Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Geografi i skolen og skolen i geografien: Møte mellom geografiforsker og geografilærer.

Tildelt: kr 0,10 mill.

Forskningsformidling ut over forskningsmiljøene er en prioritert satsing i norsk forskningspolitikk (jf. St.meld. nr. 18 (2012-2013) Lange linjer, kunnskap gir muligheter), noe også lærernes muligheter for faglig påfyll er (jf. Regjeringen Solbergs Sundvo lden-plattform). Den planlagte konferansen er innrettet mot disse to satsingsområdene. Målgruppen for konferansen er forskere og lærere. Broen mellom forskning, forskningsformidling og skolen er fagdidaktikk. Behovet for forskning innenfor geografidida ktikk og utdanning/etterutdanning av geografilærere er stort. Konferansen vil være et viktig bidrag i så måte: den vil presentere forsking innenfor geografididaktikk; presentere forskning innenfor sentrale geografitema som er relevant for skolens læreplan mål og sist, men ikke minst, være en felles møteplass for geografilærere, forskere og fagdidaktikere. På denne måten vil alle fagets nivå engasjeres: forskingsinstitusjoner, universiteter, høyskoler og skoler. Fagdidaktisk forskning i geografi har ikke v ært framtredende i Norge, men i de siste 10-15 åra har dette området hatt en betydelig framgang. Denne framgangen vil konferansen styrke ytterligere. De geografididaktiske miljøene er imidlertid små. De er også spredt omkring på ulike høyskoler og univers itet. Konferansen vil derfor være viktig for å samle og stimulere disse miljøene. I utgangspunktet er dette en nasjonal konferanse, men deltakere fra de nordiske landene vil bli invitert, og det vil være en eller to keynote speakere fra Sverige eller Danm ark. Konferansen planlegges arrangert 25. til 26. september 2014 i Trondheim, det forventes omkring 80 deltakere. Foruten egenfinansiering fra Geografisk institutt (60 000 kr) og NGS avd. Trondheim (15 000 kr) skal konferansen finansieres med konferansea vgift fra deltakerne (100 000 kr). Konferansen er budsjettert med et underskudd på 105 000 kr, som søkes inndekt gjennom FRIHUMSAMs støtte til nasjonale fagkonferanser i samfunnsvitenskap.

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam