Tilbake til søkeresultatene

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Centre for Closed-containment Aquaculture (CtrlAQUA)

Alternativ tittel: Senter for oppdrett i lukkede anlegg (CtrlAQUA)

Tildelt: kr 96,0 mill.

CtrlAQUA har som mål å utvikle teknologiske og biologiske innovasjoner som vil gjøre lukkede oppdrettsanlegg til en pålitelig og økonomisk levedyktig teknologi. Vi jobber med post-smolt opptil 1 kg, da dette er en fase i fisken sitt liv der mye er i endring og fisken er sårbar. Vi har også muligheten til å hjelpe fisken til å bli mer robust slik at de tåler utfordringene de blir stilt ovenfor. Felles for lukkede anlegg er at de har en fysisk barriere mellom fisk og ytre miljø som forhindrer at lus møter fisk og at fisk rømmer. I CtrlAQUA forsker vi i hovedsak med to typer lukkede anlegg. Den ene er landbaserte anlegg hvor vannet resirkuleres, såkalt RAS, hvor mulighet for kontroll på oppdrettsmiljøet er høy. Den andre hovedtyper er flytende semi-lukkede anlegg i sjø, der vann pumpes inn i anlegget fra vanndybder under lusesjiktet. Det finnes en rekke ulike prototyper av semilukkede anlegg som det jobbes med i CtrlAQUA. Det gjenstår fortsatt en god del utfordringer som må løses før at vi kan si at lukket teknologi er ferdigutviklet. Disse handler mye om at teknologien må tilpasses fiskens biologi, og fiskens helse og velferd må sikres. I CtrlAQUA utfører vi derfor mange forsøk for å dokumentere og videreutvikle oppdrettsformen, gjennom totalt 13 underprosjekter i 2020. For å sikre helse og velferd i hele livssyklusen, er det viktig å sikre at fisken er robust. I CtrlAUQA jobbes det med å gjøre fisken robust ved å definere faktorer som påvirker robustheten og anbefale optimaliseringer. Vi har jobbet med genmarkører for stressmestring og fiskevelferd, og vi har evaluert genmarkører opp mot bl.a vannkvalitet, temperatur, trening og fisketetthet under kontrollerte forsøk. Vi fant at immungener er på et lavnivå når fisken befinner seg mellom smolt og postsmolt, men at dette genutrykket, sammen med skinntykkelse og beskyttende mukuslag styrkes etter måneder i sjø. Vi jobber med optimale smoltifiseringsprotokoller ved å gjennomføre kontrollerte forsøk der vi varierer fotoperioder, størrelse for utsett og salinitet. Protokoller som gir best vekst i FV er ikke nødvendigvis de som gir best vekst ved slakt. Fra tidligere vet vi at laks har en helsefordel av å trene og vi ønsket å finne hvilken vannhastighet i RAS som gir best helseeffekt. I kontrollerte forsøk har vi vist at svømmehastighet på 1-1,5 BL/sek gir optimal vekst og minimale velferdsutfordringer som dårlig skinnhelse som kan observeres ved høye vannhastigheter. Partnere i CtrlAQUA har etterlyst forskning på effektivitet av desinfisering av biofilter og effekt på fisk. En brukerundersøkelse viste at pereddiksyre er et vanlig desinfeksjonsmiddel i Norge og Nord-Amerika. Forsøk med fisk viste at periodevis bruk av pereddiksyre gir stress og mukus produksjon, men at fisken viser tegn til adaptasjon. Dermed kan periodevis bruk av pereddiksyre anbefales. Videre viste vi at oppstartstid av biofilter etter desinfisering avhenger av midler og metoder, og selv de mest brukte varierte mye. De mest effektive er klor og pH oppjustering. Videre forskning viser at biofilter i brakkvann er mer motstandsdyktige mot økning i salinitet enn biofilter i ferskvann. CtrlAQUA har tidligere omtalt at bruk av ozon har fordeler i ferskvann, da det gir klarere og bedre vannkvalitet, mens det gir utfordringer for fisken i sjøvann på grunn av giftige bromider. Nyere forskning viser imidlertid at anbefalt O3 nivå i brakkvann RAS (350 mV) kan gi bedre gjellehelse. Behandling av store mengder inntaksvann kan gjøres med UV. Vi har undersøkt hvor mye UV som skal til for å eliminere 99,9% av flere mikroorganismer som er en reell trussel både i RAS og i S-CCS. Mye av forskningen i semilukkede anlegg har foregått i tidsserier, i mangel av gjentak og gode kontroller. Etter flere generasjoner med registreringer i to av prototypene ser vi at ytelsen er veldig god i S-CCS og også etter at fisken er overført til åpen not. I tillegg ga den økte veksten mer biomasse over samme tid i S-CCS sammenlignet med åpen not. Med stadig større og komplekse systemer er god hydrodynamikk avgjørende for selvrensing og optimal fordeling av vann og fisk. I CtrlAQUA jobber vi med empirisk beskrivelse og modellering for optimal design både i RAS og S-CCS. Generelle betraktninger sier at ulik plassering på inn- og utløp, samt vinkling på innløpsdysene er av stor betydning for optimal kardesign. I midtveisevalueringen innførte vi tre nye fokusområder som vi har implementert i arbeidsplanene. Disse er dannelse og analyse av H2S, faktorer som fører til tidlig kjønnsmodning, og mer kunnskap til hva som forårsaker nefrokalsinose og hvordan vi kan detektere og forhindre denne tilstanden. Optimal vannkvalitet er sentralt i CtrlAQUA. Vi har gjennom forsøk vist at veksten hemmes allerede ved lave CO2 nivåer, og CO2 bør være under 12 mg/l for å unngå kroniske effekter. Vi jobber også med gode målemetoder for vannkvalitet med utvikling av sensorer og hvordan disse kan beskyttes mot begroing ved bruk av membraner.

The Norwegian Government and Atlantic salmon industry have a vision to increase the aquaculture production volume five-fold within 2050. However, there are increasing concerns related to the challenges in salmon aquaculture, with sea lice, infectious diseases, escapees, and the loss of 16% of all fish transferred to open sea-cages. To reach the envisioned goal of growth, a strong research-driven innovation effort is required to ensure minimal environmental impact and fish mortality, challenges that are limiting large-scale increases in production. The CtrlAQUA Centre will contribute solutions by innovating tomorrow's technology and knowledge necessary for using closed-containment systems (CCS), during strategic parts of the salmon production cycle. Our main innovation will be reliable, controllable and efficient production of post-smolts in CCS on land and at sea, thereby providing a realistic option for the aquaculture industry. The Centre will provide the industry with several technological or biological supportive innovations and educate 15 PhDs. CtrlAQUA will be a light-house for the industry and research community by providing solutions for production of healthy seafood with a low carbon footprint. The Centre will ensure improved fish welfare and sustainability through strongly reducing environmental impact by enabling reuse of waste nutrients, and minimize the risk for escapes or exchange of pathogens with wild salmonids. The willingness to invest in CCS will be assured by innovation of profitable systems by increasing feed efficiency, and substantial improvements in fish survival and welfare. Finally, CtrlAQUA will strongly contribute to economic and social sustainability for the Norwegian society, since CCS technology will contribute to making the vision of an eight-fold increase in value creation from aquaculture possible. Thus, CtrlAQUA will lead to a research-driven paradigm shift in the Norwegian aquaculture industry.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Aktivitet:

SFI-Sentre for forskn.drevet innov