Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Next generation solutions for ballast water treatment

Alternativ tittel: Neste generasjons løsninger for behandling av ballastvann

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

235422

Prosjektperiode:

2014 - 2017

Geografi:

Ballastvann er vann some lagres i ballasttankene på skip for å gi stabilitet når skipet reiser uten last. Vannet blir vanligvis tatt opp i én havn når lasten tømmes og transportert til en annen havn der det blir sluppet ut når ny last blir tatt opp. Balla stvann er viktig for operasjonen av skip, men kan gi mange alvorlige økologiske, økonomiske og helsemessige problemer på grunn av marine arter som fraktes sammen med ballastvannet. Artene som transporteres kan overleve og danne levedyktige populasjoner i sitt nye vertsmiljø og i verste fall utkonkurrere naturlig forekommende arter. Det finnes flere ulike teknologier som kan anvendes for å behandle ballastvann med tanke på å fjerne uønskede organismer. De mest vanlige er UV stråling og generering av aktive substanser ved hjelp av elektrolyse. Effektiviteten av de ulike teknologiene er imidlertid begrenset av forhold i det lokale sjøvannet. Dette prosjektet tar sikte på å utvikle en ny og avansert elektrokjemisk teknologi egnet for behandling av ballastvann . Målet er at denne teknologien i ingen eller liten grad skal være avhengig av lokale forhold i sjøvannet som salinitet, temperatur og renhet for å kunne fungere på en effektiv måte.

Ballast water is essential for shipping operations, it may, however, pose serious ecological, economic and health problems due to the various marine species carried in ship's ballast water. The transferred species may survive and establish a reproductive population in the host environment, becoming invasive and out-competing native species. While a number of Ballast water treatment processes exist, their effectiveness is limited by conditions such water composition or they might use non-environment friend ly components. The project aims at developing an advanced electrochemical process suitable for Ballast Water Treatment where salinity, temperature, and purity of seawater will have no or minor impact on energy consumption, operational cost, and reliabilit y of treatment. The project will address the use of seawater unconditionally in an electrochemical process to generate (electrogeneration) highly effective, powerful and environment friendly oxidant active substances.

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2