Tilbake til søkeresultatene

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Linguistic and cultural diversity at work

Alternativ tittel: Språklig og kulturelt mangfold på arbeidsplassen

Tildelt: kr 3,1 mill.

Flerspråklighet og kulturelt mangfold kan være en utfordring, og det kan være en ressurs. Språk, inkludert all forskjell og mangfold, er det viktigste verktøyet vi har for å delta i samfunnet, å utveksle informasjoner, varer og tjenester, for å sikre økonomisk suksess og forhandle identiteter. Prosjektet "Linguistic and Cultural Diversity at Work" er forankret i Sosiolingvistikk og Pragmatikk og utforsker hvilken rolle flerspråklighet og kulturelt mangfold spiller på arbeidsplassen. Konteksten for prosjektet er den aktuelle utviklingen i Nord-Norge, hvor økonomiske forandringer møter et stort språklig og kulturelt mangfold: Den økonomiske veksten i regionen er sterk. Utvinningen av naturressurser, fra fisk til gass, olje og malm, spiller en viktig rolle her. Den økonomiske utviklingen i den nordlige periferien innebærer at regionen tiltrekker et stort tall mennesker med ulik kompetanse både til de urbane sentrene og til utkantstrøk. Mange arbeidsplasser er språklig og kulturelt mangfoldig. Flerspråklighet på nordnorske arbeidsplasser er ikke et nytt fenomen. Vi ser både historisk kontinuitet og endringer. Noen historiske utviklinger påvirker dagens situasjon umiddelbart, og noen blir mobilisert i dagens næringsliv for å signalisere autentisitet og regional tilhørighet. Nord-Norge har vært språklig og kulturelt mangfoldig i mange hundre år. Regionen er hjemmet til Nordmenn, Kvener og Samer, og det har tradisjonelt vært sterke bånd til naboene i Russland, Finland og Sverige. Arbeidsplasser har vært arenaer for flerspråklige møter, språkpolitisk påvirkning og forhandlinger. Noen av disse tradisjoner og historiske situasjoner blir brukt og rekontekstualisert i det regionale næringslivet i dag f.eks. for å understreke autentisitet og regional tilhørighet. Prosjektet understreker i tillegg at historiske erfaringer kan gi oss verdifull kunnskap i møtet med dagens mangfold. Prosjektet bruker datamateriale fra en telefonintervju-undersøkelse, etnografisk observasjon og historisk arkivmateriale. På grunnlag av dette materialet gir prosjektet både en generell oversikt over språklig mangfold på nordnorske arbeidsplasser og detaljert innsyn i språkpraksis og -politikk i særskilte arbeidssituasjoner. I telefonundersøkelsen har 140 representanter fra regionale bedrifter blitt intervjuet om mangfold, språkpraksis og håndtering av mangfoldet på deres arbeidsplasser. Materialet gir oss et generelt bilde av de ulike språkene og språklige ressursene som brukes i jobbsammenheng, ulike strategier for å håndtere mangfoldet så vel som implisitte holdninger om mangfold og spesielt samisk og kvensk. Prosjektet har inkludert en historisk case, kopperverket i Alta på 1800-tallet, som var eid og styrt av engelskmenn og ansatte (blant flere andre) et stort antall kvenske innvandrere. Vi har undersøkt effekten av endringene i den nasjonale språkpolitikken, ledelsens egen språkpolitikk, økonomiske interesser og flerspråklig praksis. Casen gir oss interessante innsyn fra industrialiserings- og nasjonsbyggingstida og viser mange paralleller med moderne arbeidsplasser. Mens disse studiene knytter sammen nåtid og historisk tid, kaster en tredje studie lys over språkbruken over tid i en kreativ samarbeidssituasjon der deltakerne, ei gruppe unge entreprenører, bruker både norsk og engelsk. Dermed kan prosjektet vise til utfordringer og ressurser på svært ulike nivåer, som bidrar til høy kompleksitet. Språk er ikke bare et kommunikasjonsmedium i arbeidssituasjoner. Spesielt i språklig og kulturelt mangfoldige situasjoner, språk brukes også til å forklare situasjoner og relasjoner og å håndtere ansvar, autentisitet og tilhørighet. Alt dette flettes sammen i tid. Å forstå denne svært komplekse rollen språk har i arbeidssituasjoner er nøkkelen til en god og ansvarlig håndtering av språklig mangfold på arbeidsplassen.

The proposed project focuses on the meeting point of the economic development in Northern Norway with the evolving linguistic and cultural diversity of the region. It will investigate the role of multilingualism and cultural diversity in workplace context s. Language is the most important tool for us to function in social life, to exchange information, goods, and services, to guarantee economic success, and to negotiate identities. Economically, the exploitation of natural resources promises profit and wor kplaces. Climate change will facilitate transportation and increase Northern Norway's importance in global communication. The linguistic and cultural diversity is also changing. As a consequence of global migration, people from various cultures have moved to the region. At the same time, the indigenous and national minorities are in a process of cultural and linguistic emancipation and extending their domains of language use. Against this background, the project will investigate how companies and individu al employees with diverse cultural backgrounds use their linguistic resources in the workplace to accomplish their work, to establish relations, and to construe and negotiate cultural identities. Combining two different methodological approaches, the proj ect will (a) carry out a questionnaire survey to map the multilingual and multicultural resources available to employees and companies in Northern Norwegian workplaces. In three ethnographic case studies of different workplaces, the project will (b) inves tigate the use and management of linguistic and cultural diversity by individual users, ranging from communicational needs to cultural identification. A major question to be discussed by the project is whether, and how, multilingualism and cultural divers ity can be used as a valuable resource in workplace contexts, and how companies, employees, and policy makers can handle the challenges of linguistic difference and multicultural development practically.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell