Tilbake til søkeresultatene

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

ConDiPa - Consumer perspectives, differentiation and diet and physical activity choices

Alternativ tittel: Forbruksperspektiv, differensiering og valg av kosthold og fysisk aktivitet

Tildelt: kr 2,6 mill.

"Forbrukerperspektiv, differensiering og valg av kosthold og fysisk aktivitet" (ConDiPa), et konsortium bestående av forskere fra SIFO, NIH og HiOA, har deltatt i "Determinants of Diet and Physical Activity" Knowledge Hub (DEDIPAC KH), et tverrvitenskapelig europeisk forskernettverk med over 300 forskere fra 13 land. DEDIPAC KH, 2013-2016, var den første pilot i Joint Programming Initiativet (JPI) "A Healthy Diet of a Healthy Life". Målet med DEDIPAC KH var å etablere et kunnskapsnettverk, harmonisere målemetoder og utvikle en verktøykasse for overvåking, forskning og oversettelse av forskning til politikk og praksis relatert til kosthold, fysisk aktivitet og stillesittende atferd. ConDiPa konsortiet bidrog til DEDIPAC KH med tverrfaglig forståelse av kulturelle determinanter av kosthold og fysisk aktivitet med et spesielt fokus på migrasjon og hva dette kan bety for politikk og tiltak. ConDiPas hovedmål var: 1) å bidra med ny kunnskap om effekten av migrasjon på kosthold og fysisk aktivitet i hverdagslivet; og 2) delta i DEDIPAC KH, et unikt tverrfaglig nettverk for utveksling av ekspertise og kunnskap. Med økt migrasjon og flere flyktninger i Europa er det behov for kunnskap om effekten av migrasjon på kosthold og fysisk aktivitet. ConDiPa har vært medlem av et forskernettverk i DEDIPAC KH som hadde fokus på faktorer som påvirker kosthold, fysisk aktivitet og stillesittende atferd i etniske minoritetsgrupper. Nettverket utførte to litteratur gjennomganger for å identifisere hvordan etnisitet påvirker a. kosthold og b. fysisk aktivitet og stillesittende atferd. Et bredt spekter av ulike faktorer, spesielt sosio-kulturelle og religiøse, ble identifisert, og behov før å få mer kunnskap om bl.a. hvordan faktorer samvirker og hvordan etnisitet påvirker stillesittende atferd ble løftet frem. ConDiPa konsortiet har deltatt i flere DEDIPAC KH aktiviteter. En systematisk litteratur gjennomgang for å identifisere hva som kjennetegner vellykkede intervensjoner/politikk pekte ut 53 god praksis kjennetegn på tre områder: 1. intervensjon/politikk design/mål/deltaker; 2. evaluering; og 3. implementering. For å få en bedre innsikt i hva som er nødvendig for vellykket implementering ble det utført case studier som undersøkte implementering og overførbarhet av politikk og intervensjoner i fem europeiske land (Belgia, Irland, Norge, Polen, Tyskland). De to norske casene var Nøkkelhullsmerking og gratis skolefrukt. Case studiene viste at noen av de viktige faktorene før vellykket implementering er aktiv involvering av interessenter, opplæring av personale, tilpassing av materiale, innbygging i eksisterende strukturer, fortsatt finansiering og politisk støtte. Et av sluttproduktene i DEDIPAC KH er en verktøykasse (https://www.dedipac.eu/toolbox//) som kan brukes av beslutningstakere, forskere og praktikere for ønsker å utvikle, implementere og/eller evaluere intervensjoner og politikk relatert til kosthold, fysisk aktivitet og stillesittende atferd.

ConDiPa will participate in DEDIPAC KH, which aims to build a knowledge hub for future monitoring, research and translation of research to policy and practice regarding determinants of dietary, physical activity and sedentary behaviours. ConDiPa contrib utes to DEDIPAC KH multidisciplinary understanding of cultural determinants of health, diet and physical activity with a special focus on the impact of migration and social inequalities. ConDiPa participates in five DEDIPAC KH work packages and tasks in t wo thematic areas: TA2 "Determinants of dietary behavior, physical activity and sedentary behavior across the life course and in vulnerable groups"; and TA3 "Evaluating and benchmarking of public health and policy interventions aimed at improving dietary behavior, physical activity and sedentary behavior across the life course". ConDiPa will participate in DEDIPAC KH by being WP and task leader in WP3.1 "Good practice policies and multi-component interventions for dietary, physical activity and sedentar y behaviours including conditions for successful implementation across Europe", doing systematic literature reviews, evaluating Frisklivssentraler by pilot testing the protocol and toolbox developed within DEDIPAC KH, and other network activities. The C onDiPa consortium brings together researchers from SIFO, HiOA and NSSS with complementary multidisciplinary competencies. ConDiPa's participation in DEDIPAC KH will strengthen international and multidisciplinary networking, collaboration and cooperation, and generate and facilitate exchange of knowledge relevant for developing research based policies and interventions. Participation in DEDIPAC KH will also be linked to ongoing research projects funded by The Research Programme on Public Health and will s upport future collaboration and research. ConDiPA will use the opportunity given by participating in DEDIPAC KH to do additional research on Frisklivsentraler and ethnic minority groups.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet