Tilbake til søkeresultatene

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Foods of Norway

Alternativ tittel: Foods of Norway

Tildelt: kr 96,0 mill.

Høydepunkter 2020 Målet til Foods of Norway er å utvikle alternative proteinråvarer til bruk i fôr til husdyr og fisk. Senteret fokuserer på bruk av biomasse fra skogen og tare fra sjøen da Norge har store mengder av disse ressursene, og da de ikke konkurrerer med råvarene vi bruker til menneskemat. Dette er en bærekraftig tilnærming til utfordringer vi ser i landbruket og akvakulturen i dag. Utvikling av gjær fra trær og dokumentasjon på hvordan vi kan bruke gjæren er et av hovedområdene i Foods of Norway. På Bioraffinerilaben ved NMBU (NorBioLab) er det nå mulig å produsere 10 kilo gjær i løpet av en uke ? basert på en repeterbar og robust prosess utviklet i senteret. Prosessen er klar for oppskalering. Flere fôringsforsøk med gjær har blitt gjennomført i løpet av 2020, blant annet med smågris, ku og laks. Forsøk med opptil 15 prosent gjær i fôr til gris har vist gode resultater på fôropptak, tilvekst og fôrutnyttelse. I tillegg ser vi sett at fôret har positiv effekt på tarmhelsen til grisene, med mindre diaré og en positiv effekt på mikrobiomet i tarmen. For å dokumentere hvordan prosessering påvirker gjærens næringsverdi og helseeffekt har senteret gjennomført forsøk med både hele gjærceller, og med gjærceller prosessert med autolyse, fra 3 ulike gjærsorter (C. jadinii, W. anomalus, B. Adenovorans). Fôr med 40 prosent soyamel og økende nivåer opp til 40 prosent protein fra gjær ble gitt til laks i ferskvann. Resultatene har så langt vist: - Fôr med høy andel soyamel ga lettere betennelsesreaksjoner i baktarm hos laks - Effekten gjærfôret har på tarmhelsen til laksen er avhengig av type gjærsopp og hvilken nedstrømsprosesseringsmetode som er benyttet - Gjærsortene W. anomalus og C. jadinii ga best beskyttelse mot tarmbetennelse Prosessering ved bruk av autolyse økte helseeffekten til gjærsoppen ved å endre mengden av og egenskapene til celleveggkomponenter, beta-glukaner og mannoproteiner. Foods of Norway har også gjennomført forsøk på melkekvaliteten fra kyr som har fått gjærbasert fôr. Resultatene viser at gjærbasert fôr i liten grad påvirker produktkvaliteten til melk: Osteutbyttet er like godt som med soya i fôret og er enda bedre enn med fôr basert på bygg. Analyser og rapporter For å få en bedre oversikt over markedet for gjærbasert encelleprotein har Menon Economics utarbeidet en markedsanalyse på oppdrag fra senteret. Rapporten viser at økt fokus på bærekraft, restriksjoner på bruken av antibiotika og utvikling av ny teknologi gjør at markedet er ventet å vokse, og at denne typen proteinråvare vil stige i pris. For å legge til grunn for en lønnsom produksjon av gjær er det viktig å se på kostnadene i prosessen. Felleskjøpet Fôrutvikling fikk innvilget et prosjekt for å gjennomføre en Techno-Economic Analysis (TEA) av gjær, finansiert av Innovasjon Norge. Analysene er gjennomført av Biocentrum AS, og Felleskjøpet, Borregaard, NMBU, Norilia, BioMar og Viken Skog har bidratt i prosjektet. Resultatene viser blant annet at annengenerasjons sukker er den største kostnaden i produksjon av gjær. Disse resultatene er viktige for videre prioriteringer i senteret. Foods of Norway har gjennomført en livsløpanalyse (Life Cycle Assessment, LCA) for gjær basert på annengenerasjons sukker (balisukker). Resultatene viser at: - gjær produsert fra annengenerasjons sukker hadde et vesentlig lavere klimaavtrykk enn gjær produsert av førstegenerasjons sukker - bruk av restråstoff fra kylling i stedet for uorganisk nitrogen reduserer klimatrykket. Forsøk med tare Senteret har utviklet og oppskalert metoder for bioraffinering av tare, for å hente ut bioaktive stoffer med helsefremmende effekter. Dette arbeidet er gjort ved NorBioLab ved NMBU. De bioaktive stoffene skal brukes i funksjonelle fôr til laks, kylling og gris for å fremme helse og velferd hos dyrene, samt for å øke kvaliteten av kjøttprodukter. Senteret har også gjennomført forsøk med tørket sukkertare i fullrasjon til lam de siste fem ukene før slakt. Resultatene viser at lam som er gitt fôr med 2,5 eller 5 prosent tare har et like høyt fôropptak, og like god tilvekst, fôrutnyttelse og slaktekvalitet som lam fôret med surfôr av gress og kraftfôr. Tarefôret har også en positiv effekt på næringsverdien og produktkvaliteten av kjøttet. Fôreffektivitet I løpet av 2020 har vi jobbet videre med å utvikle metodene for seleksjon av fôreffektiv laks. Metoden er validert på regnbueørret, og videre forsøk har ved bruk av naturlige isotoper kartlagt forskjeller i fôreffektivitet mellom dyr. I tillegg kan vi nå dokumentere at metoden kan brukes hos drøvtyggere gjennom forsøk på lam.

Foods of Norway will contribute to growth and increased value creation in the Norwegian aquaculture and agriculture industries by developing sustainable feed ingredients from natural bioresources that are not suitable for direct human consumption. New feed products will be developed from forestry, agriculture, and marine resources through industrial exploitation of cutting-edge research on processing and (bio)technology. The center also aims at improving feed efficiency by innovative feed processing technology, and by combining important phenotypic traits, new biomarkers for feed efficiency and advanced genomic analysis to support genetic adaptation to the novel feed resources. Today, Norway relies largely on imported feed ingredients, mainly due to insufficient land area suitable for agriculture and challenging climatic conditions. The center will have a special focus on developing new innovative processing technologies that allow conversion of national bioresources into feed for farm animals and fish. The development and introduction of the novel feed resources will be accompanied by comprehensive biological verification in fish and farm animals, as well as evaluation of food quality, using state of the art methods. The consortium comprises 9 academic and 14 industrial partners with broad and longstanding multidisciplinary expertise in the fields of (bio)processing, feed technology, physiology, nutrition, health and genetics, food production and food quality, and resource economics and sustainability assessors. The potential value creation from use of novel feed resources and increased feed efficiency is substantial, and will secure growth and competitive advantages for all industrial partners. Foods of Norway will make a major contribution towards strengthening national food security, overall bioeconomy and sustainability along the production chain from basic resources to final food products, and minimize the environmental impact of aquaculture and agriculture.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

SFI-Sentre for forskn.drevet innov