Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Staying competitive: Challenges for a small open economy

Alternativ tittel: Opprettholde konkurranseevnen: Utfordringer for en liten åpen økonomi

Tildelt: kr 11,1 mill.

Prosjektnummer:

236786

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2014 - 2018

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Prosjektet studerer hvordan en liten åpen økonomi som den norske tilpasser seg til økt globalisering. Det tar for seg endringer som økt handel, offshoring og innvandring, og ser på virkninger på produktivitet, lønn, fagforeningsoppslutning og på etterspørselen etter ulike typer arbeidskraft. Hva er viktig for vår konkurranseevne framover? I artikkelen «Reell eller Ideell Konkurranse» drøfter Erling Barth og Kalle Moene konkurransebegrepet. Mens den ideelle konkurransen dreier seg om små justeringer, dreier den reelle konkurransen seg om diskrete valg. Økt produktivitet krever omstillinger, FOU og organisasjonsmessige innovasjoner. I små land er konkurransepresset utenfra er sterkere, kostnadene ved koordinering lavere, og gevinstene av samarbeid større. Trekk ved det nordiske forhandlingssystemet som høy grad av koordinering, men også med høy fagforeningsdeltakelse lokalt er viktige for vår konkurranseevne. Offshoring - overføring av deler av produksjonen til utlandet - har vært en viktig del av globaliseringen i de siste 10-år. I notatet "The Joint Impact of Offshoring and Immigration on Wages: Matched Employer-Employee Evidence from Norway" finner Henning Finseraas, Marianne Røed og Pål Schøne positive lønnseffekter av offshoring, både for høyt og lavtlønte arbeidstakere. De finner ikke signifikante effekter av andel innvandrere på lønnsnivået. Henning Finseraas, Marianne Røed og Pål Schøne sammenlikner i «Labour Immigration and Union Strength» utviklingen i fagforeningsoppslutning mellom yrker som har vært utsatt for konkurranse i ulik grad. De finner ingen sammenheng mellom innvandring og fagforeningsoppslutning blant innfødte. Innvandrere fra samme land er overrepresentert i enkelte yrker og bransjer. Arnfinn Midtbøen og Jon Horgen Friberg bruker omfattende case studier fra hotell- og fiskeforedling i artikkelen "Ethnicity as Skill: Immigrant Employment Hierarchies in Norwegian Low-Wage Labour Markets". Forskjellige etniske grupper blir allokert til et hierarki av jobber. Arbeidsgivere har en tendens til å anta at innvandrere har (myke) egenskaper og ferdigheter som gjør dem spesielt egnet for bestemte oppgaver, men som endres når nye grupper kommer inn. I artikkelen «Making of Immigrant Niches in an Affluent Welfare State» utvikler de en teori som forklarer hvordan og hvorfor innvandrer nisjer etableres. Arbeidsgiverne deler ulike stereotype antakelser om både innvandrere og innfødte som blant annet reflekterer forskjell i forhandlingsmakt mellom grupper. Henning Finseraas og Johannes Bergh, i fellesskap med Jeremy Ferwarda, tar i notatet «Voting Rights and Immigrant Incorporation: Evidence from Norway» for seg valgdeltakelse blant innvandrere. De viser at tidspunktet for å oppnå stemmerett spilte en nøkkelrolle for politisk integrasjon. Innvandrere som fikk tidligere tilgang var mer tilbøyelige å stemme i påfølgende valg. Paperet "Union Density, Productivity and Pay" av Erling Barth, Harald Dale-Olsen, og Alex Bryson ser på betydningen av lokal fagforeningsoppslutning. De finner at skattefradragene for fagforeningskontingenten har en positiv effekt på fagforeningsmedlemskap, og at høyere medlemskap har en positiv effekt på både produktivitet og lønn. I arbeidet «Wages, Creative Destruction, and Union Networks» bruker Harald Dale Olsen variasjon i fagforeningsmedlemskap i ulike bransjer mellom kommuner over tid. Han finner en positiv sammenheng mellom fagforeningsandel og produktivitet, dels som følge av at de mindre produktive bedriftene legges ned, dels som følge av mer produktive etableringer, og dels som følge av høyere produktivitetsvekst blant eksisterende bedrifter. Det siste oljesjokket hadde betydelig innvirkning på lokale arbeids- og boligmarkeder. Henning Finseraas, Bjørn Høyland og Martin Søyland analyserer stortingsrepresentantenes respons på dette sjokket i paperet "Do MPs in Party-Centered Systems Respond to Constituency Economic Shocks? Evidence from Parliamentary Debates in the Norwegian Parliament". Resultatene tyder på at representanter fra rammede områder ble mindre interesserte i å ta opp miljøspørsmål, mens de ikke finner effekter knyttet til arbeidsløshet. Sammen med Richard Freeman og James Davis tar Erling Barth i artikkelen ?Augmenting the Human Capital Earnings Equation with Measures of Where People Work? for seg sammenhengen mellom bedriftenes egenskaper og individuell lønn. Både høy sysselsetting, utdanning, kapital- og FoU-intensitet gir høyere lønn og de finner positiv sortering mellom ansatte og bedrifter. I både Norge og Storbritannia mottar ansatte i jobber med lavere opplæringskrav, høy turnover og risikofylt arbeid mindre arbeidsgiver-finansierte sykepenger ut over de lovbestemte. Det høyere nivået av sykefravær i Norge sammenlignet med Storbritannia henger sammen med systemet for sykepenger i Norge. Dette er diskutert i artikkelen «The Role of Employer-Provided Sick Pay in Norway and Britain» av Harald Dale-Olsen og Alex Bryson.

The primary objective is to produce high quality research that increases the understanding of how a small open economy adapt and stay competitive, faced with challenges from the financial crises, incraesed immigration, and offshoring, as well as challeng es from a large oil and gas sector. The proposed project consists of three independent, but closely related sub-projects. In the first sub-project we study how productivity, wages and profitability are related to innovation and competition, utilizing v ariation both over time, caused by the financial crisis and the great recession, and induced by globalization. In the second sub-project we investigate how native workers' employment, occupational specialisation and educational investments are affected b y higher immigration and more offshoring. How does stronger integration in the international labour market affects employment and the optimal direction of natives skill formation; both for the individual and for the society? In the third sub-project we i nvestigate how increasing international economic integration influences the welfare state. Greater exposure to international competition might imply a higher level of external risk and income volatility for large segments of the labour force. We want to examine to what degree the exposure to external risk leads to a growing demand for publicly provided social insurance, because voters want to insure themselves against potential income losses due to international competition. One of the main critical R& D challenges in the project is to identify causal relationships. In order to do that we will exploit state of the art methods. The findings from the project should should be of of high relevance, both for the research community and policy makers.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon