Tilbake til søkeresultatene

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Active citizenship in culturally and religiously diverse societies (ACT)

Alternativ tittel: Aktivt medborgerskap i kulturelt og religiøst mangfoldige samfunn

Tildelt: kr 8,9 mill.

I europeisk sammenheng blir det lagt stadig større vekt på viktigheten av medborgerskap og samfunnsengasjement. Spørsmålet er om normative ideer om hva dette innebærer stemmer overens med menneskers hverdagsliv i dagens Europa? I Europas kulturelt og religiøst mangfoldige samfunn har samfunnsborgere ulike rammer for hvordan de kan handler og samhandle innenfor sine omgivelser, bæde de nære og de fjernere. Vi mener at det økte mangfoldet medfører mer mangfoldig samfunnsdeltakelse som må undersøkes nærmere for å underbygge ønsket om deltakelse. ACT-prosjektet stilte tre overordnede spørsmål: 1) Hva er følgene av mangfoldet i moral- og verdisyn for hva som motiverer borgere til å ta en aktiv rolle i samfunn? 2) Hvordan påvirker ulike oppfatninger av hva et 'samfunn' er, og ulike erfaringer med tilhørighet, hvor folk utøver sitt samfunnsengasjement? 3) Hvilke spenninger og motsetninger kommer frem i debatter om hva det innvebærer å være en samfunnsengasjert borger? ACT har vært et samarbeid mellom Institutt for fredsforskning (PRIO), Universitetet i Tromsø og Aarhus Universitet i Danmark. Forskerne ved PRIO samlet inn empiriske data om lokalt, nasjonalt og transnasjonalt samfunnsengasjement i nabolag i Oslo og København; gjennom livshistorieintervjuer, semistrukturerte intervjuer, fokusgruppediskusjoner og deltakerobservasjoner. Totalt ble 112 (semistrukturerte og livshistorie)intervjuer gjennomført. Majoriteten av intervjuene (80) fant sted i Oslo. Det ble gjennomført seks fokusgrupper i Oslo og seks i København. I tillegg til den generelle datainnsamlingen bestemte forskerne ved PRIO seg for å fokusere på tre 'caser' eller 'arenaer': kristen menighet, muslimsk ungdomsinitiativ, individer med flyktningebakgrunn. I Danmark ble forskning på muslimsk deltakelse i dansk offentlig debatt gjennomført. ACT-prosjektet studerte aktivt medborgerskap både som disiplinerende diskurs og som myndiggjørende handling. Studien vår viser at diskursen om samfunnsdyder og deltagelse står sterkt i Norge og Danmark, og informantene vil leve opp til disse normene, men utfordrer to aspekter: for det første, fokuset på samfunnsengasjement som bare å finne sted i formelle, offentlige rom; og for det andre, ideen om aktivt medborgerskap som å bidra til 'a common good' som er apolitisk, ikke-partisk and ikke-religiøst. Et annet sentralt funn er at sosioøkonomiske forskjeller mellom nabolag spiller en større rolle i å forklare samfunnsengasjement enn nasjonale forskjeller. ACT-forskerne ferdigstilte totalt 24 fagfellevurderte artikler og bokkapitler som integrerer innsamlet empirisk data med teoretiske modeller for (aktivt) medborgerskap i filosofi, statsvitenskap, antropologi, geografi og feministstudier. I tillegg ble 2 monografier (1 publisert og en PhD som skal leveres sommeren 2019) og et samleverk produsert. Prosjektet har også resultert i 4 publiserte policy briefs. Konstruktive tverrfaglige diskusjoner som sikter på både å bruke induktive og deduktive tilnærminger har spilt en sentral rolle i de fire workshopene og to skrivesamlingene som har blitt arrangert. Den internasjonale konferansen 'Active Citizenship Today', arrangert av Universitetet i Tromsø, fant sted i juni 2016 med en internasjonal gruppe på 40 deltakere. Arrangementet tiltrakk seg anerkjente internasjonale forskere innen filosofi, statsvitenskap, antropologi, geografi, blant annet. Etter utlysning for bidrag og en utvelgelsesprosess, fokuserte diskusjonene de to dagene i Tromsø på politiskfilosofiske konseptualiseringer og levde erfaringer av aktivt medborgerskap. I juni 2017 ble det holdt en mindre akademisk workshop hvor 20 utvalgte deltakere ble invitert til å presentere artikkelutkast om spenninger og motsetninger i debatter om hva det betyr å være en god samfunnsborger og hvordan dagens medborgeres levde erfaringer utfordrer modeller for demokrati. Dette er temaer som er sentrale i publikasjonene produsert i ACT-prosjektet. ACT-forskerne har på en rekke områder bidratt på en samfunnsrelevant måte. For det første hadde vi en rådgivergruppe bestående av 24 medlemmer med ulik erfaring og ekspertise fra områder relatert til samfunnsengasjement i Oslo. For det andre organiserte vi en workshop i februar 2017 hvor 20-25 deltakere gjennom interaktive oppgaver utforsket temaet ?narrativer om mangfold i Norge?. For det tredje ble en større rundbordskonferanse om det samme temaet med rundt 75 deltakere arrangert i september 2017, hvor praktikere holdt workshoper som utforsket alternative verktøy, fortellinger og handlinger rundt mangfold. Til slutt ble en siste ACT-konferanse arrangert i Oslo i oktober 2018, hvor 105 forskere, beslutningstakere og praktikere meldte seg på. På konferansen ble et utvalg av prosjektets hovedfunn presentert og diskutert mellom forskningsteamet og relevante interessenter.

-

In debates on citizenship in Europe, the need for active participation among citizens is increasingly stressed. But do normative ideas of what active citizenship is, reflect people's lived experiences in present-day Europe? While the low electoral partici pation of young people is often highlighted as an indication of reduced civic participation, various studies show increased social media use leads to increased political and social debates and mobilization. And while politicians often lament the lack of c ivil-political engagement among immigrants particularly, many new citizens volunteer, work as activists, take up political causes, or set up associations in both their countries of residence and origin. In Europe's culturally and religiously diverse socie ties, citizens have different frameworks for how they act and interact with their close and distant surroundings. We argue that this increasing diversity leads to diversified citizen participation that must be studied if the current participation agenda i s to remain relevant. ACT is a collaboration between the Peace Research Institute Oslo (PRIO), the Department of Philosophy at the University of Tromsø (UiT) and the Department of Political Science and Government at Aarhus University (AU). It studies pre sent-day civic 1) motivations; 2) locations; and 3) contestations. The project collects empirical data on (local, national and transnational) active citizenship in neighbourhoods in Oslo and Copenhagen. ACT consists of a) a review of conceptions of active citizenship in philosophy, political science, anthropology, geography and feminist studies; b) empirical data collection on experiences of active citizenship; and c) an integrated approach to theoretical models of citizenship and empirical findings. The project will produce one monograph, eight academic peer-reviewed journal articles; three conceptual working papers and three policy briefs.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell