Tilbake til søkeresultatene

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Engaging with Conflicts in Mediatized Religious Environments. A Comparative Scandinavian Study

Alternativ tittel: Medier og religion i samfunnskonflikter. En sammenliknende skandinavisk studie.

Tildelt: kr 9,0 mill.

Religion er blitt et omstridt tema som det knytter skarp meningsbryting til i offentlig debatt. Hvordan bidrar ulike medier til å forme folks engasjement i omstridte spørsmål knyttet til religion? Dette er det overordnede spørsmålet i CoMRel-prosjektet (Co for Conflict, M for Media, Rel for Religion). Funn og resultater fra prosjektet er publisert i boka Contesting Religion. The Media Dynamics of Cultural Conflicts in Scandinavia fra De Gruyter i Berlin og Boston (2018). Boka er tilgjengelig som paperback og med åpen tilgang for fri nedlasting fra www.degruyter.com/viewbooktoc/product/478981 Boka har bidrag fra 17 forskere. CoMRel har foretatt case studier i Norge, Danmark og Sverige innenfor tre ulike omgivelser: allmennkringkastingsmedier, lokale arenaer i sivilsamfunnet, og klasserom i offentlig skole. Allmennkringkasting står sterkt i Skandinavia, med utløpere på internett. I boka er disse studiene løftet fram: Den norske nettetnografien av Facebook-gruppen som ble opprettet som følge av NRK-korssaken viser hvordan deltakere med ulik agenda (konservative kristne, nasjonalister, humanister, hardbarka sekularister og standhaftige ateister) forsøker å «kapre» definisjonsmakten på religion. Studien kaster lys på den viktige rollen følelser og trigger-temaer (som innvandring) spiller i å forsterke og dempe konflikter om religion på nettet. Den danske studien av TV-dokumentaren Oprør fra ghettoen, fokuserer hvordan minoritetsstemmer slipper til og hvordan rammene som religion framstilles innenfor, preger diskusjonene. Ved bevisst å spille ned religionens rolle og knytte konfliktene til personlige erfaringer og universelle tema, får dokumentaren skapt en arena for debatt der unge muslimers egne, ulike erfaringer blir gitt autoritet. De svenske forskerne analyserer hvordan radioprogrammet Människor och tro legger til rette for og setter begrensninger for de aktører og tema som kommer fram i debatten, særlig om islam. Programmet tar sikte på å være et alternativ til de dominerende, negative framstillinger i mediene. Til tross for dette, kommer programmet heller til å rekonstruere, enn til å utfordre, den dominerende forståelsesrammen at Islam er et problem for samfunnet og for maktforholdet mellom majoritets- og minoritetsstemmer i offentlig debatt. CoMRels forskning om konflikter rundt religion i sivilsamfunnet omfatter studier av hvordan lokale kristne publikasjoner forholder seg til den nasjonale debatten om asylsøkere, og om minoritetstaktikken som unge muslimer anvender i møte med det negative mediebildet av Islam. Den første studien viser at lokale kristne grupper er positive til at flyktninger og asylsøkere får komme til landet, i kontrast til nasjonal politikk. Den andre studien undersøker dynamikken i den religiøse samhandlingen mellom majoritet og minoritet i to lokalsamfunn i Norge med en høy andel muslimer. Muslimske nykommere slutter seg til dialoginitiativ mellom ulike religioner som del av sin måte å møte massemedienes bilde av den minoritetsgruppen de tilhører, og for å vise tilhørighet til Norge. Det tredje feltet som studeres, er samhandlingen om religion og etikk i tredje klasse i videregående skole. Forskerne undersøker hvordan et mediemettet klasserom gjør elevenes kjedsomhet både mer intens og mer utbredt. Mediestoff som fokuserer konflikt og kontrovers om religion, eller framstiller religion gjennom underholdning, utgjør en betydelig del av tiden i de observerte klassene. Ved å velge slikt mediemateriale forsøker lærerne å fange elevenes oppmerksomhet i konkurranse med alle de muligheter som bærbare datamaskiner og tilgang til internett i timen gir. Bruken av konflikt- og underholdningsrettet materiale i timene bidrar til å reprodusere og forsterke stereotype og eksotiske framstillinger av religion. Ved stadig å vise til nyhetsdekningen i undervisningen om islam, for å nyansere og korrigere skjev fremstilling, synes resultatet tvert i mot ofte å være at medienes forbindelse mellom islam og terrorisme, konflikt og kontrovers, blir styrket og bekreftet. Islam ble oppfattet som en trussel mot nasjonal kultur av omkring halvparten av skandinavene, i følge CoMRels survey fra 2015. Samtidig ga et stort flertall i alle tre land uttrykk for at fremmedfiendtlige holdninger ikke skal aksepteres. Til tross for at medieprodusenter og lærere er bevisst på å prøve å overkomme negative medieframstillinger av islam og muslimer, viser CoMRels studier at dette er vanskelig å få til: de dominerende mediebildene av muslimer og islam blir reprodusert på nytt og på nytt i de studerte sammenhengene i Skandinavia. CoMRel bygger på teorier om medialisering av religion og om medialiserte konflikter. Kulturelle og sosiale forhold endres gjennom den omfattende rolle mediene spiller i dagens samfunn. Det preger også konflikter om religion. Se CoMRels nettside: www.hf.uio.no/imk/forskning/prosjekter/medier-og-religion-i-samfunnskonflikter/

Engaging with Conflicts in Mediatized Religious Environments (CoMRel) har tematisert medienes rolle i samfunnskonflikter om religion på utvalgte arenaer: rundt programmer i allmennkringkasting i Skandinavia, i lokalmiljø i Danmark og Norge, og i undervisningen om religion og etikk i videregående utdanning i Sverige og Norge. Prosjektet har formidlet til brukermiljøer på alle disse tre arenaer, og gjennom sluttkonferanse i Litteraturhuset i Oslo. Denne fikk forholdsvis bred mediedekning. Prosjektet får virkning over tid inn i akademiske miljøer gjennom boka fra prosjektet, CONTESTING RELIGION. The Media Dynamics of Cultural Conflicts in Scandinavia. Boka er tilgjengelig som rimelig paperback fra De Gruyter i Berlin og i Boston, og for gratis nedlasting kapittel for kapittel som Open Access. Manus til boka ble brukt i masterundervisning for studenter i medievitenskap og religionsvitenskap ved UiO våren 2017.

This project addresses the SAMKUL call on religious environments by focusing on the intertwined role of media and religion in contemporary conflicts and tensions. The main aim of the project is to examine how religion in public spaces becomes thematised and enacted through the media and further articulated in social interaction, both as objects of conflict and resources to handle tensions. Through this, the project develops knowledge about the changing patterns of social interaction and communication du ring times of conflict in Norway and the other Scandinavian societies The conflicts that are addressed are around the legitimate uses of public spaces. The empirical studies relate to three arenas where people engage with conflicts over religious symbols , artefacts and claims made visible through the media: 1) contested media voices in the main public service broadcasters in Scandinavia, 2) local communities with mixed religious population and a large segment of Muslim citizens, and 3) classrooms in pu blic schools with pupils from varied religious backgrounds. Researchers from Uppsala and Copenhagen contribute to the international comparison. The national collaboration is between the University of Agder, MF Norwegian School of Theology and the Univers ity of Oslo. The project is theoretically informed by research on the mediatization of religion. This concerns the restructuring of culture and social relations following the intensification of mediated communication in contemporary society, including th e moulding of religious imaginations and interactions. In secular Scandinavia conflicts over religion always carry with them a tension to the secular. This project understands religion to be clustered around religious groups but also present in disperse d forms where religion as symbols and discourse create environments for communication and contestation over common values and identities in the current differentiated public sphere.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell