Tilbake til søkeresultatene

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Foods of Norway

Alternativ tittel: Foods of Norway

Tildelt: kr 96,0 mill.

Målet til Foods of Norway er å utvikle nye proteinråvarer til bruk i fôr til husdyr og fisk. Senteret fokuserer på bruk av biomasse som vi har tilgjengelig i store mengder, som trebiomasse og tare. Gjær i fôr til husdyr og fisk Et av hovedområdene i Foods of Norway er å utvikle gjær fra trær og dokumentere bruken av denne som ny proteinkilde i fôr. Etter en vellykket produksjon av 1600 kilo autolysert C. jadinii gjær dyrket på norsk gransukker i 2021, ble to store feltforsøk gjennomført i 2022. Biomar gjorde forsøk med laks i sjøvann som ble fôret med 0, 6, 12 og 18 % gjær, og Felleskjøpet Fôrutvikling gjennomførte feltforsøk med smågris som ble fôret med 0 og 8 % gjær. Fôropptak, tilvekst, fôrutnyttelse, helse og velferd til dyrene ble registrert. I tillegg skal det gjennomføres en vurdering av bærekraft og det økonomiske potensialet til gjær som fôringrediens. Prisstigningen på tresukker de siste årene har gjort det mer utfordrende å lage gjær til fôr. Derfor jobber senteret også med en annen gjærsopp som kan utnytte billigere sidestrømmer fra skogen - PEKILO® mykoprotein. Den har blitt evaluert i to forsøk med Atlantisk laks. Det ene forsøket fokuserte på tilvekst og fôrutnyttelse og det andre på helseeffekter ved utsett i sjøvann. Så langt har forsøkene vist at Pekilo gir en positiv effekt både på vekst, fôropptak og fôrutnyttelse. Forsøkene er i samarbeid med NordicFeed-prosjektet. Pekilo ble produsert av eniferBio, mens Borregaard bidro med substratet. Det er også utført et laboratorieforsøk med immunceller isolert fra laks som ble eksponert for Pekilo. Resultatene viste at Pekilo ga en sterk immunstimulerende respons. Når cellene i tillegg ble utsatt for en patogen bakterie som er vanlig hos laks (Moritella viscosa), ble immunresponsen enda sterkere. Resultatene viste også at Pekilo økte beskyttelsen mot patogener, sett ved økt produksjon av antimikrobielle peptider. Resultatene tyder på at Pekilo har positive helseeffekter, og blir nå verifisert i lakseforsøkene. Tare som fôringrediens Senteret jobber med å oppgradere næringsverdien av tare gjennom en bioraffineringsprosess. Målet er å bruke hele biomassen til en rekke produkter; som fermenteringsmedium for å produsere gjær og til høyverdige bioaktive komponenter til funksjonelt fôr. Det har blitt gjennomført et forsøk med fucoidan ekstrahert fra sukkertare for å se på immunrespons hos laks. Resultatene viste at moderate mengder av fucoidan førte til en sterk immunstimulerende effekt. Fucoidan ga også en positiv effekt på tarmmikrobiomet, med en doseavhengig økning av Bacillus, som er kjent for å ha positive helseeffekter. Disse resultatene tyder på at fucoidan er en interessant kandidat for funksjonelt fôr, men effekten avhenger av hvordan fucoidan er ekstrahert samt doseringen som brukes. Drøvtyggere kan spise tare direkte, uten å gå veien om prosessering. Et feltforsøk med kjøttfe ledet av Nortura i samarbeid med Seaweed Solution, Felleskjøpet og NMBU er gjennomført. Dyra ble fôret med en fullfôrblanding med surfôr, kraftfôr og 1 % blanchert sukkertare på tørrstoff basis. Resultatene viste at tare ga en trend mot økt mørhet og en liten økning i jodinnholdet i kjøttet, noe som er i samsvar med tidligere resultater hos lam. Et pilotforsøk med melkekyr som ble fôret med en fullfôrblanding med 1 % blanchert sukkertare ble utført av TINE og NMBU i samarbeid med Seaweed Solution og Felleskjøpet. Resultatene viser økt fôropptak, melkeytelse, melkefettinnhold og energikorrigert melkeytelse, noe som bekrefter noen av resultatene observert tidligere med tare i fôr til melkegeiter. Fôreffektivitet Sammen med AquaGen har senteret utviklet en ny metode for å selektere laks med økt fôreffektivitet. Metoden er å bruke naturlige isotoper som finnes i fôr slik at egenskaper kan analyseres på slaktetest. Dette har blitt evaluert på regnbueørret, og resultatene skal valideres på stor laks i 2023. Ved å bruke naturlige isotoper kan fenotyping anvendes i praksis, og i 2022 startet AquaGen fenotyping av isotoper fra 1000 individer i deres slaktetest.

Foods of Norway will contribute to growth and increased value creation in the Norwegian aquaculture and agriculture industries by developing sustainable feed ingredients from natural bioresources that are not suitable for direct human consumption. New feed products will be developed from forestry, agriculture, and marine resources through industrial exploitation of cutting-edge research on processing and (bio)technology. The center also aims at improving feed efficiency by innovative feed processing technology, and by combining important phenotypic traits, new biomarkers for feed efficiency and advanced genomic analysis to support genetic adaptation to the novel feed resources. Today, Norway relies largely on imported feed ingredients, mainly due to insufficient land area suitable for agriculture and challenging climatic conditions. The center will have a special focus on developing new innovative processing technologies that allow conversion of national bioresources into feed for farm animals and fish. The development and introduction of the novel feed resources will be accompanied by comprehensive biological verification in fish and farm animals, as well as evaluation of food quality, using state of the art methods. The consortium comprises 9 academic and 14 industrial partners with broad and longstanding multidisciplinary expertise in the fields of (bio)processing, feed technology, physiology, nutrition, health and genetics, food production and food quality, and resource economics and sustainability assessors. The potential value creation from use of novel feed resources and increased feed efficiency is substantial, and will secure growth and competitive advantages for all industrial partners. Foods of Norway will make a major contribution towards strengthening national food security, overall bioeconomy and sustainability along the production chain from basic resources to final food products, and minimize the environmental impact of aquaculture and agriculture.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

SFI-Sentre for forskn.drevet innov