Tilbake til søkeresultatene

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS Nordic countries in the Young Europe - Future Europe

Alternativ tittel: Norden i en ung Europa - framtidens Europa

Tildelt: kr 0,17 mill.

Norden i en ung Europa - framtidens Europa. Huvudsyftet är att i en internationell, tvärvetenskaplig grupp av forskare utveckla ett forskningsprogram och förbereda en forskningsansökan till Horizon 2020. Den generation som kommer att stå i centrum för vår t framtida samhälle är dagens ungdomar, morgondagens unga vuxna. Deras engagemang och vilja är avgörande för att kunna möta dagens utmaningar. Minskande resurser kräver förändringar av samhällen i riktning mot en mer hållbar modell. Detta gäller till exem pel konsumtionsmönster, livsstil och organisering av vardagsliv. Hälsa pekas ut som en resurs för det dagliga livet och som sådan en förutsättning för att leva individuellt, socialt och ekonomiskt produktivt liv. En stor andel av dagens barn och ungdomar lider av psykiska problem av olika slag, ångest och depressioner. Dessa är framtidens vuxna, som skall hantera de utmaningar som europeiska samhällen står framför; den åldrande befolkningen, ekonomisk osäkerhet och ökande ojämlikhet. För att möta dessa ut maningar kommer det föreslagna forskningsprogrammet att undersöka ungdomars förväntningar, attityder och behov när det gäller organiseringen av yrkes-, social och privatliv i framtiden. Fokus kommer att vara på ungdomarnas framtida roller i omsorg och kar riär, balans mellan arbete och familjeliv samt organisering av vardagsliv i relation till hälsa och social hållbarhet. Specifika syften med Nordic Exploratory Workshops: att se över tidigare forskning inom området i syfte att identifiera viktiga kunskaps luckor att fastställa de specifika syftena för forskningsprogrammet att definiera den målgrupp ungdomar som viktigt är att nå att utveckla ett plan för ett effektivt sätt att nå målgruppen att utveckla och beskriva lämpliga forskningsmetoder att använ das att utveckla en teoretisk ram för projektet att etablera samarbete med relevanta forskare viktiga att involvera att utarbeta och färdigställa en ansökan till Horizon 2020

The generation who will be at the centre of our future society are today's adolescents, tomorrow's young adults. Their willingness and commitment are essential to be able to meet today's challenges. Growing scarcity of resources calls for profound changes of society towards a more sustainable model. This concerns for example consumption patterns, lifestyle and organising of daily lives. Health is pointed out as a resource for everyday life and as such a prerequisite for living individually, socially and e conomically productive life (1). One fifth of today's children and adolescents suffer from mental health problems of different kinds, anxiety and depressions (2). These are future adults, who have to handle the challenges of the European societies; the ag ing populations, financial uncertainty and increasing inequalities. In order to meet these challenges the proposed research program will investigate young people's expectations, attitudes and needs regarding the organisation of professional, social and pr ivate life in the future. The main focus will be on the young peoples future roles in care and career, work-life balance and organization of everyday life in relation to health and social sustainability. Specific aims of the Nordic exploratory workshop: To review previous research in the field in order to identify important knowledge gaps To establish the specific aims of the research project to be applied for in Horizon 2020 To define the target population of young people important to reach To desig n a plan for an effective way to reach the target population To design and describe the methodological approach to be used To develop the theoretical framework of the project applied for in Horizon 2020 To established a partnership/cooperation with res earchers important to involve in the application to Horizon 2020 To draft the application to Horizon 2020

Budsjettformål:

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam