Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Statlig spesialpedagogisk støtte til kommunalt opplæringsansvar

Tildelt: kr 0,30 mill.

Som statlig virkemiddel i opplæringssektoren skal Statped gi likeverdige tjenester over hele landet, og Meld St 18 (2010-11) gir klare føringer for at alle tjenester skal gis innenfor rammen av avtalebasert samarbeid med kommunene og bidra til kompetanseu tvikling i PPT. Endring i tjeneste- og kompetanseprofil i Statped og nye samhandlingsmodeller mellom Statped og kommunene er iverksatt i ulike regioner også før omorganiseringen av Statped 01.01.2013, men uten ekstern oppfølging eller samordning. Det er n å stort behov for forskningsbasert kunnskap om hvordan dette fungerer og om/på hvilken måte tjenesteprofilen kan bidra til likeverd, inkludering og tilpasning for barn, unge og voksne med særskilte behov i barnehage/skole over hele landet. I forprosjektet legger vi derfor opp til et evalueringsdesign i samarbeid med Universitetet i Stavanger (UiS). Prosjektet vil få faglig kvalitetssikring fra Høgskolan i Borås som evaluerer Specialpedagogiske Skolmyndighetens tjenester overfor svenske kommuner. Prosjekte t følger et casestudiedesign med et strategisk utvalg i de fire Statped-regionene, der hvert case er knyttet til et avtalebasert samarbeid med en kommune/klynge av kommuner, og involverer ledelse og fagpersoner i Statped samt representanter for barnehage- /skoleeier, PPT og barnehage/skole. Det blir lagt opp til datatriangulering (dokumentanalyse, intervju/spørreskjema, observasjon). Organiseringen av forprosjektet vil være avgjørende for forankring av et senere innovasjonsprosjekt. Planlagte personalsamli nger i Statped regionalt og nasjonalt vil bli aktivt brukt for involvering av ansatte. Direktørgruppen vil fungere som styringsgruppe, og det etableres en prosjektgruppe med prosjektleder, forsker fra UiS, en prosjektmedarbeider fra hver av de fire region ene og en fra hovedkontoret i Statped. Etablerte møteplasser med fagforeninger, brukerorganisasjoner, Fylkesmenn, PPT og UH-sektor blir benyttet som alternativ til en egen referansegruppe i prosjektet.

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren