Tilbake til søkeresultatene

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

SFI Smart Maritime - Norwegian Centre for improved energy-efficiency and reduced emissions from the maritime sector

Alternativ tittel: SFI Smart Maritime - Norsk Senter for bedre energieffektivtet og reduserte miljøskadelige utslipp fra maritim sektor

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektnummer:

237917

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2015 - 2023

Midlene er mottatt fra:

SFI Smart Maritime fokuserer på forbedring av energieffektivitet og reduksjon av skadelige utslipp fra skip. Senteret søker å forbedre konkurransekraften til Norsk Maritime industri gjennom ny teknologi, verktøy og effektive løsninger på industriens utfordringer. Målet er å finne svar på hvordan det er mulig å oppnå økt energieffektivitet og reduserte utslipp innen den maritime sektoren, også med bruk av konvensjonell teknologi og drivstoff. De tekniske forskningsområdene er innenfor hydrodynamikk (skrog og propell) og fremdriftsmaskineri (energioptimalisering, avgassutslipp og drivstoff), og det legges vekt på betrakting av skipet som system. Smart Maritime jobber med utvikling av systemorienterte verktøy som analyserer effekten av energieffektiviserende løsninger og tiltak for skrog og propell, kraftsystemer og drivstoff under realistiske fullskalaforhold. Målet er å kunne simulere og optimalisere skipet numerisk før det bygges. Arbeidet er basert på referanseskip som i reell drift og med god instrumentering vil gi tilbakekobling til de numeriske modeller for justering og videreutvikling. Smart Maritimes verktøykasse suppleres en livssyklus modell for analyse av miljøpåvirkning av nye tiltak på skips- og flåtenivå. Bedriftspartnerne våre er toneangivende maritime bedriftene ABB, Bergen Engines, DNV GL, Jotun, Kongsberg Maritime, Havyard Group, Norwegian Electric Systems, SIEMENS, Vard Design, og Wärtsilä Moss, samt 8 av de største norske deepsea rederiene Wallenius Wilhelmsen, Solvang, Grieg Star, Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi, BW Gas, Höegh Autoliners, Odfjell, Torvald Klaveness, og Norges Rederiforbund, Kystrederiene og Sjøfartsdirektoratet. Senterets styrke er vårt nettverk og den jevnlige og konstruktive dialogen mellom forsknings- og industripartnerne. Smart Maritime har etablert seg som en tiltrekkende møteplass og samarbeidsplattform innen energieffektive og miljøvennlig shipping. Siden oppstart i 2015 har Smart Maritime utviklet og satt i bruk kraftige analyse- og prediksjonsmodeller og verktøy for beregning og simulering av tekniske løsninger innen energieffektivisering og utslippsreduksjon. Disse verktøyene er testet og brukt i cases i samarbeid med industri og har bidratt til utvikling av lav- og null-utslipps skipskonsepter. Det er ingen tvil om at den norske maritime klyngen er tilordnet til å redusere utslipp og miljøpåvirkning fra skip og bidra til IMOs mål, og senteret skal ikke gi seg før dette er oppnådd. 2020 har vært et utfordrende år for alle i SFI Smart Maritime, men takket være høyt samarbeidsnivå, pågangsmot og tillit blant partnerne, har Senteret levert enda bedre enn forventet. Blant 2020 høydepunkter, kan følgende nevnes: - Senteret har forsterket aktiviteten mot simuleringsverktøyene og skip konsepter som demonstrerer mulige løsninger for å oppnå energieffektivisering og utslippsreduksjon som er nødvendig for en mer bærekraftig maritime sektor. - Smart Maritime Simulator Platform har nådd en ny milepæl, med videreintegrering av Hydrodynamikk og skipsmodeller (WP2) og energisystemer (WP3) - Senteret har anvendt simulatoren i mulighetsstudier og har utforsket potensialet som kan oppnås gjennom demo-case av deepsea lav utslipps skip og null-utslipps cruise skip. - Senterets forskning og industri deltakere har satt i gang 7 assosierte prosjekter: 3 KPN, 4 IPN og 3 EU H2020 prosjekter. - Senteret har forsterket sitt forsknings team med 2 ny PhD studenter og en Postdoc forsker, som er Smart Maritimes siste kull. I tillegg har WP4 utvidet har vokst med en ny forsker. - Styret ønsket velkommen to nye medlemmer: Sverre Torben fra Kongsberg Maritime og Ove Bjørneseth fra VARD, som erstatter henholdsvis Per Ingeberg og Kjell Morten Urke. - Smart Maritime har vært mer synlig i media, og har formidlet gjenliv og mer aktivt gjennom 13 Webinarer. I tillegg ble det publisert 6 vitenskapelige artikler, 3 konferanseartikler og 28 faglige presentasjoner. - Smart Maritime har vært en aktiv bidragsyter til utvikling av internasjonale regelverk (IMO og EU).

The purpose of SFI Smart Maritime is to establish a Norwegian Centre for improved energy-efficiency and reduced emissions from the maritime sector. The SFI will contribute to greening maritime transport and strengthen the Norwegian maritime industry's international competitiveness by developing new knowledge, methods and technologies and educating students (PhD/MSc). The research partners SINTEF Ocean (host) and NTNU will collaborate closely the Centre's industry partners, which represent deepsea, shortsea and offshore shipping, ship equipment, ship design, and maritime services. The scope and objectives of SFI Smart Maritime are well aligned with the objectives and priorities of Maritim21, RCN's MAROFF programme, and the target research area "Smart Maritime" of Ocean Space Centre (OSC). After 2022, the SFI activity will be a permanent education and research activity in OSC. The SFI is organized in five work packages: - WP1: Feasibility studies - WP2: Hull and propeller - WP3: Power systems and fuel - WP4: Ship system integration, validation and monitoring - WP5: Environmental and economical due dilligence - Business Cases (Sub-projects) WP 5 and BusinessCases are core activities, comprising full-scale testing and verification of concepts, designs, products and technologies, and benchmarking wrt. environmental and economic performance. The Centre's contributions are: 1. Improved early stage assessment and qualification of new ship designs and operational profiles. Faster and more accurate. 2. New validation methods, e.g. correlation of measured data with simulation results and experimental data. 3. More accurate predictions of fuel consumption and emissions from alternative hull, propulsion and power system configurations and operational profiles. 4. Improved optimization of ship performance vs. cost profile at various operational profiles and sea states. 5. Improved methods and tools for cost and fuel optimization - on unit level and on fleet level

Publikasjoner hentet fra Cristin

Aktivitet:

SFI-Sentre for forskn.drevet innov