Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

SKOLEEIER TAR GREP - innovasjon i rollen som skoleeier.

Tildelt: kr 0,30 mill.

Dette er forprosjektet til et innovasjonsprosjekt hvor Finnmark fylkeskommune er ansvarlig og premissleverandør for innholdet. Både nasjonalt og lokalt har skoleeiere gjort en stor innsats for å øke elevenes gjennomføring av videregående opplæring. Til nå har innsatsen for økt gjennomføring ikke gitt ønskelig resultat på den nasjonale statistikken. Dette ser vi til tross for at en oversikt basert på 150 prosjekter viser at tiltak for økt gjennomføring virker, bare de blir implementert på en god måte. Vi ønsker i dette prosjektet å undersøke hvordan Finnmark fylkeskommune som skoleeier arbeider for å implementere utviklingstiltak i videregående opplæring. Vi vil undersøke skoleeierrollen fra to ulike innfallsvinkler. Den første er å ta utgangspunkt i e n endringsprosess som er initiert av skoleeier «Kvalitetsnettverket». Den andre er å ta utgangspunkt klasser eller skoler hvor vi kan måle et resultat i form av «økt andel av elever i ordinær progresjon». I sistnevnte tilfellet vil vi følge endringsproses sene tilbake til skoleeier. Hensikten med to innfallsvinkler er å se om skoleeier implementerer på ulike måter avhengig av om det er en «top-down» eller «bottom-up» initiert innovasjon som skal implementeres, samt hvordan disse grepene både blir oppfattet og hvilken effekt de har. I forprosjektet ønsker vi å finne svar på: a. På hvilken måte søker skoleeier å implementere satsingen «Kvalitetsnettverket»? Hvilke prosesser og aktiviteter er igangsatt, særlig rettet mot rektorer og videregående skoler? (j f top-down) b. Hvordan forklarer rektorer den positive utviklingen ved egen skole. Hvilken rolle har skoleeier hatt i denne endringsprosessen? (jf bottom-up) c. Hvordan forklarer skoleeier den positive utviklingen ved nevnte skole, samt sin egen rolle i u tviklingsarbeidet? Kunnskapen fra prosjektet er viktig å formidle nasjonalt, særlig til opplæringssektoren. Vi ønsker bla å bruke arenaer hvor fylkeskommunen enten er eier eller en sentral aktør.

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Finansieringskilder