Tilbake til søkeresultatene

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS

International Conference in Logistics, Optimization and Transportation - Professor Arne Løkketangen in Memoriam

Tildelt: kr 50 000

Konferansen LOT (Logistics, Optimization and Transportation) - Professor Arne Løkketangen in Memoriam er en forskerkonferanse. Den vil bringe sammen forskere fra internasjonalt velrennomerte universiteter som blant annet University of Montreal/CIRRELT, Un iversity of California/Davis, det europeiske nettverket EU/ME samt nasjonale institusjoner, for å behandle komplekse optimeringsproblemer i skjæringsflaten mellom logistikk (produksjons- og ruteplanlegging) og transportmodellering. En av hensiktene er å k unne utvikle mulige mye synergier mellom disse feltene. De temaene vi har skissert (men ikke avgrenset til) i invitasjonen, er disse: - TSP and all variants - VRP and all variants - Combining inventory and transportation - Multi-modal transportation - Co mbining manufacturing and transportation - Transportation Choice Modeling - Stochastic Programming - Meta-heuristics - Matheuristics - Exact Methods Konferansen holdes til minne om avdøde professor Arne Løkketangen, som hadde sitt hovedvirke på dette fel tet og som stod bak mange internasjonale bidrag samtidig som han arbeidet med praktiske problemstillinger knyttet til f eks transportmodellering. Hans programmer har blant annet effektivisert kjøringen av de nasjonale persontransportmodellene i Norge slik at man kan modellere køsituasjoner i større byområder, noe som er numerisk meget krevende. Ledende internasjonalt kjente forskere har sagt seg villig til å bidra med innlegg. Hovedinnledere vil være: Professor Michel Gendreau, École Polytechnique de Montréal, Montréal, Canada, Professor Odd I. Larsen, Molde University College, Molde, Norway, Professor Stefan Voss, Universität Hamburg, Hamburg, Germany. Konferansen vil avholdes i Molde den 1-2 september 2014, og vil samtidig være et møte under EU/ME, The Metaheuristics Community (http://uahost.uantwerpen.be/eume/)

Budsjettformål:

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS