Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Improving clinical practice and national guidelines: A comparative effectiveness study of prevention strategies for HPV-related conditions

Alternativ tittel: Forbedring av klinisk praksis og nasjonale retningslinjer: Studier av tiltak for å forebygge HPV-relatert sykdom

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

238042

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2014 - 2019

Geografi:

Samarbeidsland:

Humant Papilloma Virus (HPV) er en virustype som kan forårsake kreft i livmorhalsen, skjeden, skjedeåpningen, penis og svelget. HPV kan også gi vorter på hud og slimhinner. Viruset blir overført ved seksuell kontakt og hudkontakt, og man tror at ca 80% får seksuelt overført HPV minst én gang i løpet av livet. Målsettingen med dette prosjektet er å redusere forekomsten av HPV-smitte og redusere sykelighet og dødelighet knyttet til HPV. Prosjektet skal gjøres i samarbeid med forskere fra Harvard School of Public Health, Leiden University, Århus Universitet og Kreftregisteret i Norge. Gruppen vil først kartlegge kostnadene ved behandling av HPV-relaterte tilstander i Norge. Deretter vil gruppen undersøke tilnærminger til å forbedre screening for livmorhalskreft; en studie vil undersøke bruk av nye screeningteknologier til å følge opp kvinner med unormale screeningprøver, og en studie vil undersøke sammenhengen mellom deltakelse til det norske screeningprogrammet over gjentatte screeningintervaller og tilhørende kreftrisiko. Endelig vil gruppen studere deltakelse i screening for livmorhalskreft over tid og studere kostnader og effekter ved at kvinnene tar prøve på seg selv fremfor at legen gjør det. Det kan også bli aktuelt å gjøre screening for HPV-relatert kreft i anus, og gruppen vil beregne kostnader og effekter av dette. Vi har funnet at nye screeningmetoder kan forbedre effekt og effektivitet av Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft. Bruk av hjemme-tester som sendes i posten til kvinner som ikke har deltatt i screening innen en 5- og 10-års periode kan være mer effektiv og mindre kostbar enn dagens praksis som innebærer å sende påminnelsesbrev om ny screeningprøve. Den optimale bruk av hjemme-testing i screeningprogrammet avhenger imidlertid av respondentenes bakgrunn og atferd, noe som beslutningstakere må ta hensyn til i utviklingen og implementeringen av retningslinjer for bruk av hjemme-test. Videre kan nye anvendelser av HPV DNA testing og bruk av andre aktuelle biomarkører forbedre oppfølgingen av kvinner med lavgradige celleforandringer, men forventes å medføre flere oppfølgingsundersøkelser. Den optimale strategien avhenger derfor av beslutningstakernes vilje til å akseptere høyere monetær og ikke-monetær ressursbruk, samt lokale kapasitetsbegrensninger. Norske helsemyndigheter vurder for tiden å erstatte celleprøve med HPV DNA testing i primærscreening for kvinner som er 34 år eller eldre. For å forebygge flest mulig livmorhalskrefttilfeller bør imidlertid primærscreening med HPV DNA testing starte ved en lavere alder; antall oppfølgingsundersøkelser kan heller modereres gjennom en mindre intensiv oppfølging av kvinner som er HPV-positive og har normal celleprøve. Selv om nesten 70% av kvinner i screeningalder deltar i det norske screeningprogrammet mot livmorhalskreft innen 3.5 år er andelen som møter regelmessig til screening hvert 3. år (som anbefalt) betydelig lavere. En register-basert studie med populasjonsdata fra to tiår med screening i Norge viser at bare 46% av kvinner i screeningalder møter regelmessig, og av disse møter de fleste oftere enn anbefalt. Screeningdeltakelse var assosiert med kreftutfall; forekomsten av kreft (samt andelen krefttilfeller diagnostisert på et sent stadium) var høyere blant kvinner som møtte sjeldent eller aldri enn blant kvinner som møtte regelmessig. I USA forventes HPV-vaksinen å redusere den totale sykdomsbyrden av HPV-relatert kreft for alle etniske grupper, samt å redusere absolutt gap i ulikhet. Selv om dekningsgraden av vaksinen øker forventes likevel relativ ulikhet å vedvare, og kan til og med øke hvis underliggende årsaker til disse ulikhetene ikke adresseres. Videre viser en modelleringsstudie at for HPV-vaksinerte kvinner kan screeningprogrammet i USA modereres til å starte senere, ha lavere frekvens, og involvere primær HPV-testing, og dermed gi høyere helsegevinst og samtidige mindre ulemper og lavere kostnader enn dagens retningslinjer. Ettersom flere kohorter med HPV-vaksinerte kvinner entrer screeningalder vil endring av retningslinjene for screeningprogrammet være viktig. Endelig viser en modelleringsstudie at de fleste kvinner (75%) som utvikler livmorhalskreft fikk den «skyldige» HPV-infeksjonen før 31 års alder, noe som begrenser muligheten for å forebygge flere livmorhalskrefttilfeller ved å vaksinere middelaldrende kvinner mot HPV-infeksjoner. I USA forventes HPV-vaksinen å redusere den totale sykdomsbyrden av HPV-relatert kreft for alle etniske grupper, samt å redusere absolutt gap i ulikhet. Selv om dekningsgraden av vaksinen øker forventes likevel relativ ulikhet å vedvare, og kan til og med øke hvis underliggende årsaker til disse ulikhetene ikke adresseres. Videre viser en modelleringsstudie at for HPV-vaksinerte kvinner kan screeningprogrammet i USA modereres til å starte senere, ha lavere frekvens, og involvere primær HPV-testing.

This project has identified several screening and vaccination strategies and assisted Norwegian society in developing better and more efficient policies for prevention of HPV-related diseases. These policies include, for example, new screening guidelines for women aged 25-33 years (implemented July 2018), policy recommendation to stratify screening guidelines by HPV vaccination status, policy recommendation to implement self-sampling for underscreened women. We have also estimated the total burden of HPV-related cancers in Norway, and highlighted that, while many women attend cervical cancer screening in Norway, most women do not attend regularly according to guidelines. We have worked closely with the Cancer Registry of Norway (including sitting on two advisory guidelines groups) to inform the delivery of preventive health services that maximize prevention of cervical cancer while simultaneously provide efficient use of health care resources.

Significant advances have occurred in our understanding of human papillomavirus (HPV), a common sexually-transmitted infection. Persistent infection with HPV is the causal agent for several genital (e.g., cervical cancer (CC)) and oral cancers, and most genital warts. Yet there are critical challenges in reducing HPV-related morbidity and mortality. Through strong international collaboration and the involvement of key stakeholders in Norway, we aim to optimize HPV-vaccination policy, increase screening participation rates, tailor diagnostic work-up of women with abnormal screening results, and establish evidence for the effectiveness and cost-effectiveness of anal cancer screening in Norway. We will use a multidisciplinary approach, including mathematical modeling, registry-based analyses and economic evaluation to refine clinical practice to influence national guidelines. Subproject 1 will estimate the economic burden and disparities within the treatment of HPV-related cancers and estimate the cost-effectiveness of vaccinating female cohorts with the forthcoming 2nd generation HPV vaccine. Subproject 2 will 1) characterize the historical trends for CC screening participation, 2) use randomized trial data to assess the cost-effectiveness of self-sampling for women with sub-optimal screening attendance, 3) investigate the risk of cervical cancer by degree of screening participation 4) investigate the cost-effectiveness of alternative strategies to improve diagnostic work-up of women with abnormal screening results. Finally, subproject 3 will explore the use of new diagnostics to determine whether primary screening of anal cancer among high-risk groups is considered effective and cost-effective in the US and Norway. Cumulatively, these projects will inform the efficient delivery of preventive health services that maximize health across multiple types of cancer, among both women and men, which are related to an infection with HPV.

Budsjettformål:

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester