Tilbake til søkeresultatene

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Effects of Petroleum Investments in the Arctic Frontier

Alternativ tittel: Effekt av investeringer i petroleumssektoren i Nordområdene

Tildelt: kr 6,4 mill.

Forvaltningen av Norges petroleumsressurser har fra starten rundt 1970 hatt stor betydning for utvikling av industriell og tjenesteytende virksomhet og sysselsetting. Verdiskapingen og velstandsutviklingen har vært synlig i hele landet, men spesielt sterk har den vært regionalt i kystområder med nærhet til olje og gassfeltene. Barentsregionen kan få en betydelig petroleumsvirksomhet, og det er en tydelig politisk ambisjon nasjonalt, og ikke minst forventninger regionalt, om at dette skal skape solide ringvirkninger gjennom økt aktivitet på land i Nord-Norge. Prosjektets mål har vært å øke kunnskapen om lokale og regionale dynamiske effekter av petroleumsvirksomheten hos myndigheter, oljeselskaper, leverandører og andre aktører samt bidra til mer presise og robuste instrumenter for både å skape og estimere ringvirkninger og til økt økonomisk og sosial utvikling. Petroleumsindustrien i Norge har utviklet seg til en høyspesialisert industri som etterspør (mellom annet) geotekniske tjenester og teknologi knyttet til automasjon og strømningsteknikk samt avanserte finansielle tjenester og foretak i de aktuelle næringene har en tendens til å klumpe seg sammen i byer og i regioner som i dag allerede har sterke underleverandørmiljøer. Disse forholdene kan ha en sterk påvirkning på hvordan ringvirkninger materialiserer seg når man beveger seg utenfor kjerneområdene. Leveransenes sammensetning og hvordan de er relatert til lokal industri og det lokale arbeidsmarkedet er viktige forhold og det er arbeidet med å sammenstille og tilrettelegge eksisterende datamateriale fra tidligere undersøkelser av leverandøreffekter i Møre og Romsdal. Det er også arbeidet med å skaffe tilveie datamateriale fra Snøhvit-utbyggingen og fra Goliat-utbyggingen. Det er etablert en flerregional etterspørselsdrevet modell basert på en kryssløpskjerne. Modellen tar særskilt hensyn til lokal lønnsdannelse og lokal tilgang på arbeidskraft. Tester indikerer at modellen gir realistiske resultater og at rene kryssløpsmodeller til sammenlikning vil overvurdere ringvirkningene av petroleumsaktiviteten noe. Datagrunnlaget for modellen oppdateres årlig av SSB og modellen krever kun fritt tilgjengelige data. Modellen er gjort sektoruavhengig og vil i fortsettelsen bl.a. bli brukt til å beregne ringvirkninger av etablering av biobasert industri. Mikrodata/individdata fra SSB er benyttet til arbeidsmarkeds-, kompetanse-, rekrutteringsanalyser mv. Her er fokus på utdanning, utdanningsvalg og arbeidstakernes tilpasninger og hvordan arbeidstakere går mellom foretak (eksempelvis fra eksisterende lokalt næringsliv over til nye foretak i petroleumssektoren) og geografisk mobilitet med bl.a. tilbakeflytting. Dette er viktig mht. til dynamikken i de regionale arbeidsmarkedene, også med hensyn til utvikling og tilgang på relevant kompetanse for ulike foretak/sektorer. Det er videre gjort en studie om lønnseffekter basert på mikrodata for 2008-2013. Det påvises at olje- og gassnæringa medfører lønnssmitte til andre sektorer. Det er en kobling til geografisk nærhet og yrkesmessig/næringsmessig tilknytning, mens det ikke er noen signifikant kobling til utdanning. Studien viser således at petroleumssektoren har betydning for lønnene i regionale arbeidsmarkeder. Effektene er vedvarende, men svakere enn under etableringsperioden for oljeindustrien gjennom 1970-årene. Det er særlig skjermede næringer som er utsatt for lønnssmitte, mens konkurranseutsatte næringer berøres i mye mindre grad. Det er gjennomført en survey som ser på hvordan foretak i petroleumssektoren (leverandører av varer og tjenester) tilpasser seg situasjonen etter at oljeprisen falt fra 110 dollar fatet våren 2014 ned mot 30 dollar sommeren 2015 og som førte til en betydelig nedgang i oljesektoren med redusert etterspørsel og lavere priser. Temaene som tas opp er: Hvordan vurderer bedriftene situasjon og framtiden og hvordan tilpasser de seg den reduserte etterspørselen. I hvilken grad påvirker dette konkurransekraften til lokal leverandørindustri? Hvordan er omstillingsevne og grad av reorientering blant lokale leverandører og er lokalt eierskap av betydning? Arbeidet sluttføres etter prosjektavslutningen. Prosjektet har hatt fokus på betydningen av et sterkere nærvær av kompetente industrielle/ tjenesteytende klynger i kystområdene i Troms og Finnmark og hvilke politiske og industrielle tiltak som kan bidra til ønsket utvikling. Det er publisert to artikler om temaet. Den ene ser på flaskehalser for utviklingen innen petroleumssektoren, byggenæringen og vindkraftsektoren og påviser store forskjeller i regionale strategier og offentlig politikk mellom sektorene og drøfter betydningen av disse forskjellene. Den andre publikasjonen trekker på case innen olje og gass (Norge) og vannkraft (Island) og demonstrerer hvordan nasjonal økonomisk politikk påvirker verdiskapning/ringvirkninger regionalt, maktforhold og kobling mot globale produksjonsnettverk.

