig, gjerne representert ved et fiskefartøy med begrenset kapasitet. En evakuering luftveien vil forutsette at passasjerskipet er innenfor helikopterrekkevidde og vil me dføre klare kapasitetsbegrensninger med tilhørende lang evakueringstid fra innsatsområdet. Dette tiltaket har som hovedmål å bidra til forbedret evakuerings- og beredskapsplanlegging ifm. store passasjerskip som opererer i Arktiske farvann ved å etablere et tverrfaglig samarbeid mellom samfunnsvitenskapelige, nautiske (operative) og marinteknologiske kompetansemiljø i Norge, Kanada og Japan. Mulige forskningstema i et hovedprosjekt er: - Kartlegging av beredskapsplanleggingen i Nordområdene. - Analyse a v skadebegrensende og normaliserende tiltak. - Utvikling av en familiariseringssimulator for trening av (mannskap og) passasjerer ved masseevakuering i Artiske farvann. Målet er å undersøke om en simulator kan fungere bedre for passasjerer til å gjøre seg kjent med skipet og evakueringsmuligheter, gitt ulike hendelsesscenarier.

Budsjettformål:

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko