Tilbake til søkeresultatene

JPICULTURE-Cultural heritage and global change

JPI kulturarv - Cultural Heritage in Landscape

Tildelt: kr 0,24 mill.

I arbeidet som gjennomføres innenfor CHeriScape nettverket (CHeriScape betyr «Cultural Heritage in Landscape»), tas det utgangspunkt i at landskapet representerer en overordnet ramme hvor kulturarven kan bli forstått, verdsatt og tatt vare på. Den Europeiske Landskapskonvensjonen og Faro-konvensjonen er sentrale tema og rammeverk i prosjektet. CHeriScape arrangerer fem konferanser i perioden 2014 til 2016, hvor fageksperter, arealplanleggere, administrative ledere, politikere og andre aktører inviteres til å delta. Halvparten av konferansetiden var satt av til presentasjoner av postere og til diskusjoner i mindre grupper, for aktivt å involvere flest av mulig konferansedeltakere. Etter hver konferanse er det utarbeidet brosjyrer som oppsummerer resultater og diskusjonene. Den første konferansen ble arrangert i juli 2014 i Ghent (Belgia). Temaet for konferansen var «Landscape as heritage in policy». Her ble det stilt spørsmål ved selve «kulturarvkonseptet», og om vi trenger det. Det ble også presisert at det er behov for å klargjøre sammenhengene og spenningen mellom begrepene landskap og kulturarv. Den andre CHeriScape-konferansen fant sted i november 2014, i Amersfoort (Nederland). Temaet for konferansen var «Landscape as Heritage in science». Det viktigste spørsmålet var hvordan vitenskapen overføres til praktisk handling. I de siste ti- årene har mengden av praktisk-relatert vitenskapelig forskning vokst betydelig, men det betyr ikke at kunnskapen alltid brukes på best mulig måte. Det ble diskutert hvordan dette kan gjøres bedre. En annen problemstilling tok utgangspunkt i metoder og verktøy som f.eks. GIS (Geografiske Informasjonssystemer) representerer. Det ble konkludert med at det er en reell fare for å overse kvalitative / immaterielle data i analyser. Den tredje konferansen ble organisert og koordinert av NIKU i samarbeid med NIBIO (tidligere Bioforsk). Konferansen fant sted i mai 2015 i Oslo. Denne konferansen var det viktigste norske bidraget i CHeriScape-prosjektet. Temaet for konferansen var «Landscape and Community». Hovedmålet var å diskutere hvordan landskapet kan representere en ramme for lokal medvirkning i planleggingsprosesser. Diskusjonene på konferansen viste et paradigmeskifte både innenfor den landskapsvitenskaplige forskningen og innenfor forvaltningen, som går mot et sterkere fokus på rollen som lokalsamfunnene burde ha i planleggings- og forvaltningsprosesser. Den fjerde CHeriScape konferansen fant sted i Madrid (Spania), i september 2015. Hovedtema for konferansen var "Facing Global Change through Landscape". Konferansen hadde en bred og praktisk basert tilnærming til globale endringer. Et av målene var å forstå sammenhengen mellom hvordan klimaendringene påvirker landskapet, og hvordan landskapet kan tas vare på og tilpasses klimaendringene. Økende turisme og utfordringer knyttet til opphørt bruk og spenningen mellom det å ivareta det menneskeskapte landskapet eller å overlate landskapet til "naturalisering" ble også diskutert. Den femte og avsluttende konferanse ble arrangert i Newcastle, Storbritannia, i juni 2016. Tema for konferansen var "Landscape in Imagination and the Virtual Future". Konferansen fokuserte på hvordan fremtida kan forbindes med fortida, gjennom nye former for kulturminner og landskapsrepresentasjoner, og hvordan nåværende og fremtidig landskap kan formes og konstrueres. Som en del av den avsluttende fasen av CheriScape prosjektet, ble det arrangert en todagers workshop i Alden Biesen (Belgia), i november 2016. Om lag 25 personer som tidligere hadde deltatt på konferansene, samt Cheriscape-teamet deltok på workshopen. Hovedformålet var å oppsummere hvilke erfaringer og ideer konferansedeltakerne hadde mot slutten av prosjektperioden. I ulike sesjoner reflekterte deltakerne over hva Cheriscape-prosjektet og nettverket kan bety og bidra med i fremtiden. De mest sentrale budskapene fra CHeriScape ("key messages") og kortfattete brosjyrer fra hver konferanse ("leaflets") vil bli gjort offisielle mot slutten av 2016 (senest i begynnelsen av 2017). Cheriscape-teamet jobber også med flere utkast av vitenskapelige artikler, med fokus på hovedtemaene fra konferansene. I alt er NIKU involvert som medforfattere i fire av de vitenskapelige artiklene. Også NIBIO er involverte i fire publikasjoner. De vil bli publisert i løpet av 2017.

The CHeriScape network, Cult ural Heritage in Landscape, starts from recognition that landscape is not merely a category of heritage, but a global frame within which heritage can be differently understood, cherished and protected. Landscape also offers wa ys to draw greater social, economic and environmental benefits from heritage. CHeriScape will uncover the natural connections that exist between the domains of landscape and heritage, both in research and policy terms, Seeing heritage through the lenses o f landscape allows heritage in the face of significant environmental and social change to be a solution not a problem. Our network will explore the interlocking spaces between two Council of Europe conventions: the European Landscape Convention and the Fa ro Convention on the Value of Cultural Heritage to Society, to demonstrate how they align with and support each other. A third aspect of our thinking will be based on the ESF/COST Science Policy Briefing 'Landscapes in a Changing World'. CHeriScape's will arrange five large conferences, to which we will invite keynote speakers and also policy makers and stakeholders, and from which we will produce a suite of products aimed at strengthening the influence that landscape and heritage can have on both high-le vel and local environmental and social policy. To do this we have brought together a small but highly experienced and expert consortium, with a range of disciplines including (because landscape is one of the most interdisciplinary of fields of study) som e not normally associated with heritage. We are also acutely aware that landscape falls simultaneously into all three categories of heritage defined by the JPI; it is at one and the same time tangible and intangible, and increasingly its is being experien ced by many people through digital means. CHeriScape will therefore also use this rich concept of 'landscape' as a laboratory to closely examine the nature and potential of 'heritage'.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

JPICULTURE-Cultural heritage and global change

Finansieringskilder