Tilbake til søkeresultatene

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

Exposed Aquaculture Operations

Alternativ tittel: Eksponerte havbruksoperasjoner

Tildelt: kr 96,0 mill.

SFI EXPOSED har over åtte år bragt frem kunnskap og teknologi som setter sitt preg på utviklingen innen eksponert havbruk. Dette er takket være et langvarig partnersamarbeid av verdensledende oppdrettere, leverandørbedrifter og undervisnings- og forskningsmiljø. Store deler av norskekysten er avsidesliggende og utsatt for krevende vind-, bølge- og strømforhold. Fiskeoppdrett på slike eksponerte steder har mange utfordringer. Målet for SFI EXPOSED har vært robuste, sikre og effektive eksponerte operasjoner. SFI EXPOSED var finansiert av partnerne og Norges forskningsråd i 2015-2023. Statusen som senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) har bidratt til et langsiktig og produktivt samarbeid mellom forskjellige partnere. Åtte års partnerskap har resultert i både felles oppgaveløsing og felles forståelse av retning og behov. Tid til modning har vært særlig viktig i havbruksbransjen, som har vært i rivende utvikling i denne perioden. Et bredt konsortium var gjennom hele senterperioden essensiell for å identifisere og løse utfordringer og begrensninger ved dagens havbruksopperasjoner. Fellesaktiviteter har derfor blitt lagt vekt på, som årlige samlinger, tematiske workshops og ukentlige videomøter for kunnskapspåfyll og faglige diskusjoner, med bedriftsrepresentanter, forskere, stipendiater, studenter og andre inviterte, som myndighetsrepresentanter. SFI EXPOSED har vært inndelt i seks overordnede forskningsområder, som har gitt rammen for ulike prosjekt. Aktivitetene spenner fra grunnleggende forskning til mer anvendte prosjekter og etablering av forskningsinfrastruktur. Forskningsområdene påvirker hverandre, og samarbeid imellom dem har vært nødvendig for å skape gode løsninger. Noen av resultatene er: • Sikkerhet: Risikovurderingsmetode for helhetlig fareforståelse og ansatte-involvering; Sikkerhetsindikatorer; Operasjonsgrenser og avbruddskriterier; Beredskapsbehov for anleggs-, område- og bransjenivå • Fiskevelferd: Kunnskap om laksens og rensefiskens svømmekapasitet under ulike forhold er viktig for å velge lokaliteter, tilpasse rutiner og teknologi. Laksen takler vannstrøm og faste; Ved store bølger trekker laks unna not og går dypere, men nært bølgene; Metoder og forståelse av stress, restitusjon, energi, adferdsmodus og hastighet; Ny fisketag- og kommunikasjonsplattform • Robuste konstruksjoner og not: Økt kunnskap om bølger og strøm; Presise lastmodeller for nøter, tekniske standarder og modellforsøk for å optimalisere anleggsdesign; Ett tall på eksponeringsgrad for en lokalitet, til bedre forvaltning og planlegging av lokaliteter • Sikre fartøysoperasjoner: Analysemetodikk for bevegelse mellom fartøy og merd, og virkning på anlegg og operasjonsgrenser. Logistikkoptimering. Optimalisering av skroglinjer og fartøysdesignmetodikk spesifikt for eksponert havbruk • Overvåking og beslutningsstøtte: Beslutningsstøtteverktøy for fartøyoperasjoner; Forståelse av komplekse sensorsystem for mer presis miljøbeskrivelse; Modellering av havbruksanlegg, inkludert fartøy-/merd-samspill og forbedra numerisk simulering for f.eks. sanntids-slitasje og vedlikeholdsplanlegging • Autonome systemer: Teknologi og simuleringsverktøy for kontaktfrie løfteoperasjoner. Automatisert merdinspeksjon - design av autonome ROV-operasjoner for hulldeteksjon og vedlikehold. Navigering og lokalisering av ROV og AUV relativt til not og fleksible strukturer Samla sett har altså SFI EXPOSED resultert i mer robuste, sikre og effektive operasjoner. Resultater med direkte betydning er bedre teknologi og forståelse av operasjonene, inkludert av fisken og personellet i operasjonene. Dette har ført til endringer hos leverandører, oppdrettere og rederi. I tillegg har resultatene blitt tatt med til myndigheter og regelverksarbeid. EXPOSED har bidratt til utvikling og revisjon av standarder og veiledninger. Det er gitt innspill til regelverksgrupper, næring og myndigheter om forsknings- og utviklingsbehov for eksponerte lokaliteter og for havbruk til havs. Konsortiet har hatt et utstrakt samarbeid med andre aktører og myndigheter som har tatt i bruk forskningsresultatene. Selv om senteret har dreid seg om norske forhold, har det vært verdifullt å ha et internasjonalt blikk på forskninga. SFI EXPOSED har finansiert samarbeid med forskere i Norge, Færøyene og Australia. Resultatene har også blitt gjort kjent internasjonalt, særlig gjennom samarbeidende forskere og nettverk. Etter avslutning av SFI EXPOSED videreføres likevel mye av samarbeidet og arbeidet. Partnerne og resultatene har gitt grobunn for nye prosjekter, som både er i gang og er i støpeskjeen. Mange av studentene og stipendiatene har begynt å jobbe i partnerorganisasjonene, og noen videreutvikler sine prosjekt der. Havbruksbransjen er under en stor omstilling, med stort behov for løsningene for robuste, sikre og effektive operasjoner. Mer informasjon om SFI EXPOSED og resultatene finnes på http://exposedaquaculture.no/.

