Tilbake til søkeresultatene

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

ID-PAD - Investigating Determinants in Physical Activity and Diet

Alternativ tittel: Determinanter av fysisk aktivitet og kosthold.

Tildelt: kr 3,4 mill.

Det overordnede målet med DEDIPAC var å bygge en kunnskapsbase for fremtidig overvåking, forskning og omsetting av forskning til politikk og praksis med hensyn til faktorer som påvirker kosthold, fysisk aktivitet og stillesitting. Arbeidet var delt i tre tematiske områder (TA) med sju arbeidsgrupper (WP). Forskningsgruppen ID-PAD ledet TA2 og to av tre WP'er i TA1. Målet med WP1.1 var å kartlegge hvilke metoder som kan brukes til å måle kosthold, matmønstre og måltidsvaner på en sammenliknbar måte på tvers av Europa, samt å lage en «verktøykasse» som inneholder informasjon om disse metodene og som skal gjøre det enklere å velge riktig metode i fremtidige europeiske studier. Det er igangsatt 9 systematiske litteraturoversikter som skal bidra til dette, hvor av 2 artikler er publisert. I tillegg er det gjennomført sekundære analyser av pan-europeiske datasett for å få ny kunnskap om måltidsmønstre på tvers av europeiske lande. Måltidsmønstre er blitt identifisert som et «data gap» i europeisk sammenheng. I WP1.1 er det også utviklet en ny metode for å måle inntak av sukkerrike drikke, fysisk aktivitet og determinantene for disse atferdene blant 18-30 åringer. Den nye metoden samler inn data ved hjelp av mobiltelefonteknologi og akselerometre. Metoden ble testet ut i 3 europeiske land (Norge, Tyskland og Nederland) høst 2015 og vår 2016. Målet med WP 1.2 var å undersøke forskjeller i mengden fysisk aktivitet og stillesitting i Europa, samt å foreslå metoder for å måle dette i fremtidige europeiske kartlegginger. Fire systematiske litteraturoversikter som oppsummerer omfang av fysisk aktivitet og stillesitting blant barn og voksne er publisert. I tillegg er 4 andre systematiske litteraturoversikter over metoder for å måle fysisk aktivitet og stillesitting i ferd med å ferdigstilles for publisering i 2017. I en annen publisert artikkel sammenliknes forekomsten av fysisk aktivitet målt med tre ulike spørreskjema med en objektiv målemetode (akselerometri kombinert med hjertefrekvensmålinger) fra nesten 2000 menn og kvinner fra 10 Europeiske land. Resultatene indikerer betydelig forskjeller mellom metoder og anbefaler bruk av objektive målemetoder i fremtidige pan-europeiske kartlegginger. Etter en systematisk litteratur genomgang kontaktet vi relevante studier og har sammenstilt og harmonisert data for >46,000 barn og unges stillesittende tid og fysiske aktivitet objektivt målt med akselerometre. Foreløpige resultater indikerer store forskjeller mellom ulike land i Europa med en nord-sør gradient der unge i Nord-Europa er mer aktive sammenliknet med dere sør-Europeiske jevnaldrende. I TA2 har det vært to hovedoppgaver 1) Å utvikle tverrfaglige modeller for faktorer som påvirker kosthold, fysisk aktivitet og stillesitting 2) Å gjøre sekundære analyser av eksisterende datasett (enkeltstående eller sammenslåtte) for å skaffe ny kunnskap om faktorer som påvirker kosthold, fysisk aktivitet og stillesitting samt få erfaring med å kombinere ulike datasett som har målt slike faktorer. Det er utviklet 5 tverrfaglige modeller for faktorer som påvirker kosthold, fysisk aktivitet og stillesitting ? en for hver atferd, samt to modeller med disse atferdene (kosthold og fysisk aktivitet/stillesitting) i etniske minoriteter. Modellene er utviklet basert på forskningslitteratur, samt eksperters meninger både fra forsker i og utenfor DEDIPAC samlet gjennom konsensusmøter og internett-baserte høringer. Eksempler på hovedfunn var at det er lite fokus på miljøfaktorer for kosthold, særlig de faktorene som er lenrge unna individet (lokalt og nasjonalt), samt at det var gjort lite forskning på stillesitting blant etniske minoriteter og at forskningen på etniske minoriteter gjerne har mer fokus på forskjeller enn likheter med majoriteten i landet selv om mange faktorer er de samme. Videre visste en intern rapport om målemetoder for faktorer som påvirker kosthold, fysisk aktivitet og stillesitting at det er mest selvrapportering som brukes og at det for mange av målemetodene ikke er rapport på hvor gode de er til å måle det de skal med god presisjon. De sekundære analysene har hatt et bredt fokus på tvers av atferdene og mange av disse artiklene er ennå ikke publiserte, men erfaringene med å kombinere datasett som måler faktorer som påvirker disse atferdene er at det er tidkrevende og at målmetodene for faktorene varierer mye.

European governments are struggling with the growing social and economic consequences of an alarming increase in obesity and diet-related diseases. Lack of sufficient physical activity and high energy intakes are the prime factors determining overweight a nd obesity development. Consequently, improving health by changing dietary behaviours and food choice patterns, improving opportunities for more healthy diets, encouraging and facilitating physical activity and reducing sedentary behaviour are key priorit ies for most EU Member States in fighting obesity, diet and physical activity related chronic diseases amongst their populations. The overall objective of the DEDIPAC proposal is to build a knowledge hub for future monitoring, research and translation of research to policy and practice regarding determinants of dietary, physical activity and sedentary behaviours. The work is divided in three thematic areas: TA1: Assessment and harmonisation of methods for future research, surveillance and monitoring, an d evaluation of interventions and policies TA2: Determinants of dietary behaviour, physical activity and sedentary behaviour across the life course and in vulnerable groups TA3: Evaluation and benchmarking of public health and policy interventions aimed at improving dietary behaviour, physical activity and sedentary behaviour across the life course The ID-PAD consortium will lead TA2 and two of the three work packages in TA1. In TA1, systematic reviews of the literature and secondary data analyses of re levant pan-European datasets, as well as pilot studies will be conducted. In TA2, current theoretical frameworks of determinants will be taken as the starting point for developing frameworks and taxonomies for each of the three behaviours and social ineq ualities. This work will be followed by Proof-of-concept explorative secondary data analysis using state-of-the-art statistical methods and explorative case studies of social inequalities and ethnic minorities.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet