Tilbake til søkeresultatene

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

iCSI - industrial Catalysis Science and Innovation for a competitive and sustainable process industry

Alternativ tittel: iCSI - industriell katalyse for konkurransedyktig og bærekraftig kjemisk prosessindustri

Tildelt: kr 95,8 mill.

iCSI er et Senter for forskningsbasert innovasjon (SFI) innen vitenskap og innovasjon knyttet til katalytiske prosesser i norsk, landbasert industri. Disse kjemiske prosessene forsyner viktig deler av det globale markedet (kjemikalier, gjødsel, plast, drivstoff, etc.); dvs. de produktene som påvirker vår matforsyning og levestandard aller mest. Forskningen er sentral for den norske eksportindustriens globale konkurranseevne, samt fremtidige miljøkonsekvenser av kjemisk prosessering og energikonvertering. iCSI knytter sammen de industrielle partnerne YARA, K.A. Rasmussen AS, Dynea, INOVYN og Haldor Topsøe AS, og forskningspartnerne Universitetet i Oslo, SINTEF og Norges Teknisk-Naturvitenskaplige Universitet (NTNU). De industrielle partnere besitter ledende katalysator- og prosessteknologi, og representerer betydelig industrivirksomhet i og utenfor Norge. Forskningspartnere omfatter de viktigste fagmiljøene innen industriell katalyse i Norge. iCSIs grunnleggende visjon er å etablere kompetanse og teknologi som gjør industripartnernes utnyttelse av energi og råstoffer til den beste i verden. iCSI vil også utgjøre en sterk fremtidig kunnskapsbase for norsk kjemisk industri som kan bidra til å sikre arbeidsplasser samt redusere energiforbruket og eventuelle skadelige utslipp til miljøet. Beste tilgjengelige metodikk innen syntese, karakterisering, og kinetiske undersøkelser skal brukes til å finne faktorene som bestemmer ytelsen til katalysatorer under industrielle betingelser. Basert på dette kan prediktive verktøy for materialer, kjemi og prosessoptimalisering utvikles. Fagområdet karakteriseres av at naturvitenskaplig innsikt og teknologiske framskritt fort kan få kommersiell verdi. iCSI har et budsjett på MNOK 192 over 8 år (2015-2023) og NTNU er vertsinstitusjon. Betydelig forskerutdanning i form av ~13 PhD og ~6 postdoktorstipend er inkludert. iCSI har et omfattende internasjonalt forskningsnettverk og en profil som fremmer kvinner i innovasjons- og forskningsledelse. De viktigste resultatene og milepælene for iCSI i 2020 kan oppsummeres som: - Styrket strategisk involvering fra industripartnerne i iCSI - 10 nye vitenskapelige tidsskriftspublikasjoner, inkludert en artikkel i Angewandte Chemie og en invitert oversiktsartikkel i ACS Catalysis. - Totalt 45 tidsskriftspublikasjoner, hvorav 26 i samforfatterskap med industripartnerne - iCSIs professorer og seniorforskere veiledet 17 masteroppgaver ved NTNU og UiO, hvorav 2 var direkte relatert til forskning i senteret. - iCSI PhD seminar Challenges in Catalysis 2020, 26. og 27. februar i Lyngby, Danmark, med besøk til Haldor Topsøe katalysator produksjonsanlegg i Fredrikssund. - iCSI Annual Seminar på Oscarsborg, Drøbak, 14. - 15. september - Digitale presentasjoner ved og rådgivende møter med medlemmer av Scientific Advisory Committee. - Rekruttering og oppstart av tre nye PhD-stipendiater og en ny postdoc - God fremgang og stort engasjement til tross for noen utfordringer knyttet til Covid-19-pandemien.

iCSI is a Centre for research based innovation (SFI) on Catalysis Science and Innovation related to industrial processes key to Norwegian land-based industry, global industrial competitiveness, and future chemical processing and energy conversion with minimum environmental footprint. These processes supply key sectors of the global market (catalysts, chemicals, fertilizer, plastics, fuels, etc.); the very products that impact our food supply and standard of living the most. iCSI teams the industrial partners Yara, K.A. Rasmussen, Dynea, INOVYN and Haldor Topsøe, with the research partners University of Oslo, SINTEF and Norwegian University of Science and Technology. The industrial partners all have leading technology in areas where the core business relies largely on catalysis, and represent significant industrial operations in Norway as well as internationally. The research partners comprise the main academic groups within industrial catalysis in Norway. The iCSI basic vision is to establish competence and technology that promotes world class energy and raw material efficiency for the industrial partners. iCSI will also be a strong future knowledge base for the Norwegian chemical industry, and benefit society in terms of securing jobs, reducing the energy consumption and abating harmful emissions to the environment. State-of-the-art methodology in synthesis, characterization, and kinetic investigations will be applied to identify factors critical to the performance of complex catalysts operating under industrially relevant conditions. Based on such insight, predictive tools for materials, chemistry and process optimization can be developed. The iCSI total budget is MNOK 192 (2015-2023) and NTNU is host institution. Significant researcher training in the form of ~12PhD and ~6postdoctoral fellowships is included. iCSI has an extensive international research interface and a profile of promoting excellence and leadership of women in research and innovation.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

SFI-Sentre for forskn.drevet innov