Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

NEON 2014 - konferanse for organisasjonsforskning

Tildelt: kr 94 865

NEON-konferansen i 2014 skal sette søkelys på hovedtemaet «Bærekraftig organisering. Nye handlingsrom?». Bakgrunnen er de store endringer moderne organisasjoner og deres omgivelser i både privat og offentlig sektor gjennomgår nå. Organisatorisk liminalite t, dvs. terskelsituasjoner hvor fremtidssporet ennå ikke er avklart, men hvor nye handlingsrom kan åpnes som organisatoriske kraftfelt, vil prege mange virksomheter og institusjoners situasjon. Bærekraftig organisering innebærer at oppmerksomhet derfor må gis til både kortsiktig tilpasning og langsiktig overlevelse, og krever således at organisasjoner oppøver både antesipasjon og resiliens, fleksibilitet og flerfoldighet, demokratisk praksis og rettferdig fordeling. Dessuten vil det lokale, nasjonale og g lobale perspektivet farge de strategier som utvikles, de ledelsesformer som adapteres og de endringer organisasjoner gjennomfører for å styrke sin bærekraft. Den robusthet som kreves av moderne organisasjoner vil altså være et hovedtema for konferansen. Konferansen vil ha fire hovedforedrag som skal kretse rundt hovedtemaet, samt inntil 20 ulike temasesjoner hvor deltakerne legger frem papers som vurderes aktivt av opponenter og deltakere. En sentral oppgave er nå å forsøke å identifisere «hvite felter p å kunnskapskartet», samt å se disse både i lys av aktuell forskning og relatere dem til den undervisning som gis innen organisasjonsfagene på norske universiteter og høgskoler. Hva trenger vi nå av spisskompetanse innen organisasjonsfagene? Hva slags kunn skap skal vi importere, hvem skal vi lære hva av og hva bør vi lære bort? Konferansen går over tre dager, hvorav første dag er avsatt til PhD-studenter og deres programfestede kurs og oppgaver. De to neste dagene omfatter selve fagkonferansen. Vedlagte pr osjektbeskrivelse inneholder fokus, organisering, ansvarsforhold, budsjett, formidlings- og fremdriftsplan. Antall deltakere er estimert til 200. Vi søker om arrangementsstøtte på kr. 125 000.

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Finansieringskilder