The management of the resources on the Norwegian continental shelf has from the beginning had a major impact of the development of industrial activities and employment in a wide range of sectors. Giving rise to significant wealth creation, nationally and most visibly in particular regions and communities. As the petroleum provinces moves northwards it is expected that local/regional industry and service industries will benefit. However, the potential suppliers are sparsely located and in a different stag e in the life cycle than suppliers further south, and the infrastructure framework is different. Thus succeeding in creating new economic activity is dependent of a new knowledge base: What actions support the desired development, and how is the dynamics of this development? Is the underlying logistical cost base a challenge to the commercial actors that can be eased through policy interventions, and in that case which? The project aim is to increase authorities, developers and contractors knowledge of local and regional dynamic ripple effects of petroleum activity and management in new provinces, and will improve insight and give more precise and robust instruments for creating local ripple effects and enhanced economic and social development. Invest igation of requirements for local deliveries from the perspective of the oil companies will be performed (building on earlier studies), with a focus on how technology choices will influence the ripple effect potential. The dynamic of local labour and educ ation markets under the influence of petroleum activities plays an important role in this picture, and will be addressed scientifically. From this we will develop new and improved methodology and assessment prototype models to increase the ability to pre dict realistic ripple effects related to the investment and operations. The project will contribute to improved management, by both public and private actors of the petroleum sector as it moves northwards.

Budsjettformål:

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Temaer og emner

Globale utfordringerTjenesterettet FoUFornyelse og innovasjon i offentlig sektorInnovasjonsprosjekter og prosjekter med forpliktende brukermedvirkningNordområdeneGeopolitikk, internasjonal sikkerhet og folkerettBransjer og næringerPolitikk- og forvaltningsområderOffentlig administrasjon og forvaltningPolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningNordområdeneNordområdeneArktisPolarArktisEnergiStorulykker og arbeidsmiljøAnvendt forskningPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelEnergiInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Portefølje InnovasjonGrunnforskningPortefølje Energi og transportLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystPolarSvalbardLTP3 Global utvikling, ulikhet, og demokratibyggingLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapNordområdeneEnergi, petroleum og mineralressurserNordområdeneSamfunnsutvikling i nordområdenePolitikk- og forvaltningsområderLTP3 Fagmiljøer og talenterPortefølje ForskningssystemetNordområdeneSvalbardBransjer og næringerOlje, gassFornyelse og innovasjon i offentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderUtenrikspolitikkPortefølje Klima og miljøLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetLTP3 Hav og kystPortefølje Banebrytende forskningPolitikk- og forvaltningsområderOlje og gass - Politikk og forvaltningPolarLTP3 Petroleum og mineralerLTP3 Innovasjon i stat og kommunePortefølje Demokrati og global utviklingInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Brukeres, frivillige organisasjoners og sivilsamfunnets innovasjoner i og fInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Innovasjoner i virksomheter innenfor offentlig forvaltning og tjenesteyting