EXPOSED has positioned its researchers and partners at the forefront of significant innovations in the aquaculture industry. Through the nurturing of long-term collaborations between key industrial and academic entities, the centre has played a role in the enhancement of expertise, knowledge, and infrastructure. A notable achievement of EXPOSED is the creation of a robust network encompassing a diverse range of disciplines and organizations. The industry partners primarily develop incremental innovations throughout the centre's operation. For instance, knowledge generated within EXPOSED has led aquaculture company partners to utilize exposed sites. Communication of research findings have been vital for the EXPOSED consortium to facilitate innovation, secure additional research funding, and raise the standard of knowledge in aquaculture debates. This communication has also impacted media discussions and societal debates about coastal and offshore aquaculture. In 2021, Centre Director Hans Bjelland was appointed to a public committee for a comprehensive review of the permit system in the aquaculture industry (Havbruksutvalget). His selection is recognition of his and EXPOSED's history of close cooperation between research and the aquaculture industry. The committee will submit their recommendations in September 2023. The aquaculture industry is experiencing a significant transformation. EXPOSED's results are instrumental in shaping the resulting technological and policy changes. The EXPOSED Centre's partners foresee a long-lasting positive impact from their work. They anticipate that the centre's findings, despite existing challenges, will catalyze a range of innovations and stimulate further research. From a research perspective, the Centre's activities have inspired several new projects. EXPOSED has underscored that exposed and offshore aquaculture represent unique realities, each demanding different approaches and solutions. The EXPOSED partners have developed specialist competence in these areas.

Vision: Pioneering exposed aquaculture - Innovations to unlock the real blue potential Significant parts of the Norwegian coast is today unavailable to industrial fish farming due to remoteness and exposure to harsh wind, wave and current conditions. The EXPOSED aquaculture operations Centre will draw upon Norway's strong position in the aquaculture, maritime and offshore sectors to enable safe and sustainable seafood production in exposed coastal and ocean areas. Technological innovations, such as more autonomous systems, offshore structures and vessels are needed to sustain farm production under all conditions and enable more robust, safe, controlled and continuous operations. The EXPOSED Centre brings together global leading salmon farmers, key service and technology providers, SINTEF Fisheries and Aquaculture and other strong research groups, including AMOS (the Norwegian Centre of Excellence for Autonomous Marine Operations and Systems). The centre will integrate six research AREAs. Four areas target technological innovations that will enable safe and reliable exposed aquaculture operations: - Autonomous systems and technologies for remote operations - Monitoring and operational decision support - Structures for exposed locations - Vessel design for exposed operations Two areas represent core requirements for sustainable production: - Safety and risk management - Fish behaviour and welfare Solutions that enable use of exposed sites will likely contribute to sustainable growth in the Norwegian salmon industry and global aquaculture production. This focus will also provide competence and solutions that benefit more sheltered aquaculture production. In addition, new knowledge gained from exposed aquaculture will benefit other industries by providing flexible and cost-effective maritime products and services. Such systems and technologies are in worldwide demand and novel competence and solutions will increase existing and open new markets for suppliers.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon