Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

The Down Syndrome LanguagePlus-project

Alternativ tittel: Språkstimulering for barn med Down syndrom

Tildelt: kr 7,0 mill.

DSL+- prosjektet hadde som målsetting å utvikle en forskningsbasert og innovativ digital vokabularintervensjon for førsteklassinger med Down syndrom og evaluere effekten av intervensjonen i en randomisert kontrollert studie. Prosjektet har bidratt med/vil bidra med ny teoretisk kunnskap om barnas språkutvikling og læringsprosesser; ny praktisk kunnskap knyttet til språktiltak og respons på ulike oppgavetyper og voksenstøtte; ny generisk infrastruktur for digital innsamling av forskningsdata. DSL+ ble ledet av Professor Kari-Anne Bottegård Næss, og tok utgangspunkt i mer enn ti års forskning ved Institutt for spesialpedagogikk om utvikling og læring hos barn med Down syndrom. Resultater fra både empiriske studier og systematiske kunnskapsoppsummeringer av blant annet språkferdighet, fonologisk bevissthet, motivasjon, språk-intervensjoner og implementeringen av disse ble lagt til grunn. Intervensjonen ble utviklet i et tverrfaglig samarbeid, mellom nasjonale og internasjonale forskere innen spesialpedagogikk, psykologi, pedagogikk, kunst- og håndverk, en prisvinnende lærebokforfatter, EngageLab og avdeling for forskning og formidlingsstøtte ved Universitet i Oslo, samt universitetets senter for informasjonsteknologi. Foreldre, lærere, studenter og ansatte ved Statped har også bidratt i innovasjonsprosessen. DSL+ består av daglige intervensjonsøkter over 30 uker. Organiseringen er lik hver uke: tre dager med individuelle økter, en dag i gruppe og en dag i full klasse. Innholdet består hovedsakelig av digitale lærings-aktiviteter realisert gjennom en app med todelt tilnærming; bildebok-dialoger på ulike abstraksjonsnivåer og multi-fasettert og systematisk trening av ord. I løpet av en toårs-periode ble alle norske 1. klassinger med Down syndrom invitert til å delta i en randomisert kontrollert studie, for å undersøke effekten av DSL+. Barnas språkferdigheter ble vurdert før, under og etter intervensjonsperioden og audio-opptak fra arbeidet med intervensjonen ble gjort via appen de tre første dagene hver uke. I tillegg ble effekten av medelevers deltakelse i gruppe og klasseaktiviteter målt ved to testtidspunkt. Datainnsamlingen er sluttført. Transkripsjon og skåring pågår. Vi har mottatt mange positive tilbakemeldinger fra deltakende lærere, men de endelige resultatene vil først bli presentert i et åpent seminar i mai 2020. Til tross for at resultatene ikke er ferdigstilt har studien allerede hatt betydelig innvirkning på både praksisfeltet og videre forskning. For praksisfeltet har den gitt en rekke informasjons- og formidlingsresultater i form av blogg, kurs, seminarer og webinarer. For forskningsfeltet har den resultert i flere nye nasjonale og internasjonale studier (f.eks. finansiert av NFR), opprykk/forfremmelse blant forskerteamets medlemmer og ikke minst generisk infrastruktur for datainnsamling som nå blir benyttet i mer enn 20 nye apper for forskningsformål innenfor ulike fagdisipliner.

The DSL+ is the largest language intervention study of children with Down syndrome worldwide. Preliminary results showed a large effect on expressive vocabulary and positive reception by teachers. The teachers were expected to increase their theoretical knowledge by participating in the online seminar and reading teacher guidance, as well as their practical skills by implementing the intervention. Low attrition after the intervention phase among the waiting control group and the teacher's wish for more support and material after the study ended may indicate high social validity. Indicators of communication success include new research collaborators, additional grants and invitations to give guest lectures and talks in academia and in the field of practice. Indicators of exploitation success include international translation and trials, projects in new contexts and with new user groups, academic promotions and the development of generic technical solutions used in new projects.

Children with developmental disabilities are at risk of language impairment and efficacy research is urgently needed to establish best language intervention practice for these children. The present project focuses longitudinal language development and language intervention for children with Down syndrome, the most frequent group with developmental disabilities. Data from an existing database from the first longitudinal study of language development in a national age cohort of children with Down syndrome will be analysed in relation to correlations between different variables and longitudinal predictors of the variability in development. The forthcoming results and new knowledge already developed based on the existing database will form the basis for an RCT that will evaluate the effectiveness of a new vocabulary intervention program designed for children with Down syndrome. A national age cohort of children with Down syndrome at six years of age will be recruited and they will be randomly allocated to either the experimental group (two 20-week blocks of daily intervention) or the waiting control group (will obtain their usual education while they are waiting). A follow up will be conducted one year after the end of the study and will enable comparison wi th longitudinal data from the existing database. Structural Equation Modelling (SEM) with latent variables will be the main analytical approach for analysis of quantitative data. The knowledge revealed from this project will be important because languag e functioning in the early school years has a pervasive influence on later development and lifelong implications for success in education and working life. Language functioning also influences the extent to which people are able to take part as active members of society. Thus, the project will have a direct societal impact and will introduce teachers and special education teachers to a new evidence based approach.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Finansieringskilder