Tilbake til søkeresultatene

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

NGOs and the transfer of global maternal health policies - NGOMA

Alternativ tittel: Sivilsamfunnets deltakelse og påvirkning i nyere mødrehelseinitiativ

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektnummer:

234497

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2014 - 2019

Geografi:

Samarbeidsland:

En av de klareste trendene innen global helse de siste tiårene er den styrkede rollen til ikke-statlige aktører, enten selskaper, filantropiske stiftelser, offentlig-private partnerskap eller ikke-statlige organisasjoner (NGOer) og sivilsamfunnsaktører. Nettopp denne trenden er det NGOMA-prosjektet adresserer ved å undersøke rollen som NGOer har i overføringen av globale normer, politikk og programmer rettet mot kvinners- og unge jenters helse. Disse overføres til det nasjonale helse- og utdanningssystemet og lokalsamfunn i Malawi. For å forstå NGOenes innvirkning på politikk, styring og praksis - både lokalt, nasjonalt og globalt - anvender prosjektet en kritisk etnografisk metode, og har med dette utviklet et unikt forskningsfokus på rollen til internasjonale NGOer. På sin reise fra global planutforming, til nasjonale myndigheter og til mødre lokalt, omsettes politiske planer mellom, og i, institusjoner bestående av mennesker med forskjellige interesser, verdier og makt. Disse (om)former så hvordan planen tar form og forstås, og påvirker dermed også hvordan den til slutt virker. Mødrehelsefeltet har nylig vært gjenstand for et raskt skifte i policy-fokus. På slutten av MDG-perioden var fokuset hovedsakelig på at kvinner skulle føde på sykehus med kvalifisert fødselshjelp. Ved utgangen av 2014 var den politiske diskursen snevret inn til tenåringsgraviditeter og hvordan man kan forhindre dette - gjennom å sikre jenter skolegang. Tilstrømningen av NGOer i helse- og utviklingsfeltet muliggjorde dette hurtige skiftet, hovedsakelig ved å gå utenom den tidkrevende og byråkratiske prosessen det kan være å gå gjennom nasjonale politiske kanaler. NGOer, som kanaler for disse globale normene, står overfor en ny virkeligheten med høy konkurranse om kortsiktig finansiering innenfor en kontekst som i økende grad er preget av konkurranse. NGOer befinner seg under et konstant press for å produsere suksesshistorier, noe som hindrer at implementeringsprosessen også brukes til kritisk læring. Denne situasjonen ble ytterligere forsterket da den nyvalgte president Trump gjeninnførte og utvidet Mexico City Policy, eller munnkurvregelen, som forbyr NGOer å informere om, lobbe for eller utføre trygge aborter, eller å samarbeide med organisasjoner som gjør dette. Dette fører til en ytterligere innskrenkning av det politiske rommet for sivilsamfunnet, som igjen svekker sivilsamfunnetsorganisasjoners mulighet til å ha en tydelig politisk stemme. I lokalsamfunn blir det store antallet NGOer møtt med mistillit og motstand, i deres forsøk på å som gjennomfører alle slags typer småskalaprosjekter. NGOenes evne og mulighet til å snakke på vegne av lokalsamfunn har blitt svekket, men de er likevel instrumenter for gjennomføringen av globale initiativer. Dermed har de også mistet den unike rollen sivilsamfunnsorganisasjoner har hatt som mellomleddet mellom beslutningstakerne, enten de er offentlige eller globale, og lokalsamfunnene. Det faktum at giverne omgår statlige strukturer, favoriserer frivillige organisasjoner som implementeringsaktører, svekker ytterligere et allerede skjørt nasjonalt helse- og utdanningssystem. NGOMA-prosjektet har tydelig politisk relevans, da bilaterale givere, inkludert Norge, kanaliserer betydelige midler gjennom ikke-statlige organisasjoner, først og fremst internasjonale NGOer. I dag er informasjonen og kunnskapen om disse (implementerings)praksisene produsert av NGOene selv, som igjen er sterkt begrenset av et strengt rapporteringssystem og press om å produsere suksess historier. NGOMA-prosjektet er derfor svært betimelig/aktuelt da vi er i forkant med å beskrive og analysere disse store endringene innen helse- og utviklingsfeltet. NGOMA-prosjektet benytter denne aktualiteten til å publisere i ledende samfunnsvitenskapelige og folkehelsestidskrifter med mål om å engasjere både samfunnsvitenskapene som forsker på helse og helseforskning, politikk og praksis. Prosjektet er også forpliktet til kunnskapsutveksling utover det akademiske feltet ved å gi vitenskapelig innspill på policy-relaterte konferanser, panel med givere og ikke-statlige organisasjoner, samt media. Det siste året har prosjektmedarbeiderne vært i en skrive- og publiseringsfase. Resultatene har blitt publisert i ulike internasjonale tidsskrifter. To PhD avhandlinger nærmer seg ferdigstillelse. Vi arbeider nå med et bokmanuskript sammen med våre kolleger på Chancelloer College, Malawi, med tittelen Climbing the aid ladder: local perspectives on development aid in the 20th century. University Alabama press. NGOgraphies series. Edited by David Lewis and Mark Schuller.

This project is relevant to GLOBVAC's objective to provide knowledge seeking to improve MDG 5 on maternal health and health policy research on how to improve the way societies organize themselves in order to achieve health goals. Focusing on Malawi in Southeast Africa, the project will provide knowledge that will enhance understanding of how policy transfers operate across diverse contexts, from local to national and global levels, and what linkages there are between policy implementation and policy-making processes. NGOs have become key actors in the proliferating creation and transfer of maternal health policies. The term 'maternal health' is interpreted differently by different institutions and actors. The current imperative role of NGOs in health is part of the emergence of a new global health landscape containing new power structures and interests in which states play a less dominant role. However, policies often fail to work as intended due to an increasingly remote policy-making process, far removed from the realities and contexts in which they intervene. NGOs are mediators between communities, states and global institutions as they relate to all in their work. This study will therefore investigate the transfer of global maternal health policy approached through the actions of international NGOs. Through a multi-sited ethnographic study, the project contributes to addressing the question of how policies made by global communities of practice work themselves out, and to what effect, in highly variable local settings and contexts. The research will consist of an in-depth case study of an international NGO, a case study of the Presidential Safe Motherhood Initiative in Malawi, and a local-level ethnography of the impact of global-level policy discourse on conceptions of maternal health.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn