Tilbake til søkeresultatene

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Development of functional cold weather protection for workers in the Arctic

Alternativ tittel: Arctic Protection

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektnummer:

235431

Prosjektperiode:

2014 - 2017

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Innovasjonsprosjektet Arctic Protection ble gjennomført fra Q1 2014 til Q1 2017, og er nå avsluttet. Prosjektpartnere var Wenaas Workwear (prosjektledelse), SINTEF (FoU), Statoil og Eni Norge. Et flerlags bekledningssystem ble utviklet i prosjektet. Dette inkluderer et utvalg av plagg designet for å sikre at arbeiderne kan operere både effektivt og termisk komfortabel i temperaturer fra 0 ° C til -30 °C (WCT), og som kan justeres med hensyn til variasjoner i arbeidsintensitet, omgivelsesforhold og individuelle preferanser. Bekledningssystemet inneholder ullundertøy, to typer ullbasert mellombekledning og tre ytterplagg, inkludert GORE-TEX PYRAD skallbekledning. En Arctic balaklava og to forskjellige arbeidshansker er også utviklet i prosjektet. Wenaas Workwear introduserer de nye produktene i markedet i løpet av våren 2017. Norsk petroleumsindustri beveger seg stadig lenger nord mot arktiske områder. Helårlig aktivitet i disse områdene innebærer utfordrende klimaforhold. Hovedmålet med Arctic Protection var å utvikle ny arbeidsbekledning og personlig verneutstyr (PPE) for petroleumsarbeidere som opererer i arktiske områder, for å sikre at de kan utføre sitt arbeid på en sikker og effektiv måte under disse kalde og krevende forholdene. Prosjektet har fokusert på å utvikle arbeidsklær optimalisert for petroleumsarbeidere som opererer i den norske delen av Barentshavet, og de omgivelsesforhold og eksponeringer man møter i denne regionen. Det er gjennomført en brukersentrert designprosess, hvor det har vært fokusert på brukernes behov og preferanser i hvert trinn av designprosessen. Petroleumsarbeidere har vært involvert i etablering av brukerinnsikter, i konseptutvikling og i evalueringer av designet. Prototyper ble produsert for felttesting i løpet av vintrene 2014/15 og 2015/16. Felttesting med sluttbrukere ble gjennomført for å etablere kunnskap om brukernes erfaringer med de nye designene, og disse ble deretter raffinert basert på brukernes tilbakemelding. Den innledende behovskartleggingen dokumenterte at arbeiderne opplever utfordringer knyttet til tilstrekkelig værbeskyttelse (vind og fuktighet), effektiv temperaturregulering og termisk komfort (spesielt ved stillestående arbeid). Det ble identifisert et behov for lett arbeidsbekledning for den aktive arbeideren som er egnet ved eksponering for betydelig vind og fuktighet, med justerbart isolasjonsnivå for å unngå svetting under høy-intensitetsarbeid samt isolerte plagg for lav-intensitetsarbeid av kortere varighet. Den siste felttesten dokumenterte en høy grad av brukertilfredshet, noe som indikerer at de nye plaggene har attraktive, relevante og praktiske løsninger. I tillegg har det vært gjennomført flere studier i SINTEFs arbeidsfysiologiske laboratorium under prosjektet for å evaluere og dokumentere termiske responser og plaggenes egenskaper, og gi kunnskapsinput til konseptutviklingen. Disse studiene har dokumentert den positive termiske effekten av å bruke vindtett ytterbekledning i forhold til tradisjonelle bomullskjeledresser. De termiske egenskapene til 4-lags Arctic Protection-bekledningen ble testet under forhold på -25 °C (WCT). ISO 11079 anbefaler eksponeringstid på maksimalt 30 minutter under disse omgivelsene. Arctic Protection-bekledningen opprettholdt termisk komfort innenfor akseptable grenser i minimum 60 minutter under normalt arbeid.

Dette prosjektet vil utvikle ny helhetlig arbeidsbekledning for petroleumsarbeidere i nordområdene, ved å anvende ny kunnskap fra NFR-prosjektet ColdWear. ColdWear har vist at dagens arbeidsbekledning ikke har god nok termisk beskyttelse og ikke tilfredss tiller kravene for å opprettholde manuell yteevne i kulde. Mannskapene sliter i dag med tilstrekkelig termisk beskyttelse av spesielt hode og hender. Den nye arbeidsbekledningen vil ha nye løsninger mht. a) termisk beskyttelse og temperaturregulering, b) manuell yteevne, c) funksjonalitet og komfort og d) totalbeskyttelse, for å sikre at arbeiderne kan arbeide under de krevende klimaforhold i Arktisk på en sikker og effektiv måte. Bekledningen vil dermed bidra til å forebygge ulykker og arbeidsbetinget s ykdom og skade. En sentral FoU utfordring blir å dokumentere forbedringene. Innovasjonen vil realiseres gjennom et samarbeid mellom Kwintet Norge (produsent av arbeidsbekledning), SINTEF (utvikler av forskningsbaserte løsninger)og Statoil(representant for brukerbehov). Prosjektet vil ha en brukersentrert innovasjonstilnærming, basert på relevant forskningsmetodikk, og bygge på erfaringer fra tidligere gjennomførte prosjekter. SmartWear-gruppen i SINTEF har lang erfaring med utvikling av beskyttelsesbekled ning for risikoutsatte yrkesgrupper i kaldt klima. Tverrfaglig samarbeid, systematiske iterasjoner med utvikling, evaluering og forbedring, og fokus på helhetlige egenskaper vil være sentralt i gjennomføringen av innovasjonsprosjektet.Resultatet av prosje ktet vil styrke Kwintet Norge sin merkevare Wenaas,og befeste markedsposisjonen som ledende leverandør av innovativ arbeidsbekledning for petroleumsindustrien. Det anslås kort vei fram til realisering av innovasjonen. Fra endelig prototype er ferdig teste t anslås, en leveringstid av ferdig produkt på 6-8 måneder. Potensialet for at de nye løsningene kan overføres til bekledningsprodukter rettet mot andre yrkesgrupper med lignende utfordringer ansees som betydelig

Budsjettformål:

PETROMAKS2-Stort program petroleum