Tilbake til søkeresultatene

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

Foods of Norway

Alternativ tittel: Foods of Norway

Tildelt: kr 96,0 mill.

Målet til Foods of Norway er å utvikle nye proteinråvarer til bruk i fôr til husdyr og fisk. Senteret fokuserer på bruk av biomasse som vi har tilgjengelig i store mengder i Norge, som trebiomasse, tare og gras. Senterets arbeid med å utvikle bærekraftige fôrressurser ble i 2023 hedret med et Foods of Norway-frimerke. Gjær i fôr til husdyr og fisk Et av hovedområdene i Foods of Norway er å utvikle gjær fra trær ved hjelp av bioraffinering og enzymteknologi og dokumentere bruken av denne som ny proteinkilde i fôr til laks og husdyr. Etter en vellykket stor-skala produksjon av autolysert C. jadinii gjær dyrket på norsk gransukker, ble to store feltforsøk gjennomført. NMBU og Biomar gjorde forsøk med laks i sjøvann som ble fôret med 0, 6, 12 og 18 % gjær, og Felleskjøpet Fôrutvikling gjennomførte feltforsøk med smågris som ble fôret med 0 og 8 % gjær. Tilvekst, fôrutnyttelse, helse og velferd til dyrene ble registrert, og i 2023 ble de fleste prøvene analysert. Resultatene viser at laks fôret med opptil 12 % gjær og smågris fôret med gjærbasert fôr presteterte godt under feltforhold. På grunn av økt etterspørsel etter bioetanol har kostnadene for tresukker økt, og dermed har også produksjonskostnadene for gjær som fôringrediens økt. Derfor har senteret i det siste fokusert på en mer kostnadseffektiv mikrobiell proteinkilde, en filamentøs sopp (PEKILO® mykoprotein) som kan vokse på billigere sidestrømmer fra skogen. PEKILO® ble produsert av enifer, mens Borregaard bidro med substratet. For å evaluere helseeffekten av PEKILO® har senteret utført et forsøk i laboratorieskala med immunceller isolert fra laksenyre og milt som ble eksponert for PEKILO®. Resultatene viste at PEKILO® ga en sterk immunstimulerende respons, spesielt når cellene i tillegg ble utsatt for en patogen bakterie som er vanlig hos laks (Moritella viscosa), noe som tyder på at PEKILO® har positive helseeffekter og kan øke beskyttelsen mot bakterielle patogener. Det er gjennomført to forsøk med atlantisk laks i samarbeid med NordicFeed-prosjektet for å evaluere mykoproteinets effekt på vekst og helse. Resultatene viste at laks fôret med økende nivåer av PEKILO® hadde et høyt fôropptak, vokste godt og hadde en signifikant bedre fôrutnyttelse og nitrogen og energiutnyttelse sammenlignet med kontrollgruppen. Fôring av PEKILO®-basert fôr hadde også en positiv doseavhengig effekt på immunmodulering og tarmmorfologi, noe som tyder på en positiv helseeffekt. I 2023 ble det gjennomført et patogen challenge-forsøk med laks fôret med PEKILO® for å evaluere effekten på fiskens overlevelse. Prøvene analyseres nå. Senteret undersøkte melkekvaliteten til kyr som fikk gjærbasert fôr, noe som resulterte i en doktorgradsavhandling som ble forsvart i 2023. Resultatene viste at gjæren resulterte i like god melkekvalitet og osteproduksjon som kyr som ble fôret med soyabasert fôr. Tare som fôringrediens En viktig del av forskningen går ut på å evaluere potensialet for bruk av tare i fôr, der taren bearbeides ved hjelp av bioraffinering som fermenteringsmedium for å produsere gjær eller som en høyverdig bioaktiv komponent, for eksempel fucoidan, til funksjonelt fôr. I 2023 har vi vist at bruk av fucoidan i funksjonelt fôr ved utsett i sjøvann forbedret tilvekst, helse og robusthet hos atlantisk laks. Resultatene våre tyder på at fucoidan er en interessant kandidat for funksjonelt fôr, men effekten avhenger av prosesseringsmetode og inklusjonsnivå. I samarbeid med Nortura, Seaweed Solutions og Felleskjøpet er det gjennomført forsøk med lavprosessert tare (sukkertare) i fôret både til sluttfôring av lam og til kjøttfe. Resultatene viste at tare forbedret kjøttkvaliteten hos lam, mens en lignende trend ble funnet for kjøttfe med hensyn til økt mørhet og jodinnhold i kjøttet. Et forsøk med tare i fôr til melkekyr i samarbeid mellom TINE, Seaweed Solution, Felleskjøpet og NMBU viste at tare ga økt fôropptak, melkeytelse, melkefettinnhold og energikorrigert melkeytelse, noe som bekrefter noen av resultatene observert tidligere med tare i fôr til melkegeiter. Gras TINE og NMBU har arbeidet med å øke næringsverdien i gras. I 2023 ble det analysert prøver fra et forsøk med sent høstet gras, der ulike enzymcocktailer ble tilsatt for å øke fordøyeligheten av graset. Fôreffektivitet Sammen med AquaGen har senteret utviklet en ny metode for å selektere laks med økt fôreffektivitet. Metoden er å bruke naturlige isotoper som finnes i fôr slik at egenskaper kan analyseres på slaktetest. Dette har blitt evaluert på regnbueørret, og resultatene skal valideres på stor laks i 2024. Etter at valideringsforsøket med stor laks er gjennomført, kan metoden inkluderes i AquaGens avlsprogram fra og med 2025.

Foods of Norway will contribute to growth and increased value creation in the Norwegian aquaculture and agriculture industries by developing sustainable feed ingredients from natural bioresources that are not suitable for direct human consumption. New feed products will be developed from forestry, agriculture, and marine resources through industrial exploitation of cutting-edge research on processing and (bio)technology. The center also aims at improving feed efficiency by innovative feed processing technology, and by combining important phenotypic traits, new biomarkers for feed efficiency and advanced genomic analysis to support genetic adaptation to the novel feed resources. Today, Norway relies largely on imported feed ingredients, mainly due to insufficient land area suitable for agriculture and challenging climatic conditions. The center will have a special focus on developing new innovative processing technologies that allow conversion of national bioresources into feed for farm animals and fish. The development and introduction of the novel feed resources will be accompanied by comprehensive biological verification in fish and farm animals, as well as evaluation of food quality, using state of the art methods. The consortium comprises 9 academic and 14 industrial partners with broad and longstanding multidisciplinary expertise in the fields of (bio)processing, feed technology, physiology, nutrition, health and genetics, food production and food quality, and resource economics and sustainability assessors. The potential value creation from use of novel feed resources and increased feed efficiency is substantial, and will secure growth and competitive advantages for all industrial partners. Foods of Norway will make a major contribution towards strengthening national food security, overall bioeconomy and sustainability along the production chain from basic resources to final food products, and minimize the environmental impact of aquaculture and agriculture.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon