Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

A NEW ANALYTIC APPROACH FOR THE GREEN CERTIFICATE MARKET

Alternativ tittel: EN NY ANALYTISK TILNÆRMING TIL ELSERTIFIKATMARKEDET

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektnummer:

235471

Prosjektperiode:

2014 - 2015

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Det felles Svensk-Norske El-Sertifikatmarkedet trådte i kraft 1. Januar 2012. Dette markedet er Norge og Sveriges sentrale støttemekanisme for å nå de respektive fornybarmålene gitt av EU?s fornybarhetsdirektiv. Målet for markedet er at Norge og Sverige sammen skal øke produksjonen fra fornybare produksjonkilder med 24,6 TWh årlig kraftproduksjon i 2020. To nøkkelutfordringer gjenstår for alle markedinteressentene, inkludert regulatorer, nettoperatører, utviklere, produsenter, konsumenter og tradere. H va vil drive prissetting og investeringer fremover, og hvilken påvirkning, hvis noen, vil kontrollstasjonene, endringer i markeddesign og regulering, finansiering og oppførsel ha på effektiviteten av sertifikatmarkedet. Vårt forskningsprosjekt skal utvik le en kvantitativ modell for sertifikatmarkedet, for å bedre analyser av fremtidig markedsutvikling, og for bedre å kunne vurdere påvirkningen av endringer i markeddesign. Vår tilnærming er basert på forskning innen feltene adferdøkonomi og «intelligent s ystems modeling» (som for eksempel agentbasert simulering). Vi vil utvikle en modell for sertifikatmarkedet som fokuserer på å modellere prosesser og avgjørelser gjort av aktører i et marked, noe som vil gi resultater om markedsoppførsel som matcher det v i faktisk ser i markedet. Et annet mål er å vise at de historiske observerte prisene, investeringene, og markedutfall i stor grad er forklart av de ulike design-komponentene i sertifikatmarkedet og av spesifikke hendelser i markedet (både i sertifikat- o g kraftmarkedet). Når disse er identifisert, kan vi også svare på hvordan markedet har oppført seg med ulike regler og under ulike omstendigheter. Dette vil da også hjelpe oss i å adressere spørsmål om hvordan fremtidige markedsreguleringer bør se ut og j usteres.

The joint Swedish-Norwegian certificate market (elsertifikatmarkedet) entered into force on January 1 2012. This market is the major support mechanism used by both countries to achieve their respecitive renewable energy targets under the EU Renewables Dir ective. Under the scheme Norway and Sweden will jointly increase the amount of generation from qualifying renewable sources by 24.6 TWh per annum by 2020. Two key issues remain for all market stakeholders, including regulators, grid operators, developer s, producers, suppliers, consumers, and traders. What will drive price formation and investments going forward, and what impact, if any, could use of control stations, changes to market design and regulation, financing and actor behaviour have on the perf ormance of the certificate market? We propose a research project to develop a new analytical and modeling approach to enable a better analysis of future certificate market outturns and impacts of changes to market design. Our innovation is to build upon advances in the fields of behavioural and intelligent systems modeling (such as agent based simulation) to develop a modeling methodology for the certifacte market that focuses on modelling the processes and decisions by the actors within a given market, generating resultant market behavior in much the same way as seen in reality. Another aim is to show that historically observed prices, investments, and market outturns are largely explained by particular design components of the certificate market, and of particular market events (both in the certificate and the power market). Once identified, we could also answer the counterfactual, i.e. how would the market have behaved under different rules and circumstances. This will thus also help in addressing th e question how future markets regulation may be refined or adjusted.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi