Tilbake til søkeresultatene

PSYKISK-Psykisk helse

NORNI - nasjonalt møte for standardisering av MRI hjerneavbildning for forskning på mentale lidelser

Tildelt: kr 32 624

Felles protokoller for hjerneavbildning vil være til stor nytte for klinisk psykiatrisk forskning. MR-undersøkelser ved ulike hjernelidelser har mange likhetstrekk, noe som gjør det mulig å standardisere MR datainnsamlingen på tvers av studier. Dette har ikke vært gjort tidligere i Norge, mest på grunn av mangel på samordning på tvers av helseforetak, sykehus og forskningsgrupper. Derfor er Norsk Hjernebildenettverk (NORNI) opprettet, og vi har i landsomfattende undersøkelse vist svært sprikende praksis for forskningsprotokoller, men også utredning med MR av psykiatrisk sykdom, samt demens og tumor cerebri. I Norge har vi en unik mulighet til å fremme innføring av standardiserte MR protokoller ved forskning på hjernelidelser, som kan gi store fordeler f or psykiatrisk forskning. En slik standarisering vil også bedre den bildemessige diagnostikken av hjernelidelser, og redusere behovet for utredninger. Videre er det en økende interesse for nasjonalt forskningssamarbeid innen MR avbildning på tvers av klin iske miljøer, helseregioner og universitetssykehus, spesielt innen psykiatri, men også geriatri og nevrologi. Innenfor disse feltene er det flere nye prosjekter som vil bli igangsatt de neste årene. Vi ønsker også å skape et forum der informasjon om plan lagte, nye og pågående kliniske prosjekter vil bli formidlet, og samordnet. Møtet vil oppsummere hvor vi står i dag med standarisering av MR protokoller, og hvordan ulike faggrupper oppfatter harmonisering for sin forskning. Fra Sverige kommer Eric Westm an for å fortelle om harmonisering av MR-utredning der. Situasjonen i alle helseregioner i Norge mht standardisering drøftes samt hvordan prosessen skal følges opp for psykiske lidelser og rusfeltet. Videre vil vi diskutere hvilken praktisk form informas jonsutveksling skal ha. Vi inviterer representanter fra hele Helseforskningsfeltet: radiologi, psykiatri, rus, nevrologi, geriatri og andre spesialister, radiografer, basalforskere, fysikere, helseledere.

Budsjettformål:

PSYKISK-Psykisk helse