Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Landbasert produksjon av stamlaks for årstidsuavhengig produksjon av patogenfri rogn

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

235776

Prosjektperiode:

2014 - 2016

Organisasjon:

Ved tradisjonell produksjon av stamlaks med to vintre i sjø er det med tilpassede lys- og temperturregimer mulig å styre gytetidspunktet i atlantisk laks fra begynnelsen av september til februar. Med denne produksjonsmodellen er det ikke mulig å levere rogn i tre måneder omkring sensommer og tidlig høst (off-season). Rognlevering hele året er viktig for laksenæringen. Smoltanlegg er i stadig større grad basert på resirkuleringsteknologi (RAS), og en maksimal utnyttelse av produksjonskapasiteten på matfiskanleggene er avhengig av god spredning på smoltutsettene. Muligheten til å levere rogn hele året er derfor viktig for konkurranseevnen til norske rognprodusenter, og for oppdrettsnæringen forøvrig. Målet i prosjektet har vært å i) produsere stamfisk i et RAS anlegg med høy biosikkerhet, og ii) styre gytetidspunktet til stamfisken til juni-august 2016 ved hjelp av lys-og temperaturstyring. I vår 2014 ble smolt overført til et RAS anlegg for en 2-årig påvekstfase under kontrollerte lys- og temperaturforhold. Under påvekstfasen ble tidlig kjønnsmoden fisk avlivet og utgjorde 6 % av det opprinnelige antallet. I vår 2016 ble stamfisken flyttet til et stamfiskanlegg og stryket fra midt juni til midt juli. Befruktningsprosenten varierte mellom 71 til 93 % og fekunditeten mellom 12506 til 12620 egg per hunn. Under påvekstfasen ble det jevnlig screenet for IPN, ILAV og PRV uten positiv påvisning. Ved stryking ble det screenet for IPN, ILAV, BKD, SAV, PRV og PMCV uten positiv påvisning. Gjennom bruk av landbasert stamfiskproduksjon ble det produsert off-season rogn av god kvalitet og under høy biosikkerhet.

Ved tradisjonell produksjon av stamlaks med to vintre i sjø er det med tilpassede lys- og temperturregimer mulig å styre gytetidspunktet fra begynnelsen av september til februar. Med denne produksjonen er det ikke mulig å levere rogn tre mnd. omkring sens ommer og tidlig høst. Rognlevering hele året er viktig for laksenæringen. Smoltanlegg er i stadig større grad basert på resirkuleringsteknologi, og en maksimal utnyttelse av produksjonskapasiteten på matfiskanleggene er avhengig av god spredning på smoltu tsettene. Muligheten til å levere rogn hele året er derfor viktig for konkurranseevnen til norske rognprodusenter, og for oppdrettsnæringen forøvrig. I dette prosjektet vil en overføre smolt til et landbasert anlegg våren 2014, for videre påvekst og lyss tyring frem til mars 2016. Med kontrollert kjønnsmodning er fisken da klar til overføring til stamfiskstasjon, og en tar sikte på å stryke fisken i juli 2016.Med dette vil en oppnå en framskynding av gytetidspunktet på tre mnd. sammenlignet med gyting u nder naturgitte forhold. Forskningsdelen av prosjektet har tre hovedelementer: i) kjønnssortering av smolt på 100?200 g vha. av ultralyd slik at det blir en kjønnsfordeling på 70% hunn-/30% hannfisk. ii) designe et fotoperiode- og temperaturregime med ut gangspunkt i to årssykluser som gir en gyting i juli, samtidig som en har fokus på god fiskevelferd og sikrer optimal rognkvalitet iii) gjennomføring av screeningprogram for å undersøke om landbasert produksjon av stamlaks med inntak av desinfisert sjøva nn kan gi fisk som er fri for spesifikke patogene laksevirus. En viktig del av prosjektet er å optimalisere driftsbetingelsene i sjøfasen i et landbasert resirkulasjonsanlegg, med tanke på vannkvalitet. Et viktig element i verdiskapingspotensialet ved lan dbasert produksjon av stamfisk ligger i redusert risiko for eggassosiert smitte, noe som kan ha stor betydning for å kunne eksportere rogn til land som i dag ikke tillater rognimport av biosikkerhetsmessige årsaker.

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning