Tilbake til søkeresultatene

PUBL-Publisering/prosjektinform

En pokkers skrivesyge! Tidsskrifter og ytringskultur i Danmark-Norge før 1814

Tildelt: kr 0,10 mill.

Tidsskriftene i Danmark-Norge vokste frem i en internasjonal sammenheng, og sprang direkte ut av internasjonal inspirasjon og rammebetingelser. Sentralt sto de engelske spectator-tidsskriftene, som ble utgitt tidlig på 1700-tallet. Disse ble integrert i d en dansk-norske tradisjonen og ga rom for det mangfoldet av uttrykk som etter hvert skulle utfolde seg, under eneveldets kontrollerende, men likevel fascinerte blikk. Kritisk refleksjon og meningsutveksling sto side om side med den mer disiplinerte tekstp roduksjonen som kongen hadde autorisert. Tidsskriftenes mangefasetterte offentlighet endret det mentale og politiske landskapet. I Danmark-Norge fikk dette mange nedslag, med «Skrivesyge», «Skrivefrækhed» og energisk trafikk av all slags manuskripter på v ei til trykken. Denne formen for «opplysning» hadde mange krokveier og lokale utslag og uttrykk, og gir stemme til den dansk-norske befolkningens verdensanskuelser, bekymringer og deltakelse i verden på en måte som sjelden har fått sin plass i historiebøk ene. Forfatterne tar sikte på en helhetlig og rik beskrivelse og dokumentasjon av denne offentlighetens fremvekst, der også de materielle og prosaiske sidene vil få sin plass ved siden av de visjonære og høytflygende. Prisen på trykksverte, fremstillingen av papir og kampen om portofritak er en like avgjørende del av denne historien som de nye tanker om folkesuverenitet, ytringsfrihet og opplysningens lys over skribentenes fremtidsoptimisme.

Budsjettformål:

PUBL-Publisering/prosjektinform